Samsø, i farvandet mellem Århus og Kalundborg

Et meget stort antal ynglende og rastende fugle. Ynglende skarv, fiskehejre, grågås, gravand, ederfugl
Se Google-map med udsigtspunkter m.v. 

 
Stavns Fjord. Foto: Mogens Wedel-Heinen
 

Beskrivelse
Stavns Fjord er et 20km2 stort vandområde langs østkysten af Samsø. Fjorden rummer flere små holme og afgrænses mod øst af et godt 5km langt, smalt stenrev, Besser Rev, som er Danmarks længste tørre stenrev. Mod vest og syd er der strandenge. Nogle få steder er der landbrug ned til fjorden. Nord for fjorden er halvøerne Langør og Lilleøre dannet af strandvolde.

Fjorden er hovedsagelig lavvandet men der er en dybere rende der løber syd og vest for Hjortholm og igennem fjordmundingen ud til Kattegat. En del af havbunden i fjorden bliver tørlagt ved lavvande. De ni holme i Stavns Fjord er for det meste dækket af græs og krat og græsses af får og kvæg. Der er mange små stenholme og store sten overalt i fjorden. Denne fine habitat, med næringsrige vadeflader, frodige enge og stor variation i landskabet tilbyder ideelle livsbetingelser for mange ynglende og trækkende fuglearter.
 
Fugle
Ynglefugle
Der findes en skarvkoloni på ca. 3000 par, der yngler på et par holme i fjorden. Der er også en fiskehejrekoloni med ca. 20-30 par på Hundsholm.

Fjorden er et paradis for mange vandfugle og der yngler knopsvane, gravand, toppet skallesluger, strandskade, stor præstekrave, vibe og rødben. Stavns Fjord havde i mange år én af Danmarks største ederfuglekolonier med op til 2300 par (1973). Men et udbrud af fuglekolera, Pasteurella, i 1996 og 2000/2001 reducerede bestanden til ca. 300 par. I 2007 foretog DMU en totaloptælling af ederfugl i Stavns Fjord, som viste en firedobling af bestanden, idet der optaltes 1200 rugende hunner. Der yngler godt 1400 par sølvmåger og omkring 70 par sildemåger og 70 par svartbag i Stavns Fjord og på holmene uden for fjorden. Dværgterne yngler uregelmæssigt og ikke hvert år på Besser Rev med 2-4 par. Havterne yngler regelmæssigt. Der er en større koloni på Kyholm. Vejrø er én af tejstens kernelokaliteter i Danmark med godt 70 par.
 
Engene omkring fjorden huser mange engpibere og sanglærker. Grågås yngler på holmene udenfor fjorden, Kyholm og Lindholm, da disse holme er rævefri. Da det tilsyneladende ikke er muligt at holde rævene væk fra holmene i Stavns Fjord, var klyderne flyttet ud til Havnehage på Besser Rev. Da der nu desværre også er ræve der, har klyderne de sidste par år ynglet på Kyholm i havternekolonien.
 
Trækfugle
I slutningen af juni begynder det sydgående vadefugletræk over Samsø. Tidligst kommer enkelte sortklirer og brushøns, og fra midt i juli raster og fouragerer flere hundrede småspover på Nordby Hede og de første stenvendere viser sig i Stavns Fjord. I august-september ankommer flere vadefugle: hjejle, strandhjejle, islandsk ryle, sandløber, krumnæbbet ryle, almindelig ryle, hvidklire og et større antal stenvendere, samt rigtig mange splitterner. I den østlige del af Stavns Fjord raster hele efteråret toppet lappedykker.

Efterhånden som det tynder ud i vadefuglene, bortset fra hjejler, viber og storspover, begynder ænderne at dukke op. Først og fremmest gråænder og pibeænder, men også småflokke af krikænder og spidsænder. I oktober ankommer hvinænder og toppet skalleslugere og raster i større antal.
 
Om vinteren raster store flokke af gæs, ænder og vadefugle i fjorden, når den ikke er islagt. Godt 5-600 sangsvaner, op til 2000 grågæs og omkring 200 mørkbugede knortegæs raster hver vinter på Samsø. Enkelte kortnæbbede gæs, blisgæs og canadagæs dukker af og til op i flokkene af grågæs.  Af vadefugle ses overvintrende storspove, strandskade, sortgrå ryle, rødben – især den islandske race og stenvender, og i milde vintre en del viber. Store flokke af ænder holder til i fjorden om vinteren, hvor der ses gravand, pibeand, gråand, ederfugl og hvinand, enkelte store skalleslugere samt gråstrubet lappedykker.
 

Adgang
Man kan sejle til Samsø med færge fra Hov, syd for Århus, til Sælvig på den vestlige side af øen, eller fra Kalundborg på Sjælland til Kolby Kås, ligeledes på den vestlige side af øen.
 
Der er offentlig adgang til fjordområdet med visse begrænsninger. Det er forbudt at færdes på alle holmene i fjorden hele året, med undtagelse af Sværm, hvor det er tilladt at færdes til fods langs kysten i perioden 15. juli – 31. marts. Det er ligeledes forbudt at færdes på Besser Rev og strandengene ved Hesselholm, Lilleholm og Barnekold i perioden 1. april – 15. juli.
 
Man kan se ud over Stavns Fjord fra flere steder, da der er mange stier og markveje der fører ned til fjorden. Nogle steder findes der informationstavle. Derudover kan følgende fire steder anbefales:
 
1. Langør på den nordlige side af Stavns Fjord. Fra havnen og især fra bakken Grønhøj ved Naturskolen er der en fin udsigt til skarvkolonien på Yderste Holm og til fuglelivet generelt i den nordlige del af fjorden. Ved Langør findes der en naturskole, som også er et informationscenter. Her er en udstilling om Stavns Fjords natur, herunder fuglelivet, og man kan finde forskellige foldere der beskriver Samsøs natur og historie.
2. Fra udløbet af Kanhave Kanalen mod holmene Egholm og Sværm.
3. Barnekold. Fra dæmningen med informationstavle er der meget fine udsigtsforhold over den sydlige del af Stavns Fjord mod Hjortholm, Karlskold og Eskeholm. I Besser drejes til venstre fra Besser Hovedgade ad Smedegade. Drej igen til venstre ad Filipsdal (grusvej). Efter ca. 1 km parkeres i vejkanten lige før det første hus på højre hånd. Følg markvejen til venstre ca. 200 m - så til højre til dæmningen efter en lille granplantage.
4. Fra Besser Rev – og især fra den 10m høje bakke Hønsepold - er der en fantastisk udsigt til fuglelivet ude på fjorden.

For flere detaljer om fuglelivet og fuglelokaliteter på Samsø kan hjemmesiden "Samsøs fugle" anbefales (se link til højre).


Havterne med unge. Foto: Mogens Wedel-Heinen