DOF har en lang tradition for, at medlemmer selv tager ud i verden, eller bliver sendt af sted af DOF. Det kan være som ringmærkere, fugletællere eller til andet frivilligt arbejde i projekter, som DOF er med i eller selv står for.

Selv om det er frivilligt arbejde, vil kravene til dine kvalifikationer ofte være professionelle. Til gengæld bliver udgifter til rejse og ophold som regel dækket af projektet.

Til den slags arbejde bliver der lavet specifikke opslag, som også bliver vist på denne side.

Du kan finde aktuelle opslag her: Ringmærkere til projekt i Ghana.

uglebasse web

DOF UNG står for at arrangere årlige, landsdækkende lejre for alle ungdomsmedlemmer i alderen 12- 26 år, som har interesse for fugle og natur.
Lejrene varer typisk mellem fire og otte dage. Når man er afsted, oplever man en masse socialt og får set mange både sjældne og almindelige fugle sammen med kompetente, unge ledere.
Disse lejre og ungdomsmedlemmernes oplevelser kan man læse om på facebook. Her kan man også stille spørgsmål om fugle og meget mere.

Væsentlige dele af DOF’s naturpolitiske linje og aktiviteter udspringer af arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, der tidligere hed fredningsudvalget. Udvalgets arbejde består i langt mere end egentligt fredningsarbejde, og derfor blev det i 2003 besluttet at udvalget skal ændre navn til Naturpolitisk Udvalg. Naturpolitisk Udvalg har blandt andet som opgave at udmønte den indsamlede viden om fuglenes og naturens tilstand i konkrete initiativer til målrettet bevarelse af fuglene og deres levesteder.

Udvalget blev nedsat af DOFs hovedbestyrelse i 2013 og har til opgave at kvalitetssikre ynglefugledata i DOFbasen og ATLAS III projektet.

Desuden er det udvalgets opgave:

  • at fastsætte dokumentationskrav til observatører.
  • at fastsætte rammer og kriterier for evt. hemmeligholdelse.
  • at fastsætte artslisten for automatisk hemmeligholdte ynglepar i DOFbasen og ATLAS III.
  • at fastsætte udløbsfrister for ældre data.
  • at bestemme evt. sløringsform for følsomme data.

DKY vil naturligvis også tage udvalgte ynglefugle-indtastninger op til revurdering og bede om yderligere dokumentation, for at ynglefundet kan blive stående i DOFbasen. Det kunne fx være indtastning af ynglende vandstær eller sangsvane, hvor der ikke foreligger supplerende dokumentation til indtastningen. Før eventuelle fejl rettes, vil et af udvalgets medlemmer tage kontakt til observatøren, for at få yderligere oplysninger og dokumentation for ynglefundet. Kan disse oplysninger ikke tilvejebringes, vil udvalget tage en beslutning om, hvorvidt indtastningen kan godkendes.

Udvalgets arbejde sker således i tæt samarbejde med observatørerne, så vi sammen kan bevare DOFbasens høje kvalitet og gøre DOFbasen endnu bedre.

Medlemmerne af DKY er udpeget af hovedbestyrelsen og består af:

Luise Ekberg, Hillerød (Formand)
Sten Asbirk, Roskilde
Klaus Dichmann, Holstebro
Jesper Leegaard, Gram

Her kan du læse om rettigheder og pligter for gruppe i DOF 

JE/EØ. Den 22. april 2004.

DOF’s vedtægter
Oprettelsen af faglige grupper under DOF er hjemlet i foreningens vedtægter, hvor det fastslås, at hovedbestyrelsen kan oprette grupper.

Grupper oprettes for at skabe rum for særlige aktiviteter med udgangspunkt i DOF’s interesser og et antal medlemmers ønske om at bidrage til foreningens formål gennem frivilligt arbejde.

Synlighed
Gruppen er som minimum synlig i ”DOF-nøglen”, som er foreningens adressebog. Heri optræder navnene på de involverede, hvoraf en er ”sekretær”. Medlemmer af grupper optræder med fuld adresse i DOF-nøglen. Tilsvarende oplysninger ligger på DOF’s hjemmeside.

Generelle regler for grupper
En gruppe består af minimum 4 personer, der alle er medlemmer af DOF.

Gruppen vælger sekretær hvert andet år efter en demokratisk procedure. Hvis en gruppe består af mere end 10 medlemmer, vælges yderligere 3 gruppemedlemmer, der sammen med sekretæren udgør gruppens ledelse.

Medlemmer af DOF har i øvrigt ret til at følge en DOF-gruppes arbejde, hvilket tilsikres af sekretæren, der evt. kan etablere et netværk af interesserede medlemmer.

DOF’s hovedbestyrelse godkender på indstilling gruppens sammensætning og valg af sekretær.

Gruppens sekretær er ansvarlig for gruppens budget og regnskabsaflæggelse over for DOF’s økonomichef.

Gruppens sekretær er ansvarlig for at rapportere alle væsentlige forhold vedr. gruppens arbejde til DOF’s hovedbestyrelse (HB). HB udpeger en kontaktperson til alle grupper under DOF.

Gruppens sekretær aflægger årligt beretning til DOF’s repræsentantskab. Beretningen afleveres senest fire uger før afholdelse af repræsentantskabets efterårsmøde.

Gruppens sekretær kan udtale sig i offentligheden på vegne af gruppen og dermed DOF efter forudgående aftale med kontaktpersonen i HB.

Kommissorium
Alle grupper i DOF arbejder efter et kommissorium, der min. indeholder følgende:

  •   Gruppens navn
  •   Formål
  •   Ansvars- og arbejdsområde

Kommissoriet godkendes af HB efter indstilling fra gruppens medlemmer.

Budget/Regnskab
Mod slutningen af et kalenderår kontaktes gruppens sekretær af DOF’s økonomifunktion med henblik på budgetønsker for det kommende år. Senere meddeles det gruppen, om og i hvilket omfang det har været muligt at imødekomme ønskerne.

Gruppen får dækning for sine omkostninger på basis af godkendt budget ved indsendelse af originale, attesterede bilag til DOF. I særlige tilfælde kan gruppen søge om forskud.

Budgetoverskridelser kan udelukkende ske efter forudgående aftale med DOF’s direktør eller dennes stedfortræder, økonomichefen.

Når et kalenderår er overstået, får gruppen frist frem til ca. den 20. januar i det næstfølgende år til at indsende bilag. Sker dette ikke inden fristens udløb, dækkes udgifterne ikke.

Vedtaget af DOF’s hovedbestyrelse den 16/4 2004.

Underkategorier

Sjældenhedsudvalg

Biblioteksgruppen, Navnegruppen, Havfuglegruppen, Rapportgruppen, Rovfuglegruppen, Storkegruppen, Uglegruppen, DOFbasegruppen, DOFbasens kvalitetsudvalg, Timmiaq (DOF's Grønlandsgruppe)