Kære Johannes

Da jeg forleden skrev en artikel til jubilæumsnummeret af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, stødte jeg ved flere lejligheder på dit navn. I årene omkring 1970 berettede du flittigt i tidsskriftet Danske Fugle om fx Grib Skov, Status for vinteriagttagelser i Danmark og ugler. Du er en af de seje, - og vedholdende som de færreste. Efter 53 års medlemskab af DOF, kan man godt betegne dig som en af dem, der bærer foreningen. Takket være dit engagement, er du med til at løfte foreningen og fuglesagen frem i lyset. Du går stille med dørene. Du har din egen stil.

Dit professionelle liv har du tilbragt i Undervisningsministeriet som konsulent, men når du forlod ministeriets lange gange, satte du dig ikke hjem i lænestolen og faldt i staver, nej du engagerede dig med ildhu i fuglene og beskyttelsen af dem.

Du har ringmærket fugle i 53 år og har fået din egen private fuglestation. Det er sikkert de færreste bekendt, at der på Omø sydvest for Skælskør har været drevet fuglestation i en årrække. Du har fortalt, at jeres sommerhus for adskillige år siden blev ophøjet til denne status, da Niels Otto Preuss forlangte, at fuglekonger kun måtte ringmærkes på fuglestationer, så derfor har du i mange år kunnet bære titlen: stationsforstander. Det er blevet til rundt regnet 54.000 ringe fordelt på 130 arter, i gennemsnit 3 fugle om dagen, hver dag i 53 år. Det er det, man kalder en langsigtet og imponerende indsats som ringmærker.

I 1986 beskrev du erfaringer med opsætninger af redekasser til tårnfalk og natugle, og du viste, at med opsætninger i intensivt landbrugsarealer kan man øge bestanden ganske betragteligt for de to arter. Senere er det blevet til en artikel bl.a. i tidsskriftet Bird Studies, hvor du sammen med to andre påviste, at ynglende ringduer i det åbne land søger beskyttelse ved at yngle i nærheden af ynglende tårnfalke. Et tidligere ukendt fænomen. De kasser, der i dag sælges i Naturbutikken, har du udviklet.

I 1989 beskrev du i DOFT dit arbejde med at hjælpe ynglebestanden af hvinand, og hvordan du i 1985 målrettet begyndte at opsætte redekasser. Bestanden kvitterede, og den danske bestand tæller i dag ca. 70 par. Ca. 90 % yngler i dine kasser. Siden DATSY-projketets start har du da også været artskoordinator for hvinand. I samme periode har du varetaget hvervet som caretaker for Omø.

På det organisatoriske plan har du siden oprettelsen af Rovfuglegruppen i 1970’erne været en central figur her, og for nylig oplevede HB dig som trækkraft i styregruppen for Rovfuglegruppen i et forsøg på at finde fornyet styrke for rovfuglefolket.

På det allerseneste, fra 2006, har du påtaget dig hvervet som DOF’s repræsentant i brugerrådene for Grib Skov og Arresø og er blevet en del af Københavnsafdelingens Fredningsudvalg.

En helt særlig indsats har du ydet i forbindelse med nationalparkprocessen, hvor du har repræsenteret i DOF i Friluftsrådets styregruppe om nationalparker og været DOF’s repræsentant i pilotprojektet ”Kongernes Nordsjælland”. Det eneste nationalpark-pilotprojekt, der omtaler behovet for etablering af forstyrrelsesfrie områder af hensyn til sårbare arter, f.eks. rovfugle, er ”Kongernes Nordsjælland.” Det er dit fingeraftryk. Det kan senere vise sig værdifuld i virkelighedens verden for rovfuglene, hvis miljøministeren peger på Nordsjælland.

Så, der er al mulig grund til at hædre dig Johannes.         

Egon Østergaard