William med gråsisken
Foto: Jan Skriver

I 1899 grundlagde overlærer Mortensen den videnskabelige ringmærkning som den første i verden og sikrede derved dansk fugleforskning en uforglemmelig plads i det ornitologiske verdensbillede. Med et næsten 6 kilo tungt vidnesbyrd om de store fortjenester, der er gjort på området herhjemme, har vi som danskere grund til at være stolte. Som I nok har gættet tænker jeg på det enestående værk, Danmarks Trækfugleatlas. Bag denne mammutindsats ligger der en arbejdsindsats af de helt store, ikke mindst af de mange frivillige, hos hvem ringmærkningen af fugle har fyldt en stor del af deres fritid. Ja, for nogle er deres indsats så omfattende, at vi andre knapt kan forstå, at der har været tid til andet. En af disse ildsjæle står her ved os i dag, William Aarestrup.

I år er det halvtreds år siden, at du startede som ringmærker. Du har ringmærket over 136.000 fugle siden da. Det er Danmarksrekord, ja muligvis verdensrekord. Det vil vise sig. I så fald havner du i Guiness rekordbog.
 
Jeg stødte første gang ind i dig under de pioneragtige studielejre i Skagen i slutningen af 1960'erne. Hen ad middag dukkede du som regel op og kunne fortælle om de fugle, du havde ringmærket om morgenen. Fugle som vi andre ikke havde set noget til. Men hvor dine net stod, ville du ikke fortælle. Det var en klog beslutning. Den vil jeg rose dig for nu. Ringmærkning skal naturligvis finde sted under de strengeste krav til håndteringen og omhu for fuglene. Det har været kendetegnende for hele din lange ringmærkningsvirksomhed. En stor cadeau for det.

I en årrække stod jeg lidt på sidelinjen i DOF og skal derfor overlade til Henrik Holm Brask at trække andre dele af historien frem for vores selskab, men forinden vil jeg da lige nævne, at jeg også har truffet dig i andre fora i naturbeskyttelsesarbejdet, bl.a. ved repræsentantskabsmøder i Danmarks Naturfredningsforening. Jeg husker engang, vi sad til bords sammen i Snapstinget, hvor vi blev budt på gullasch. Da den store skål kom frem til os, havde de andre omkring bordet fisket al kødet op, og kun sovsen var tilbage. Den måtte vi så nøjes med. Så kom ikke og sig, at vi ikke har gået grueligt meget igennem sammen.
 
Du har ringmærket om foråret i Skagen og på Læsø på alle holmene. Også på holmene i Limfjorden har du mærket måger, terner og vadefugle. På stranden ved Rødhus/Blokhus har du fanget ryler om natten ved at genne dem ind i nettet ved lyset fra bilen. I de år du var ansat ved Falck, kunne du leje sommerhuse overalt i landet, og nettene var med på ferierne. Du har været på Grønland og fanget Snespurve og Laplandsværlinger og Stormsvaler på Nólsoy.

Men flest har du fanget i og ved Pandrup, hvor du bor. På nogle marker i nærheden fanger du i fælde. 1400 Bjergirisker og 900 Gråsiskener kan det løbe op i på én vinter. I haven derhjemme fangede du på én dag 810 stære. Men det var også lige i overkanten, siger du.
 
I årenes løb har du haft forskellige assistenter tilknyttet, som er blevet oplært i ringmærkningens fascinerende kunst. Du deler gerne æren ved dit livsværk med andre, men i dag er det William, det gælder. Ingen nævnt, ingen glemt.

Arbejdet med ringmærkning bærer lønnen i sig selv, men dog især, når der kommer en genmelding fra det store udland. En Tyrkerdue ringmærket i Pandrup og genmeldt i Ukraine, en Solsort på Island, en Hættemåge nord for Ural, adskillelige terner i Syd- og Vestafrika og vi kunne nævne mange flere.

Det hører også til oplevelserne selv at kunne fange en ringmærket fugl og melde tilbage. ”Jeg stopper ikke med at ringmærke, før jeg har fanget en russisk fugl”, har du sagt engang. Så en dag var der en fuglekonge mærket i Rusland i nettet. Det har ikke stoppet dig. Du må have sat dig nye mål!

Det skal heller ikke glemmes på denne dag, at du gerne øser ud af din store viden. Du har guidet og fortalt først og fremmest på møder og ture for DOF, men også på mange skoler og ungdomsskoler og i pensionistforeninger og turistforeninger.
   
På denne baggrund vil vi i DOF hædre dig og overbringe dig vores uforbeholdne anerkendelse og hyldest. Samtidigt vil vi lykønske dig med dit enestående jubilæum og bede dig modtage vores hædersgave som er: William længe leve.


Thorkild Lund og Henrik Holm Brask