På den vestlige del af Amager ved København

Et af Østdanmarks vigtigste vådområder. Store bestande af ynglende og rastende andefugle og vadefugle. Vigtigt rasteområde for rovfugle. 
Se Google-map med udsigtspunkter, fugletårne, P-pladser, m.v. 

Sydvestamager

Beskrivelse
Vestamager blev skabt under anden verdenskrig, hvor man byggede en kæmpemæssig inddæmning i det lavvandede areal vest for Amagers kyst og derefter drænede hele området. Det er på 25 km2, hvoraf de 22 er tørlagt havbund. Efter krigen og indtil 1984 blev det brugt som skydebane for militæret. Området er nu en mosaik af afgræssede enge, selvsået birkeskov, pilekrat, søer og vådområder. Hele det sydvestlige hjørne henligger som et lukket fuglereservat kaldet Klydesøen.

Mellem 2009 og 2012 blev diget ved Vestamager forhøjet fra 3,50m over havoverfladen til 5,90m. Arbejdet med digeforhøjelsen betød en hel del forstyrrelser i området, der gik ud over fuglelivet. Den officielle indvielse af det forhøjede dige fandt sted d. 15. august 2012 og efterfølgende blev tre fugletårne bygget på diget, der giver et godt overblik over forskellige dele af Klydesøen. I forbindelse med digeforhøjelsen blev der anlagt en kunstig ø i Klydesøen.

Fugle
Ynglefugle
Vestamager har et stort antal ynglefugle. Den kunstige sø i Klydesøen blev straks indtaget af havterner, der i 2014 nåede op på 20 ynglepar, samt af klyder, der vendte tilbage til reservatet. 13 par lagde sig på rede på øen og der var også reder andre steder i området, så der ialt var omkring 30 yngleforsøg. Som det eneste sted øst for Storebælt har almindelig ryle i 2013 og 2014 gjort yngleforsøg i Klydesøen, i 2013 endda med sete unger.

Af andre ynglefugle kan nævnes grågås, gråand og blishøne i vådområderne og gråstrubet-, toppet- og lille lappedykker i rørskoven. Rørdrum ynglede ligeledes i rørskoven indtil 2014, hvor den forsvandt - man må håbe, at den vender tilbage igen. På engene finder man en del viber foruden enkelte par strandskade, stor præstekrave, dobbeltbekkasin og rødben. Sanglærke og engpiber er også almindelige på engene. I birkeskoven er skovpiber og løvsanger talrige og i kratbevoksning finder man bl.a. tornsanger.

Træk- og rastefugle
Om foråret og efteråret raster store mængder vandfugle i Klydesøen, bl.a. gråstrubet lappedykker, skarv, knopsvane, pibeand, knarand, skeand, gråand, krikand, troldand, hvinand og blishøne. På engene raster flokke af grågås, hjejle og vibe. Klydesøen tiltrækker også mange trækkende vadefugle såsom hvidklire, tinksmed og almindelig ryle. Klydesøen er et af landets bedste steder for rastende odinshaner.

Mange småfugle trækker over området om efteråret, såsom drosler, pibere og finker. Området tiltrækker mange rovfugle på efterårstræk, især fiskeørn, blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk. Mange andre rovfugle ses i området, bl.a. hvepsevåge, rød glente, rørhøg, duehøg, spurvehøg, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk. Et havørnepar har holdt til i området siden vinteren 2013-14.

Klydesøen huser ofte usædvanlige trækgæster såsom silkehejre, kærløber og odinshane. Sølvhejrer kunne ses hver dag i juni i 2014, hvor de fouragerede i Klydesøen. De kom formodentlig fra Saltholm, hvor to par ynglede i en fiskehejrekoloni.  Efter at rovternen i 2009 etablerede sig som ynglefugl på Saltholm har den i yngletiden været daglig gæst i Klydesøen, der i øjbelikket har danmarksrekorden for rastende rovterner, idet der en dag i 2014 var hele 24 i området. Andre sjældne fugle set i området er purpurhejre, sort ibis, jagtfalk, rødvinget braksvale, sabinemåge og rosenbrystet tornskade.

Om vinteren kan man ofte se flokke af stor og lille skallesluger i Kalveboderne lige uden for dæmningen. Omkring solnedgang trækker fuglene fra Kalveboderne ind til overnatning i Klydesøen. Vandrefalken har i snart en del år været fast daglig gæst i vinterhalvåret, hvor den har siddet på en sten eller stolpe i reservatet. Blå kærhøg har i visse år haft fælles overnatningsplads i rørskoven i Klydesøen med op til 10 fugle. Hen over vinteren 2012/13 tiltrak det forhøjede dige med dets bare jord med masser af plantefrø mange spurvefugle, f.eks. en snespurveflok på op til over 300 fugle og 1-2 lapværlinger.

Adgang
Man kan komme til Vestamager med metroen til Vestamager station. Bus nr. 33 kører til Vestamagerstationen og videre til Kongelundsvej.

For at komme ud til Vestamager med bil skal man køre østpå langs H.C. Andersens Boulevard væk fra centrum, over Langebro og ind på Amager Boulevard, hvorfra alle vejene på højre hånd fører hen til Kalvebod Fælled. Man kan parkere i Kongelunden, og gå derud (ca. 20 minutter), eller ved én af indgangene ved sidevejene langs Kongelundsvej, hhv. Finderupvej, Ugandavej og Frieslandsvej.

500m fra indgangen ved Finderupvej findes et Naturcenter med en permanent udstilling (åben i weekenden og skoleferierne kl. 10.00-16.00).

Seks steder er af særlig interesse for fuglekiggere:

1. Klydesøreservatet er et godt sted for vand- og vadefugle, men der er ingen offentlig adgang. Til gengæld er der tre fugletårne på dæmningen syd og vest for Klydesøen. De står på Dæmningsvej, der er fortsættelsen af Kanalvejen. Det første tårn (Sydtårnet) står ved grænsen til reservatet. Det andet tårn (Mellemtårnet) står med godt udsyn over et område af søen, hvor der holder mange vadefugle til. Det sidste (Nordtårnet) giver et godt overblik over engene i den nordvestlige del af reservatet. 
2. Fra Storehøj og Villahøj kan man holde øje med trækkende rovfugle, især hvis vinden blæser fra nord og nordvest. Desuden er der ved Storehøj tæt på naturcentret bygget et gangbrosystem i rørskoven med to skjul.
3. Birkedammen. Her kan man se lappedykkere, fiskehejre, gråand, troldand og flere andre fugle. Tidligt på sommeren er rørskoven her fyldt med rørsangersang.
4. Hejresø er et fint sted at se på lappedykkere, ænder og blishøns. Om efteråret kan man ofte se lærkefalke jage guldsmede over søen.
5. Pinseskov er en sjælden habitat i Østdanmark, da den består af selvsået birkeskov blandet med pil. Naturstyrelsen har også plantet eg, ask og lind. Flere småfugle raster i skoven og tidligt på sommeren kan man lytte til nattergalen her.
6. Kalvebodløbet er et smalt sund mellem Amager og Sjælland, lige nord for Sjællandsbroen. Om vinteren er dette er et godt sted for ænder, der kan ses i tusindtal. Lille skallesluger ses her om vinteren i større antal.

 
Kærsanger. Foto: Helge Sørensen