På den vestlige del af Amager ved København

Et af Østdanmarks vigtigste vådområder. Store bestande af ynglende og rastende andefugle og vadefugle. Vigtigt rasteområde for rovfugle. 
Se Google-map med udsigtspunkter, fugletårne, P-pladser, m.v. 

Sydvestamager

Beskrivelse
Vestamager (eller Kalvebod Fælled) blev skabt under anden verdenskrig, hvor man byggede en kæmpemæssig inddæmning i det lavvandede areal vest for Amagers kyst og derefter drænede hele området. Det er på 25 km2, hvoraf de 22 er tørlagt havbund. Efter krigen og indtil 1984 blev det brugt som skydebane for militæret. Området er nu en mosaik af afgræssede enge, selvsået birkeskov, pilekrat, søer og vådområder. Hele det sydvestlige hjørne henligger som et lukket fuglereservat kaldet Klydesøen.

Mellem 2009 og 2012 blev diget forhøjet fra 3,50m over havoverfladen til 5,90m. Efterfølgende blev tre fugletårne bygget på diget, der giver et godt overblik over forskellige dele af Klydesøen. I forbindelse med digeforhøjelsen blev der anlagt en kunstig ø i Klydesøen. Endnu en ø blev etableret i efteråret 2018.      

Fugle

Ynglefugle
Vestamager har mange ynglefugle. Den første kunstige ø i Klydesøen blev straks indtaget af havterner og klyder. Havterne er nu helt forsvundet som ynglefugl i Klydesøen men antallet af ynglende klyder er steget jævnt. Efter dårlig ynglesucces på de anlagte øer pga. predation er klyderne rykket til en naturlig ø, hvor de i 2022 sat ny ynglerekord med 204 ynglepar. I 2023 var den naturlige ø oversvømmet i yngletiden, så de måtte yngle på fastlandet. Men det gav alligevel 105 ynglepar. Som det eneste sted øst for Storebælt har almindelig ryle (engryle) siden 2013 gjort yngleforsøg ved Klydesøen, og unger er iagttaget i 2013 og 2019. 

Som noget nyt begyndte havørn at yngle i området i 2018. I vinteren 2022/23 dukkede et nyt par havørne op i området, byggede rede på Vestamager og fik to unger, mens det gamle par forsvandt.

Af andre ynglefugle kan nævnes grågås, gråand og blishøne i vådområderne og gråstrubet, toppet og lille lappedykker i rørskoven. Dværgterne har ynglet med succes siden 2020 (to par). I 2023 var antallet af ynglepar oppe på 10, der fik 20 unger på vingerne. Mærkelig nok yngler de på engen i en lille løs koloni snarere end på en af øerne. I 2021 fil Vestamager en overraskende ny ynglefugl med stylteløber, der fik 3 unger på vingerne i Villahøj Sø. Det samme par kom tilbage i 2023 og fik igen 3 unger, mens et nyt par måtte opgive at yngle, da reden blev oversvømmet. Flere forskellige individer af stylteløber er set i området i 2023, så Villahøj Sø har åbenbart stor tiltrækningskraft på stylteløbere! Rørdrum ynglede i rørskoven indtil 2014, hvor den forsvandt. Den er hørt paukende i foråret de sidste par år, men uden tegn på yngel. På engene finder man en del viber foruden enkelte par strandskade, dobbeltbekkasin og rødben. Hvidbrystet præstekrave har forsøgt at yngle her uden held, mens antallet af stor præstekrave er vokset - i 2023 ynglede der 60 par alene i Klydesøreservatet.       

Sanglærke og engpiber er almindelige på engene. I birkeskoven er skovpiber og løvsanger talrige og i kratbevoksningen finder man bl.a. tornsanger.

Det største problem for jordrugende fugle er ræv og mink, der forsøges bekæmpet.

Træk- og rastefugle
 Om foråret og efteråret raster store mængder vandfugle i Klydesøen, bl.a. gråstrubet lappedykker, skarv, knopsvane, pibeand, knarand, skeand, gråand, krikand, troldand, hvinand og blishøne. På engene raster flokke af grågås, hjejle og vibe. Efter at rovternen i 2009 etablerede sig som ynglefugl på Saltholm har den i yngletiden været daglig gæst i Klydesøen, hvor både voksne og ungfugle ses fouragere.

Klydesøen tiltrækker også mange trækkende vadefugle såsom hvidklire, tinksmed og almindelig ryle. I 2017 blev der set hele 38 vadefuglearter, der ud over alle de almindelige arter omfattede amerikansk hjejle, stribet ryle, prærieløber, tredækker og terekklire. Pomeransfugl er ved at blive en fast efterårsgæst og er set næsten hvert år siden 2012. Efter Vadehavet er Vestamager det bedste sted i Danmark for kærløber. I både 2022 og 2023 var der over 30 fugle under det korte gennemtræk i slutningen af maj. Tredækker er hørt spille hvert år siden 2014 på især to foretrukne spillepladser. En langnæbbet sneppeklire dukkede op i efterår 2023 og blev på stedet i 50 dage. Odinshane raster regelmæssigt ved Klydesøen.

Mange småfugle trækker over området om efteråret, såsom drosler, pibere og finker. Området tiltrækker mange rovfugle på efterårstræk, især fiskeørn, blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk. Mange andre rovfugle ses i området, bl.a. hvepsevåge, rød glente, rørhøg, duehøg, spurvehøg, dværgfalk og vandrefalk. I slutningen af september og begyndelsen af oktober kan man på gode dage se op til ti lærkefalke på guldsmedejagt over Hejresøen og Pinseskoven.

Klydesøen huser ofte usædvanlige trækgæster. Ud over de nævnte vadefuglearter er der også set dværghejre, silkehejre, purpurhejre, sort ibis, kærløber, lille gulben, jagtfalk, rødvinget braksvale, sabinemåge og rosenbrystet tornskade. Sølvhejrer har rastet her året igennem i flere år, enten enkeltvis eller i mindre flokke. I september 2021 trak 43 sølvhejrer over Vestamager, hvoraf 24 rastede kortvarigt. Hele otte hejrearter er nu blevet observeret på Vestamager: rørdrum, dværghejre, tophejre, kohejre, silkehejre, sølvhejre, fiskehejre og purpurhejre!

Om vinteren kan man ofte se flokke af stor og lille skallesluger i Kalveboderne lige uden for dæmningen. Omkring solnedgang trækker fuglene fra Kalveboderne ind til overnatning i Klydesøen. Vandrefalken har i snart en del år været fast daglig gæst i vinterhalvåret, hvor den har siddet på en sten eller stolpe i reservatet. Blå kærhøg har i visse år haft fælles overnatningsplads enten i rørskoven i Klydesøen eller i nordvestenden af reservatet. Op til 17 overnattende fugle er set (i januar 2023). Sortgrå ryle satte ny rekord i vinteren 2023/24 med 74 som det højeste antal. De ses på ydersiden af diget mellem Sydtårnet og Nordtårnet. Om vinteren ses flokke af snespurve.                              

Adgang
Man kan komme til Vestamager med metroen til Vestamager station. Der går flere buslinjer langs Kongelundsvej og Otto Baches Allé.

For at komme ud til Vestamager med bil skal man køre østpå langs H.C. Andersens Boulevard væk fra centrum, over Langebro og ind på Amager Boulevard, hvorfra alle vejene på højre hånd fører hen til Kalvebod Fælled. Man kan parkere i Kongelunden, og gå derud (ca. 20 minutter), eller ved én af indgangene ved sidevejene langs Kongelundsvej, hhv. Finderupvej, Ugandavej, Hilversumvej og Frieslandsvej.

På området findes et Naturcenter med en permanent udstilling, café og toiletter (se link til højre). Indkørsel til Naturcentrets P-plads sker fra fortsættelsen af Ørestads Boulevard, der hedder Otto Baches Allé. Denne P-plads er den eneste, hvor man skal stille P-skiven (max. 6 timers parkering tilladt). 

Seks steder er af særlig interesse for fuglekiggere:

1. Klydesøreservatet er et godt sted for vand- og vadefugle, men der er ingen offentlig adgang. Til gengæld er der tre fugletårne på dæmningen syd og vest for Klydesøen. De står på Dæmningsvej, der er fortsættelsen af Kanalvejen. Det første tårn (Sydtårnet) står ved grænsen til reservatet. Det andet tårn (Mellemtårnet) står med godt udsyn over et område af søen, hvor der holder mange vadefugle til. Det sidste (Nordtårnet) giver et godt overblik over engene i den nordvestlige del af reservatet. 
2. Fra Storehøj og Villahøj kan man holde øje med trækkende rovfugle, især hvis vinden blæser fra nord og nordvest. Desuden er der ved Storehøj tæt på naturcentret bygget et gangbrosystem i rørskoven med to skjul.
3. Birkedammen. Her kan man se lappedykkere, fiskehejre, gråand, troldand og flere andre fugle. Tidligt på sommeren er rørskoven her fyldt med rørsangersang.
4. Hejresø er et fint sted at se på lappedykkere, ænder og blishøns. Om efteråret kan man ofte se lærkefalke jage guldsmede over søen.
5. Pinseskov er en sjælden habitat i Østdanmark, da den består af selvsået birkeskov blandet med pil. Naturstyrelsen har også plantet eg, ask og lind. Flere småfugle raster i skoven og tidligt på sommeren kan man lytte til nattergalen her.
6. Kalveboderne og Kalvebodløbet ligger mellem Amager og Sjælland, nord for motorvejsbroen Kalvebodbroen og syd for Sjællandsbroen. Om vinteren er dette er et godt sted for ænder, der kan ses i tusindtal. Lille skallesluger ses her om vinteren i større antal.

  Klyde ASH
Klyde. Foto: Albert Steen-Hansen