På den vestlige del af Amager ved København

Et af Østdanmarks vigtigste vådområder. Store bestande af ynglende og rastende andefugle og vadefugle. Vigtigt rasteområde for rovfugle. 
Se Google-map med udsigtspunkter, fugletårne, P-pladser, m.v. 

Sydvestamager

Beskrivelse
Vestamager blev skabt under anden verdenskrig, hvor man byggede en kæmpemæssig inddæmning i det lavvandede areal vest for Amagers kyst og derefter drænede hele området. Det er på 25 km2, hvoraf de 22 er tørlagt havbund. Efter krigen og indtil 1984 blev det brugt som skydebane for militæret. Området er nu en mosaik af afgræssede enge, selvsået birkeskov, pilekrat, søer og vådområder. Hele det sydvestlige hjørne henligger som et lukket fuglereservat kaldet Klydesøen.

Mellem 2009 og 2012 blev diget forhøjet fra 3,50m over havoverfladen til 5,90m. Den officielle indvielse af det forhøjede dige fandt sted i august 2012 og efterfølgende blev tre fugletårne bygget på diget, der giver et godt overblik over forskellige dele af Klydesøen. I forbindelse med digeforhøjelsen blev der anlagt en kunstig ø i Klydesøen.

Fugle

Ynglefugle
Vestamager har mange ynglefugle. Den kunstige ø i Klydesøen blev straks indtaget af havterner og klyder. Der har sidenhen været 20-30 par havterner, der dog ikke har haft særlig stor ynglesucces. Antallet af ynglende klyder har været jævnt stigende med indtil videre max. 60 par i 2016. Som det eneste sted øst for Storebælt har almindelig ryle (engryle) i 2013, 2014, 2016 og 2017 gjort yngleforsøg ved Klydesøen, og i 2013 er unger iagttaget. Desuden er Vestamager et af de meget få steder i det østlige Danmark hvor der yngler brushane.

Af andre ynglefugle kan nævnes grågås, gråand og blishøne i vådområderne og gråstrubet, toppet og lille lappedykker i rørskoven. Dværgterne og hættemåge har for første gang forsøgt at yngle i 2017, dog uden succes. Rørdrum ynglede ligeledes i rørskoven indtil 2014, hvor den forsvandt - man må håbe, at den vender tilbage igen. På engene finder man en del viber foruden enkelte par strandskade, stor præstekrave, dobbeltbekkasin og rødben. Sanglærke og engpiber er almindelige på engene. I birkeskoven er skovpiber og løvsanger talrige og i kratbevoksning finder man bl.a. tornsanger.

Det største problem for jordrugende fugle er ræv og mink, der forsøges bekæmpet.

Træk- og rastefugle
Om foråret og efteråret raster store mængder vandfugle i Klydesøen, bl.a. gråstrubet lappedykker, skarv, knopsvane, pibeand, knarand, skeand, gråand, krikand, troldand, hvinand og blishøne. På engene raster flokke af grågås, hjejle og vibe. Efter at rovternen i 2009 etablerede sig som ynglefugl på Saltholm har den i yngletiden været daglig gæst i Klydesøen, hvor både voksne og ungfugle ses fouragere.  

Klydesøen tiltrækker også mange trækkende vadefugle såsom hvidklire, tinksmed og almindelig ryle. I 2017 blev der set hele 38 vadefuglearter, der ud over alle de almindelige arter omfattede hvidbrystet præstekrave, amerikansk hjejle, pomeransfugl, stribet ryle, prærieløber, tredækker og terekklire. Tredækker er hørt spille hvert år siden 2014 på især to foretrukne spillepladser. Odinshane raster regelmæssigt ved Klydesøen.

Mange småfugle trækker over området om efteråret, såsom drosler, pibere og finker. Området tiltrækker mange rovfugle på efterårstræk, især fiskeørn, blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk. Mange andre rovfugle ses i området, bl.a. hvepsevåge, rød glente, rørhøg, duehøg, spurvehøg, dværgfalk og vandrefalk. I slutningen af september og begyndelsen af oktober kan man på gode dage se op til ti lærkefalke på guldsmedejagt over Hejresøen og Pinseskoven. Et havørnepar har holdt til i området siden marts 2014, men får næppe lov til at yngle her pga. lufthavnen.

Klydesøen huser ofte usædvanlige trækgæster. Ud over de nævnte vadefuglearter er der også set silkehejre, purpurhejre, sort ibis, kærløber, jagtfalk, rødvinget braksvale, sabinemåge og rosenbrystet tornskade. Sølvhejrer slog til for alvor i 2017, hvor der ud over enkelte rastende fugle igennem året sås flere større flokke på 13 – 21 i september/oktober. Den sidste sølvhejre blev set så sent som 26.12.

Om vinteren kan man ofte se flokke af stor og lille skallesluger i Kalveboderne lige uden for dæmningen. Omkring solnedgang trækker fuglene fra Kalveboderne ind til overnatning i Klydesøen. Vandrefalken har i snart en del år været fast daglig gæst i vinterhalvåret, hvor den har siddet på en sten eller stolpe i reservatet. Blå kærhøg har i visse år haft fælles overnatningsplads i rørskoven i Klydesøen med op til 10 fugle. Om vinteren ses flokke af snespurve.

Adgang
Man kan komme til Vestamager med metroen til Vestamager station. Bus nr. 33 kører til Vestamagerstationen og videre til Kongelundsvej.

For at komme ud til Vestamager med bil skal man køre østpå langs H.C. Andersens Boulevard væk fra centrum, over Langebro og ind på Amager Boulevard, hvorfra alle vejene på højre hånd fører hen til Kalvebod Fælled. Man kan parkere i Kongelunden, og gå derud (ca. 20 minutter), eller ved én af indgangene ved sidevejene langs Kongelundsvej, hhv. Finderupvej, Ugandavej, Hilversumvej og Frieslandsvej.

500m fra indgangen ved Finderupvej findes et Naturcenter med en permanent udstilling (åben i weekenden og skoleferierne kl. 10.00-16.00).

Seks steder er af særlig interesse for fuglekiggere:

1. Klydesøreservatet er et godt sted for vand- og vadefugle, men der er ingen offentlig adgang. Til gengæld er der tre fugletårne på dæmningen syd og vest for Klydesøen. De står på Dæmningsvej, der er fortsættelsen af Kanalvejen. Det første tårn (Sydtårnet) står ved grænsen til reservatet. Det andet tårn (Mellemtårnet) står med godt udsyn over et område af søen, hvor der holder mange vadefugle til. Det sidste (Nordtårnet) giver et godt overblik over engene i den nordvestlige del af reservatet. 
2. Fra Storehøj og Villahøj kan man holde øje med trækkende rovfugle, især hvis vinden blæser fra nord og nordvest. Desuden er der ved Storehøj tæt på naturcentret bygget et gangbrosystem i rørskoven med to skjul.
3. Birkedammen. Her kan man se lappedykkere, fiskehejre, gråand, troldand og flere andre fugle. Tidligt på sommeren er rørskoven her fyldt med rørsangersang.
4. Hejresø er et fint sted at se på lappedykkere, ænder og blishøns. Om efteråret kan man ofte se lærkefalke jage guldsmede over søen.
5. Pinseskov er en sjælden habitat i Østdanmark, da den består af selvsået birkeskov blandet med pil. Naturstyrelsen har også plantet eg, ask og lind. Flere småfugle raster i skoven og tidligt på sommeren kan man lytte til nattergalen her.
6. Kalvebodløbet er et smalt sund mellem Amager og Sjælland, lige nord for Sjællandsbroen. Om vinteren er dette er et godt sted for ænder, der kan ses i tusindtal. Lille skallesluger ses her om vinteren i større antal.

  Klyde ASH
Klyde. Foto: Albert Steen-Hansen