Sydvest Sjælland, syd for Skælskør

En af Sjællands bedste lokaliteter for vandfugle 
Se Google-map med P-pladser m.v. 

 
Borreby Mose. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Borreby Mose er et stort sump- og rørskovsområde. Omkring mosen er der udstrakte engarealer der bruges til kreatur- og fåregræsning.

Fugle
Ynglefugle

Flere vandfugle yngler ved Borreby Mose, bl.a. gråstrubet lappedykker, grågås, gravand, knarand, krikand, gråand, taffeland og troldand. Mosen er særlig interessant som ynglelokalitet for stor kobbersneppe. Andre ynglende vadefugle er klyde, stor præstekrave, vibe og rødben. Flere sangere som sivsanger, kærsanger og rørsanger er tilknyttet rørskoven og skægmejse yngler i mosen. Visse år optræder også sjældnere arter som drosselrørsanger og savisanger.

Rørhøg ses hele sommeren lang og yngler i mosen og i rørskoven. Rørdrum høres hvert år men det er uvist om den yngler. Der er en fiskehejrekoloni på Borreby Gods der har vokset sig ganske pæn i størrelse i løbet af de sidste år.

Træk- og rastefugle
Mosen er en vigtig rasteplads for gæs, især om efteråret. Grågæs er dominerende og optræder sommetider i flokke af nogle tusinde fugle, men canadagæs, bramgæs og enkelte blisgæs ses her også. Forskellige svømme- og dykænder besøger mosen. Spidsand gæster området om foråret. Knarand, krikand og skeand ses næsten hele året rundt. Om vinteren ses pibeand, taffeland og troldand – sidstnævnte kan optræde i tusindvis. Lille skallesluger og stor skallesluger er også vintergæster.

Dværgterne gæster mosen i sommermånederne.

Om efteråret dukker trækkende vadefugle op på vej sydpå. Viber kan optræde i flokke på flere hundrede, og derudover ses stor præstekrave, hjejle, almindelig ryle, brushane, stor kobbersneppe og tinksmed i mindre antal. Dobbeltbekkasin er også en hyppig efterårsgæst.

Havørn ses meget ofte i området, siden et par har slået sig ned i området. Flere andre rovfuglearter ses rastende og jagende i området med jævne mellemrum, bl.a. rød glente, fiskeørn og vandrefalk. Om vinteren ses blå kærhøg og fjeldvåge. Isfugl ses året rundt og yngler måske tæt på mosen, men det er ikke fastslået.

Enkelte mere sjældne fugle dukker op med mellemrum, f.eks. er der de sidste par år set stribet ryle, odinshane og rovterne. Sølvhejre er ved at være almindelig. Den optræder næsten hvert år og i de senere år endda med flere eksemplarer. 

 
Adgang
Fra Skælskør kører man mod syd ad en mindre vej mod Borreby/Fornetofte. Kort efter at have passeret vejen til Borreby gods finder man en P-plads. Der går en sti fra P-pladsen langs rørskoven ud til diget, hvorfra man kan se ud over Skælskør Fjord. Her raster mange fugle, bl.a. skarver, svaner, ederfugle og skalleslugere. På vejen ud til diget kan man ofte være heldig at se skægmejserne i rørskoven.

Ca. 500m længere fremme er der P-pladser på begge sider af vejen. Herfra har man en udmærket udsigt over mosen.

Fuglene i mosen er ret lette at se med en almindelig håndkikkert.

Godset Borreby umiddelbart nord for mosen er en af Danmarks ældste og bedst bevarede renæssanceborge og har et smukt parkanlæg. I en del af parken er der offentlig adgang og her finder man mange sangfugle, bl.a. fluesnappere. Som noget særligt yngler korttået træløber i alléen. 


Rørhøg med bytte. Foto: Axel Mortensen