Nordvest for København mellem Bagsværd, Ballerup og Værløse

Bynært skovområde med varieret natur og fugleliv
Se Google-map med P-pladser, m.v.

Store Hareskov FD
Store Hareskov. Foto: Frank Desting

Beskrivelse:
Store Hareskov er den østlige del af et stort sammenhængende, statsejet skovområde nordvest for København kaldet Hareskovene. Området dækker over 4-5 forskellige skovområder, der dog udgør et sammenhængende hele med fælles præg. Det meste af Hareskovene er klassisk bøgeskov ("søjlehal"), men der er også en del områder med gran. Skovbunden er de fleste steder fortsat ret artsfattig, men flere steder har ophør af dræning øget forekomsten af vådområder og der er nu en række småsøer og mindre moser med ganske interessant plante- og dyreliv. 

Fægyden mellem Hareskovby og Værløse, der tidligere blev brugt til kvægdrift, deler skoven i Lille Hareskov (mod vest) og Store Hareskov (mod øst). I Store Hareskov er stierne udlagt i klassisk stjerneform med snorlige veje, der vidner om tidligere tiders kongelige parforcejagt. Skoven drives primært med henblik på rekreative værdier. Der er flere bålpladser i begge skove, samt et shelter i Lille Hareskov. 

I den sydlige del af Store Hareskov ligger Svenske Vold. Her lå en af svenskernes mange lejre under Svenskerkrigen 1658-60 og belejringen af København. Volden er en ca. 400 m lang, 0,5 m høj og 1,5 m bred jordvold med foranliggende grav. 

Fugle:
Ynglefugle:
Af ynglefugle er der de senere år registreret blandt andet lille lappedykker, grågås, duehøg, musvåge, natugle, skovsneppe, huldue, sortspætte (2018) og stor flagspætte. Af mindre fugle kan nævnes de almindelige skovfugle, samt hvid vipstjert, rødstjert, fuglekonge, rødtoppet fuglekonge, grå fluesnapper, halemejse, sumpmejse, sortmejse, spætmejse, træløber, skovskade, jernspurv, rødrygget tornskade, stillits og dompap.

Træk- og rastefugle:
Der kan også iagttages fugletræk over Hareskovene, f.eks. diverse andefugle (herunder gæs og svaner) og forskellige rovfugle, herunder en gang imellem havørn. Traner og en hel del småfugle trækker ligeledes over området. Selv hvid stork er set trækkende over skoven et par gange de senere år.

I vinterhalvåret kan man møde de almindelige skovfugle. Hvidvinget korsnæb har gæstet skoven flere gange i invasionsvintre. Visse vintre ses stor tornskade.

Skoven er blandt fuglekiggere og fotografer især kendt for forekomsten i visse år af en stationær høgeugle, som har været det helt store tilløbsstykke. Den sjældne spurveugle har også været truffet et enkelt år.

Sortspætte og lille flagspætte ses nu og da året rundt.

Adgang:
Der går S-tog (og bus 165) direkte til Hareskov Station, hvor der også kan parkeres, hvis man kommer i privat bil. Herfra er det nemt at komme ind i skoven. En anden mulighed er indgang til skoven fra Skovbrynet Station. Der findes flere andre P-pladser i området.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens vandretursfolder om Hareskovene (se link til højre), der viser de forskellige faciliteter.

Hoegeugle Store Hareskov FD
Høgeugle, Store Hareskov. Foto: Frank Desting