Sydvestlige Sjælland

Et flot overdrev med mange ynglende og rastende vand- og vadefugle.
Se Google-kort med P-plads osv.

Sangsvaner ved Enø Overdrev. Foto: Steen E. Jensen

Beskrivelse:
Enø, der ligger syd for Næstved, er en ca. 5km lang og op til 11m høj dobbeltø. Den består af to moræneaflejringer forbundet af et drag. Enø By ligger på den nordlige del. Den sydlige del består af afgræssede strandenge med fugtige partier, småholme og krumodder samt selve overdrevet med en del tjørnkrat. Krattet kan huse mange småfugle i træktiden.


Fugle:
Ynglefugle:
Ynglefuglene er gået en del tilbage siden starten af 1990’erne pga prædation fra ræv og menneskelige forstyrrelser. Der er dog en del af området hvor adgang er forbudt i fuglenes yngletid, og det er især her at de holder til. Knopsvane, gravand, gråand, strandskade, stor præstekrave, vibe og rødben yngler her. Desuden er der mindre kolonier af stormmåge og havterne. Dværgterne ses af og til om sommeren, men den yngler ikke mere på Overdrevet. Småfugle som sanglærke, gul vipstjert og gulbug yngler her. Der findes en større digesvalekoloni i klinten lige nordvest for Overdrevet og svalerne ses flyve rundt i området.

Træk- og rastefugle:
Uden for ynglesæsonen ses mange ande- og vadefugle i området. Af andefugle kan nævnes pibeand, krikand, gråand, spidsand, troldand, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger. Store flokke af knopsvane forekommer. Af gæs ses grågæs og ofte store flokke af bramgæs i træktiden, ligesom flokke af canadagæs også ses af og til. Blishøne kan forekomme i store flokke.

Mange forskellige vadefuglearter bruger området til at raste og fouragere. Hjejle, vibe og almindelig ryle danner de største flokke, men derudover ser man stor præstekrave, strandhjejle, islandsk ryle, dværgryle, krumnæbbet ryle, lille kobbersneppe, storspove, sortklire og rødben. Fiskehejre og skarv ses hele året rundt.

Havørn – sommetider flere individer - fouragerer tit over området, og vandrefalk er blevet en fast gæst. Den ses sommetider siddende på en tue midt på overdrevet, eller på en knold ved stranden. Om vinteren ses blå kærhøg. Tårnfalk muser tit over området.

I vintermånederne kan man se sangsvaner og gæs samt flokke af bjergirisker og snespurve og i sjældne tilfælde bjerglærker.

Hvis de lavvandede områder omkring Enø fryser til om vinteren, kan man se store mængder af fugle i kanalen og de tilstædende områder, som altid er isfrit.

Adgang:
Fra Næstved kører man ad Karrebækvej til Karrebæksminde, hvor man kører over broen og fortsætter mod Enø By til en rundkørsel. Her følger man Enø Kystvej, indtil man ender på en stor P-plads. Herfra er det nemmest at følge grusvejen til leddet, der fører ind til overdrevet - en gåtur på 1,2 km. Til højre for det store led findes et mindre led, der giver de besøgende let adgang til overdrevet. Alternativt kan man gå ind på den gamle feriekolonis grund, der  ligger umiddelbart før indgangen til overdrevet. Bygningerne og grunden er købt af Næstved Kommune, og der er fri adgang samt mulighed for ophold. Gå forbi bygningerne og ud til vandet, hvor der er etableret en fin trappe. Derefter kan man gå på stranden mod øst. Halvvejs mod spidsen af overdrevet findes endnu en lille led, som ligeledes fører ind på selve overdrevet.

Længst ud mod øst kan man se over til øen Dybsø, hvor der er store vader ved lavvande.

I fuglenes yngletid (1/4 – 15/7) er der ingen adgang til dele af overdrevet. Områdene er markeret med pæle. For at se et kort med adgangsforhold kan man klikke ind på Danmarks Naturfredningsforeningens hjemmeside om Enø Overdrev (se link til højre). Desuden er der fra omkring påske til efterårsferien udsat dyr på overdrevet (heste, køer og får) - tag hensyn til dem.

Området er privatejet. Enø Overdrev blev fredet i 1953 for at bevare den smukke og uberørt natur.

 Troldand. Foto: Steen E. Jensen