Mellem Ballerup og Herlev, Sjælland

Bynær mose med øer og holme og et rigt fugleliv
Se Google-map med fugletårn, m.v.

Soemosen FD
Sømosen. Foto: Frank Desting


Beskrivelse:
Sømosen ligger ved Lautrupparken, vest for Herlev by. Det grønne område, hvoraf en tredjedel er en park med græs og spredte buske, ligger tæt ved mange større institutioner og byder til en hurtig tur ud i det grønne. Selve mosen er en lavningsmose, som blev dannet efter sidste istid. Den afvandes via Sømose Å. Mosen var tidligere kraftigt tilgroet, men op gennem 80'erne foretog Ballerup Kommune en omfattende naturgenopretning, hvor der blev genskabt store åbne vandflader samt øer og holme, hvor fuglene kan yngle i fred. 

Fugle:
Ynglefugle:
Sømosen er efter genopretningen i 80’erne blevet en rigtig lille oase med et rigt fugleliv. Udover den store hættemågekoloni yngler hele tre lappedykkerarter (lille lappedykker, toppet lappedykker og gråstrubet lappedykker) samt mange andefugle, som knopsvane, grågås, gråand, taffeland og troldand. Desuden yngler her adskillige vandhøns (vandrikse, grønbenet rørhøne og blishøne). Af vadefugle ses ynglende vibe og lille præstekrave. Fjordterne ses fouragerende hele sommeren og yngler også. Spurvefuglene er bl.a. repræsenteret ved ynglende gøg, nattergal, mange sangere, gærdesmutte, jernspurv, grønirisk og rørspurv. Det største "trækplaster" for fuglekiggere er nok ynglende pungmejse; arten har dog desværre ikke ynglet i mosen de senere år, men ses af og til om foråret.

Træk- og rastefugle:
Forår og efterår er Sømosen en glimrende rast- og træklokalitet. Andefugle såsom grågæs og diverse ænder (bl.a. atlingand, krikand, spidsand, pibeand, knarand og skeand) kan iagttages. Af rovfugle ses et pænt antal musvåger, færre hvepsevåger, samt fåtallige trækgæster som rød glente, duehøg, fjeldvåge, havørn, blå kærhøg, rørhøg, fiskeørn (ofte fouragerende) - og med lidt held dværgfalk og vandrefalk. Der er endda noteret både sort glente og steppehøg trækkende over mosen. Spurvehøg og tårnfalk kan ses hele året. Rørdrum er iagttaget enkelte gange. Ved østenvind kan der komme trækkende traner forbi. 

Også mange vadefugle ses rastende i mosen i træktiden (strandskade, vibe, lille præstekrave, hvidklire, svaleklire, tinksmed, mudderklire, dobbeltbekkasin og af og til skovsneppe). Desuden ses svartbag og sildemåge og endda rovterner af og til. Af spurvefugle raster og trækker en hel del lærker, pibere, gule vipstjerter, svaler, drosler og finker i og over mosen. Skægmejse træffes af og til. Rødstjert, bynkefugl, stenpikker, grå og broget fluesnapper, rødrygget tornskade samt lille og stor gråsisken ses regelmæssigt. Drosselrørsanger har gæstet mosen et enkelt år.

I vinterhalvåret kan bl.a. iagttages fiskehejre og en hel del andefugle, bl.a. knopsvane, grågås, trold- og taffeland, samt ved kuldefremstød fra nord trækkende sangsvaner, sæd- og canadagæs. I frostperioder kan man være heldig at se en vandrikse fouragerende frit synlig på klos hold ved Sømose Å samt undertiden enkeltbekkasin samme sted. Der ses også rovfugle – af og til fjeldvåge og blå kærhøg – og mange småfugle, deriblandt undertiden isfugl, skægmejse og korttået træløber. Visse år kan der være invasion af sjagger, vindrossel eller silkehale, samt mange farvestrålende finker. 


Adgang:
Med offentlige transportmidler nås mosen fra København nemmest med buslinie 350S, der stopper ved Københavns Teknikum i Ballerup som ligger lige op til mosen. Man kan også benytte bus 167/168 fra Herlev Station (stå af ved Herlev Stadion og gå ned ad Rørløkken til mosen).

Hvis man er i bil, kan man parkere på Vingekroen.

Der forefindes et fugletårn i mosens sydøstlige hjørne, ligesom der i mosens nordøstlige hjørne ligger en bådebro som er en glimrende udkigspost.

Rovterne Soemosen FD
Rovterne, Sømosen. Foto: Frank Desting