Nordsjælland

Ynglefugle tilknyttet gammel skov og overdrev.
Se Google-map med P-plads, m.v.

Vendehals. Foto: Axel Mortensen

Beskrivelse:
Tisvilde Hegn ligger nordøst for Frederiksværk mellem Arresø og Nordsjællands kyst. Sammen med Asserbo Plantage, Liseleje Plantage og Melby Overdrev strækker det sig langs 9 kilometer af Kattegatkysten. Skovbevoksningen består hovedsagelig af fyr og gran, der blev plantet for at forhindre sandflugt. Beplantningen begyndte omkring 1800. Blandt de store partier af nåleskov, der ligger på sandjorden, findes også mindre partier af løvskov, hovedsagelig eg og bøg, der trives på muldjorden. Bevoksningerne i området får lov til at blive meget gamle og man kan derfor se pragtfulde gamle gran- og fyrretræer, ligesom skovbunden under de gamle bevoksninger bliver noget ganske særligt med sit dække af mos. Tisvilde Hegn er med over 190 rødlistede arter Danmarks største biodiversitetsskov. Desværre er mountainbike-aktiviteter, orienteringsløb, m.m., vokset hastigt i antal og omfang de sidste år og udgør en forstyrrelse for fuglelivet.

Mellem plantagerne ligger Melby Overdrev, der med 145ha er Sjællands største hede. Den er en græs- og lynghede med spredte enkeltstående træer. Området plejes for at undgå tilgroning. Det er levested for mange sjældnere planter, sommerfugle og andre insekter, udover de fåtallige og regionalt sjældne ynglefugle. Indtil for få år siden var overdrevet militært øvelsesområde, men er nu åbent for offentligheden og er et populært udflugtssted.

Fugle:
Ynglefugle:
Tisvilde Hegn er et godt sted for hulrugende arter pga de mange gamle træer. Således kan man her opleve huldue, natugle, sortspætte, stor flagspætte og lille flagspætte. Andre fuglearter er skovsneppe, skovhornugle og natravn. Alle de almindelige spurvefuglearter findes i skoven og desuden de lidt sjældnere arter hedelærke, misteldrossel, skovsanger, korttået træløber, rødrygget tornskade, lille gråsisken, lille korsnæb og kernebider. Rødtoppet fuglekonge er blevet mere almindelig de seneste år. Flere rovfuglearter yngler i skoven. Musvågen er den talrigeste, men der findes også hvepsevåge, spurvehøg og duehøg.

Melby Overdrev og den omliggende nåleskov huser flere ynglefuglearter, der ellers er sjældne på Sjælland, f.eks. natravn, hedelærke og sortstrubet bynkefugl. Desuden yngler tårnfalk, bynkefugl og rødrygget tornskade på overdrevet. 

I 2010 begyndte en lille gruppe feltornitologer at opsætte vendehalskasser på Melby Overdrev med det formål, at oparbejde en lille men fast årlig bestand i området. Vendehalsen ynglede i en redekasse for første gang i 2014 og har sidenhen ynglet i området stort set hvert år: nogle gange i redekasser, nogle gange i naturlige huller i frønnede stubbe, gamle flagspættehuller og lignende. I gode år kan der yngler 2-3 par.

Træk- og rastefugle:

Fra ultimo juni og frem til ultimo august/primo september kan småspove, som er en sjælden efterårsgæst i Østdanmark, ses fouragerende på heden - overvejende på revling. Fra oktober og hen til februar er Melby Overdrev rasteplads for endog store mængder af hjejler. 

Om vinteren kan man ved Melby Overdrev tit observere bjergirisk og en sjælden gang lapværling og bjerglærke. Stor tornskade er en regelmæssig gæst. Flokke af lille korsnæb og et mindre antal stor korsnæb flyver over de åbne områder. Fra kysten udenfor Tisvilde Hegn og Melby Overdrev kan man se over havet, hvor der ses forskellige dykændearter så som ederfugl, sortand og fløjlsand og af og til sule og alkefugle og flere andre havfuglearter. Den sjældne amerikansk sortand er de sidste fem år set hver vinter ved kysten ud for Melby Overdrev. Desuden ses nordisk lappedykker hver vinter.


Adgang:
Tisvilde Hegn ligger ud til kysten nordøst for Frederiksværk. Man kan komme til området ad flere ruter. En mulighed er at køre til Tisvilde by ad rute 267 fra Helsinge. I byen køres ad Tisvildevej mod Tisvildeleje. Efter ca. 3km ender vejen i en stor P-plads ved stranden. Man kan også tage rute 205 mellem Frederiksværk og Helsinge og dreje nordpå ad Bisp Absalonsvej mod Slotsruinen, hvor der er en P-plads.

For at komme til Melby Overdrev kan man køre til Asserbo (mellem Frederiksværk og Liseleje) og dreje østpå ad Nyvej mod Helsinge. Efter 2km er der en P-plads på venstre hånd, hvorfra en skovvej fører ned til stranden. Motorkørsel på skovvejen er forbudt mellem kl. 23.00 og kl. 05.00. Ved en rundkørsel 1km længere frem kan man enten køre ligeud til en P-plads ved stranden, eller til højre til en P-plads ved Stængehus. Det er ikke tilladt at parkere på vejene. Fra den første P-plads er det nemt at komme ind på Melby Overdrev, hvor man kan følge skovveje og stier. Den anden P-plads kan være et godt udgangspunkt hvis man vil gå tur i Asserbo Plantage (mod syd) eller Tisvilde Hegn (mod nord).

Det anbefales at bruge Vandretursfolderen ”Tisvilde Hegn”, udgivet af Naturstyrelsen, der viser de mange stier og andre faciliteter i hele området – både Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.(se link).

Rødrygget tornskade med sumpgræshoppe. Foto: Axel Mortensen