Nordsjælland

Spændende skovfugle. Danmarks største bestand af ynglende sortspætte, lille flagspætte, hvinand, svaleklire og rødrygget tornskade.    
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v. 


Svaleklire sammen med rødrygget tornskade, Gribskov. Foto: Per Ekberg
 

Beskrivelse
Gribskov er Danmarks næststørste skovkompleks på i alt 5600ha. Den ligger umiddelbart nord for Hillerød og strækker sig omkring 15km nordpå, med Esrum Sø som dens østlige grænse. I middelalderen var skoven ejet af kirken, men efter reformationen overtog kongen hele området og brugte det til jagt. Først i slutningen af 1700-tallet blev ydergrænserne fastlagt og skovdrift for alvor indledt.

Skoven ligger på en stærkt kuperet nord-sydgående højderyg dannet af randmoræner under sidste istid. På de højeste punkter i skovens midte ligger store områder med rødgran. På de lavere arealer mod øst og vest, hvor jorden er mere frodig, er det løvtræer som bøg og eg der dominerer. I de lavt beliggende områder findes partier af gamle driftsformer som stævningsskov med el og ask og græsningsarealer, hvoraf nogle i dag er indhegnede engområder med kreaturafgræsning. Mellem bakkeformationerne ligger moser, søer og kildevæld.

Skoven er en produktionsskov af betydning og udnyttes desuden til fritidsaktiviteter i et betydeligt omfang.

Fugle
En stor del af fuglelivet i Gribskov er koncentreret omkring de store lysninger og vandområderne. I skoven finder man de almindelige og mindre almindelige skovfugle så som skovsneppe, huldue, skovpiber, rødstjert, skovsanger, broget fluesnapper, dompap og kernebider. Af særlige interesse er forekomsten af svaleklire, der med en bestand på over 20 ynglepar har dens kerneområde for Danmark i Gribskov. Bestanden er stabil og muligvis i fremgang, formodentlig fordi der er et stigende antal af vådområder i skoven. En anden spændende fugl – sortspætten – er efter et par år med kraftig tilbagegang næsten oppe på tidligere tiders niveau. I 2009 var antallet af par i bund med højst 6 par. I 2019 ynglede 12-14 par. En anden spætteart, den mere fåtallige lille flagspætte, har de seneste år opbygget en stabil bestand på flere end 10 par. I 2017 er endnu en spætteart, vendehals, kommet til som ynglefugl, og yngler nu fast i skoven med op til 8 -10 par.

Isfugl yngler fast hvert år med nogle få par. Syngende rødtoppet fuglekonge høres nu mange steder i skoven, og op til 30 par yngler nu i skoven. Korttået træløber ynglede her for første gang i 2008 og den har nu en fast bestand på mere end 15 par, som især findes i skovens østlige del, langs Esrum sø. Rødrygget tornskade er en karakterfugl for skoven, hvor mere end 100 par yngler. Ravn har en god ynglebestand i skoven og er i fremgang. Om vinteren ses flokke på op til 50 fugle. Flere arter man forbinder med de store nåleskove mod nord, som blandt andet grønsisken, lille korsnæb, dompap og ind imellem nøddekrige findes ynglende, nogle år i ret pæne bestande i Gribskov. I 2012, 2014 og 2015 og sidst i 2018 ynglede meget overraskende 4-8 par hvidvinget korsnæb. Fire par blev observeret med unger.
 
Gribskov har en for Danmark enestående bestand af hvinand, der skyldes at redekasser er sat op rundt om mange af søerne; flere par yngler også i sortspættehuller og hule træer. Andre ynglefugle knyttet til søerne er lille lappedykker, grågås, troldand og en pæn bestand af krikand.

Der er en god og stabil bestand af ynglende rovfugle: hvepsevåge, musvåge, duehøg og spurvehøg. Rød glente har ynglet siden 2007, og de seneste år med op til 4 par. I 2012 lykkedes det for første gang et fiskeørnepar at få to unger på vingerne i Vandmosen nordvest for Lille Gribsø, siden har de ynglet stort set hvert år. Området er afspærret fra 1. april - 1. september. Havørnen er også tilføjet som ynglefugl, og yngler nu med to par i skoven. Det første par har ynglet med succes siden 2015 i et afspærret område i den nordøstlige del af skoven.  

I det hele taget er Gribskov en meget fugleartsrig ynglelokalitet. Den seneste optælling fra 2017 viser ikke mindre end 100 ynglefuglearter i Natur 2000-området Gribskov. Som noget nyt er der blandt andet  kommet en pæn bestand af hedelærke midt inde i skoven.

Andre dyr
I Gribskov har man mulighed for at se  fire hjortearter fritlevende. Udover rådyr og en sjælden gang strejfende kronvildt ses både dåvildt og sikahjort. Ræv, grævling og skovmår findes også med pæne bestande i skoven. Bæver er kommet til de senere år.

Adgang
Der er fri adgang til skoven ad skovvejene. Hvis man kommer i bil kan man nord for Hillerød køre enten mod Tisvilde ad Helsingevej (afkørsel fra rute 19) eller mod Gilleleje ad rute 227 (afkørsel fra rute 6 mellem Hillerød og Helsingør - drej ind på Nødebovej). Begge veje fører gennem Gribskov, hvor der er talrige muligheder for at parkere og gå ind i skoven. Man kan også tage toget fra Hillerød – enten mod Tisvilde eller mod Gilleleje. Der er flere stationer og trinbrætter på begge strækninger. I skoven finder man mange steder med borde og bænke og grillpladser.

Det anbefales at gøre brug af Naturstyrelsens fire vandretursfoldere om Gribskov (se links til højre).

Nord for Esrum Sø ligger Esrum Kloster og Esrum Møllegård, der er åbne for offentligheden og et besøg værd. Ved Møllegården kan man være heldig at se bjergvipstjert, der har ynglet her.

Syd for Nødebo, i den sydvestlige ende af Esrum Sø, ligger Møllekrogen. Fra rute 6 fra Hillerød mod Helsingør drejer man ind på Stenholtsvej mod Nødebo i rundkørslen. Efter ca. 400m finder man en P-plads på venstre hånd. På den modsatte side af vejen fører en sti til et fugletårn. Der er udsigt over krat, rørskov og det sydvestligste hjørne af søen, og man kan iagttage aktiviteten i skarvkolonien i sumpskoven. 


Sortspætte, Gribskov. Foto: Per Ekberg