Sjællands østkyst, nord for Køge

En vigtig lokalitet for rastende ande- og vadefugle om efteråret
Se Google-map med fugletårn, P-pladser, m.v. 

 
Dæmningen ved Ølsemagle Revle. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Ølsemagle Revle er en 3 km lang sandrevle, der er skabt af materiale der er aflejret af havet i den indre del af Køge Bugt. Ud til havet er en lang sandstrand og mellem revlen og kysten er opstået en lagune. Stormfloden i oktober 2023 nedbrød det meste af klitrækken ud mod havet, hvilket givetvis vil føre til hyppigere oversvømmelser. Sydspidsen af revlen blev landfast med Køge Nordstrand for en del år siden. Da vand fra Køge Bugt nu kommer kun ind mellem Staunings Ø og Ølsemagle Revles nordspids, er vandet i den nordligste del af lagunen brak og i den sydlige del ferskt. Ornitologisk har denne ændring været negativ for vadefugle, især mængden af ryler, men positiv for svømmeænder. Der foregår en naturlig tilgroning i lagunen, der er accelereret som følge af vandudskiftning og en kraftig eutrofiering. På landsiden af lagunen er der strandenge, som afgræsses. Engene benyttes ofte af rastende svømmeænder og grågæs, men har kun minimal betydning for ynglefugle. Selve revlen var tidligere præget af massiv tilgroning af rynket rose, men maskinel bekæmpelse og afgræsning af får holder vegetationen nede. Stranden er et populært badeområde. Der er adgangsforbud på nord- og sydspidsen i perioden 1/4-15/7, dette forbud omfatter også sydspidsen af Staunings Ø.

Fugle
Ynglefugle
Grundet det store rekreative pres på området er det svært for kystfuglene at finde ro til at yngle, også det omtalte adgangsforbud på spidserne i yngletiden til trods. Ynglefuglene er bl.a. lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse, blishøne, rødben, engpiber, gul vipstjert og skægmejse – sidstnævnte ses året rundt i rørskoven.

Træk- og rastefugle
Området er en vigtig rastelokalitet for trækfugle, især om efteråret. For vadefugle er Ølsemagle Revle stadig en af de bedste rastepladser i Østdanmark og man kan se flokke af vadefugle raste eller fouragere i området fra juli indtil langt ind i november. Ikke mindst hjejle kan ses i tusindvis, vibe i hundredvis. Derudover forekommer alle de almindelige vadefugle, bl.a. strandskade, klyde, stor præstekrave, dobbeltbekkasin, storspove, lille kobbersneppe (stor kobbersneppe er ret sjælden, de fleste angivelser fra området beror på forveksling med lille kobbersneppe), hvidklire, rødben, islandsk ryle, krumnæbbet ryle og dværgryle. Kærløber, temmincksryle og odinshane ses med enkelte eksemplarer i perioden maj-august. Især i sensommeren ses lille præstekrave hyppigt på fladerne ud for spidserne.

I takt med at vandet i lagunen er blevet mere fersk, har især svømmeænder om efteråret optrådt i antal, der er bemærkelsesværdige for Sjælland. Krikand, pibeand og gråand optræder i hundredevis, mens spidsand, knarand og skeand blander sig i flokkene. Atlingand optræder fåtalligt i sensommeren. I juni måned kan man se grupper af ederfuglehunner der holder i lagunen sammen med ungerne. Området er en vigtig raste- og overvintringsplads for grågås, ofte også flokke af bramgås, mens knortegås er trækgæst.

Ølsemagle Revle er også en vigtig raste- og overnatningsplads for måger og terner, hvor ikke mindst rovternen trækker ornitologer til. Rovternerne holder typisk til ved spidserne eller dæmningen og kan ses fra slutningen af april frem til september, mest spektakulært i august, hvor op mod en snes fugle, sikkert bestanden fra Saltholm og Skåne, tanker op inden trækket.

Fiskeørn ses regelmæssigt i sensommeren, hvor man ved lavvande skal holde øje med vandrikser på mudderfladerne i kanten af rørskoven, især syd for dæmningen eller fra fugletårnet ved lagunen på Køge Nordstrand kan man være heldig at se denne ellers sky art.

Efterår og vinter ses isfugl af og til ved dæmningen, hvor den holder til ved nogle af de mange underløb, som ofte er isfri.

Om vinteren kan man se flokke af bjergirisk og snepurv på stranden. Havørn ses jævnligt især i vinterhalvåret og er vinteren mild, kan man finde de fleste svømmeande-arter i området sammen med flokke af troldand og hvinand. Som regel er det også muligt at finde nogle overvintrende vadefugle, herunder enkeltbekkasin i mere sumpede områder. I selve Køge Bugt ses ofte havlit.

Adgang
Fra København kører man ad motorvejen E20/E45/E55 mod Køge Bugt og drejer af ved afkørsel 31A/Solrød Syd. Følg Cordozavej mod øst og drej mod syd ad Københavnsvej. Ca. 2 km længere mod syd ad Københavnsvej, i et lyskryds fører en asfalteret vej, Revlen, mod øst forbi KLAR’s rensningsanlæg ud til Ølsemagle Revle, hvor vejen ender ved en P-plads og et fugletårn - husk at sætte P-skiven. Herfra kan man fortsætte til fods over dæmningen for at komme ud til stranden. Dæmningen er et godt sted at se fuglene på de lavvandede områder mellem revlen og land samt på strandengene langs kysten.

Det bedste sted at se på vadefugle er i den nordligste del af lagunen, hvor en mindre ø med tilhørende sand- og mudderbanker mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø er værd at tjekke nøje. Der er 2 km ud til nordspidsen, undervejs kan man se efter småfugle på selve revlen og ænder mv ude over havet. Også ved sydspidsen findes en mindre sandrevle i lagunen, som dog ikke er nær så fuglerig.

Fra Staunings Ø har man et godt overblik over nordspidsen af Ølsemagle Revle og de fugle, der ligger ved udløbet af Skensved Å (hvilket er vanskeligt fra revlen). For at komme ud til Staunings Ø kan man parkere ved Jersie Strandpark, på østsiden af den sydligste rundkørsel i Solrød ved Jersie Strandvej (ved Dansk Kennelklub). Herfra kan man gå ud til Staunings Ø.

Umiddelbart syd for Ølsemagle Revle findes Køge Nordstrand, som i en årrække har været landfast med Ølsemagle Revle. Fra et fugletårn i rørskoven kan man især i sensommeren se en del forskellige svømmeænder og vadefugle i lagunen. Skægmejsen kan hele året findes i rørskoven. Lokaliteten omtales jævnligt fejlagtigt som "sydtårnet", men er en del af lokaliteten Køge Nordstrand.

Man kan komme ud til Køge Nordstrand og fugletårnet via Køge Marina fra Værftsvej. I den nordlige del af Marinaens område findes en stor P-plads, hvorfra man kan gå langs stranden ud mod fugletårnet. Det er også muligt at komme hertil fra Ølsemagle Revle, men området mellem den nu sammenvoksede sydspids af Ølsemagle Revle og den nordligste del af Køge Nordstrand er afspærret i fuglenes ynglesæson 1. april - 15. juli.   

   
 


Islandske ryler. Foto: Helge Sørensen