Husum ved København

Mange fugle i en lille naturperle omgivet af by
Se Google-map

Kagsmosen FD
Kagsmosen. Foto: Frank Desting

Beskrivelse:
Kagsmosen er en lille fredet mose, der ligger klemt inde af motorvej og bebyggelse. I 1800-tallet indgik det sumpede og svært igennemtrængelige område i det store befæstningsanlæg, der omkransede København med Vestvolden, Utterslev Mose og forsvarsbatterierne i nord. Vestvolden mistede sin betydning fra 1920 og i 1939 begyndte man at gøre Kagsmosen mere publikumsvenlig og anlagde stier. Området er nu udlagt som park men har bevaret sit præg af mose med flere søer efter tørvegravning, rørsump og kanaler. I visse områder foretages der skånsom naturpleje til gavn for dyr og planter.

Fugle:
Ynglefugle:
Ynglende vandfugle omfatter bl.a. lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, troldand, grønbenet rørhøne og blishøne. Området huser desuden ynglende stor flagspætte, skovskade, halemejse, sjagger og nattergal, samt mange sangere, deriblandt rørsanger og kærsanger. Gærdesmutte, jernspurv, stær og rørspurv yngler også fast i mosen. Tidligere år har den relativt sjældne pungmejse ynglet i mosen. Korttået træløber er konstateret ynglende siden 2012. Musvåge og rørhøg yngler visse år. På Vestvolden op til mosen eller i selve mosen yngler ofte spurvehøg.

Træk- og rastefugle:
Forår og efterår er Kagsmosen en udmærket lokalitet for rastende og trækkende fugle. Der ses andefugle såsom grågås, krikand, skeand, troldand og taffeland, og af rovfugle en del musvåger og færre hvepsevåger, spurvehøg, samt af og til rød glente, duehøg, fjeldvåge, havørn, fiskeørn, blå kærhøg, rørhøg og dværgfalk. Traner passerer årligt mosen. Af vadefugle ses bl.a. vibe, mudderklire, dobbeltbekkasin og skovsneppe. Desuden trækker sanglærke, svaler, pibere, drosler, sangere og finker gennem området. Grå fluesnapper og broget fluesnapper ses årligt rastende i mosen.

Vinterhalvåret byder ofte på en hel del andefugle, bl.a. knopsvane, krikand og troldand, samt en gang imellem stor skallesluger, fiskehejre og vandhøns. Af rovfugle ses spurvehøg og musvåge. Udover en del forskellige småfuglearter ses sommetider vandstær og visse år pæne flokke af silkehale. Isfugl er en fåtallig men almindelig gæst året rundt. De senere år har korttået træløber kunne træffes i mosen. 

Om vinteren kan man med fordel besøge den til fods nærliggende lokalitet Harrestrup Å, Islev, hvor især stykket mellem Brunevang og motorvejen kan opvise både isfugl, vandstær og bjergvipstjert.

Adgang:
Det er meget let at komme til Kagsmosen med offentlige transportmidler. Buslinie 350S kører "lige til døren". Den stopper ved Herlev Hovedgade/Frederikssundvej, tæt ved mosen. eller man kan tage S-toget til Husum Station som ligger lige op til Vestvolden og dermed mosen.
Kommer man i privatbil kan man parkere ved Vindingevej nær Husum Station.

Sjagger Kagsmosen FD
Sjagger, Kagsmosen. Foto: Frank Desting