Mellem Kirke Værløse og Søndersø, nordvest for København

Et lille genoprettet søområde med overraskende mange fuglearter

Se Google-map

 Stock Dove Praestesoe JOE

Huldue, Præstesø. Foto: Jens Ole Eriksen

Beskrivelse:
I starten af 1990’erne bestod området omkring Præstesø af mindre partier med åbent vandspejl, større områder med tagrør, siv og star, samt store drænede arealer. Nord for Præstesø var der dyrket mark mens arealerne mod syd var mere eller mindre tilgroet. Et pumpehus pumpede vand fra området til Søndersø. I 1992 udarbejdedes et naturgenopretningsprojekt, der gik ud på at hæve vandstanden og etablere afgræsning rundt om det genskabte vådområde. I 1996 blev pumpningen standset og søen på 6 ha blev permanent. Et fugletårn blev opsat og hele området blev fredet.

Fugle:
Ynglefugle:
Søen er yngleplads for ca. 10 par grågæs men der er åbenbart kun plads til ét par knopsvaner. Enkelte par af lille lappedykker, gråstrubet lappedykker og toppet lappedykker yngler her sammen med flere blishøns. Vandrikse og rørhøne har reder i tagrørene. Hvert år ses et enkelt par dykænder – troldand, taffeland eller hvinand – med et kuld unger.

I de omgivende bevoksninger på sydsiden yngler nattergale og sjaggere, og her ses mange mejser og sangere, mens de afgræssede enge huser et eller to par viber.

Hulduer yngler i nærheden af søen og ses dagligt i april-september. De kommer typisk til søen for kortvarigt at raste og drikke inden de flyver videre. Nogle gange tropper hele familier op samtidigt.

Træk- og rastefugle:
Et bemærkelsesværdigt syn ved Præstesø er de mange knarænder. De ses i alle måneder på nær juni-juli og perioder, hvor søen er isdækket. De senere år er der dage, hvor der ses op mod 100 knarænder. En anden spændende gæst ved søen er rovterne, der ses jævnligt i juni-juli. Fiskeørn er en regelmæssig gæst i juli-oktober, hvor den ses fiske i søen og somme tider sidde i buskene helt tæt ved fugletårnet. Sølvhejrer og skægmejser er regelmæssige gæster hele året.

Henover sommer kommer op til et par hundrede ikke-ynglende grågæs, der bruger søen og markerne som fouragerings- og fældeplads. Der er ofte besøg af rørhøg, sjældnere rørdrum, og i sæsonen mange stære. Andre gæster er fjordterne, isfugl, sivsanger, grå fluesnapper og rødrygget tornskade.

I tørre somre sænkes søens vandstand meget og der opstår en ø med mudderflade i søen, der benyttes af vadefugle under deres træk mod syd. Antallet af vadefugle er generelt ikke stort, men mange arter, og dog er der set flokke af 4-500 viber, der raster her.

Om efteråret dukker mange andefugle op og der kan ses pæne antal krikænder, pibeænder og skeænder udover den karakteristiske knarand. Også dykænder, primært troldænder og taffelænder, men også små skalleslugere, kan træffes i vintermånederne når søen er isfri. Der forbliver dog næsten altid åbne våger, hvor der ses knopsvaner, gråænder, blishøns og store måger, deriblandt kaspisk måge. Der er gode chancer for at se de lokale havørne over søen. Kernebider og stillits fouragerer i området.

Tilfældige gæster som hvidvingede terner er også truffet ved Præstesø op til flere gange. Sjældne fugle observeret her er hvidøjet and (2004), halsbåndstroldand (2014) og endda en orientsejler i 2013. Der er nu registreret over 200 fuglearter fra lokaliteten på DOF-basen.

Adgang:
Den nærmeste S-tog-station er Værløse Station. Herfra kan man tage bus 151 mod Kirke Værløse og stige ud ved Lejrvej ved Kildebakken. Hvis man kommer med bil, kan man parkere på den vej, der hedder ”Sandet”. Herfra er der ca. 400 m at gå til et fugletårn på søens sydside. Det gamle fugletårn er i januar 2023 blevet erstattet af et flot nyt tårn med plads til mange observatører samtidigt og med bænk, hvor det er muligt at sidde i læ og ly. Fra tårnet kan hele søen og engene på nordsiden overskues med teleskop.

Osprey 1cy Praestesoe JOE

Fiskeørn, Præstesø. Foto: Jens Ole Eriksen