Nordsjælland, øst for Arresø

Engsø af stor betydning for vandfugle og rovfugle - ikke mindst fiskeørn og havørn
Se Google-map med fugletårn, P-plads, m.v.


Alsønderup Enge med havørn. Foto: Birger Furbo 

Beskrivelse
Alsønderup Enge ligger to kilometer øst for Arresø og gennemstrømmes af Pøleåen, der forbinder slotssøen i Hillerød, Strødam Engsø og Solbjerg Engsø med Arresø. De oprindelige fugtige enge blev drænede i 1930erne for at kunne grave tørv, og blev derefter udnyttet til høslæt og græsning. De blev dog sat under vand i 1987 af Skov- og Naturstyrelsen, for at etablere et fuglereservat. Alsønderup Enge blev i den forbindelse fredet som fuglereservat med forbudt adgang, men et fugletårn blev bygget for at sikre publikum en god udsigt over området. Projektet var en stor succes og flere sjældne ynglefugle indtog området. I slutningen af 90erne gennemførte Frederiksborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen et nyt projekt, hvor Pøleåen blev ført ind gennem engsøen. Formålet var at nedsætte udledningen af næringsstoffer til Arresø, der er stærkt forurenet. Næringsstofferne er igennem årene ophobet i engsøerne som slam, med et formodet stort indhold af fosfat. Sigtbarheden er yderste ringe, al bundvegetation er væk og søerne er ude af økologisk balance. Dette har medført en kraftig reduktion i antallet af ynglende arter  i området.

Fugle
Ynglefugle
Ved søen yngler flere par toppet lappedykker, samt knopsvane, grågås, gravand, gråand, hvinand og troldand. Viber yngler på de fugtige enge og rørsanger, kærsanger og rørspurv i krattet tæt på søen. I den nordlige ende af søen har rørhøgen ynglet de senere år.

I Nejede Vesterskov har et havørnepar ynglet siden 2009. Flere andre rovfuglearter har også rede her. Nejede Vesterskov er udpeget som urørt skov, og det har haft betydning for de hulrugende arter. Der er en stor bestand af arter som huldue, stor flagspætte og spætmejse. Lille flagspætte er flere gange observeret i området ved fugletårnet.

Desuden yngler en lang række almindelige skovfugle.

Træk- og rastefugle
Havørnene kan ses året rundt. De fanger brasen i Alsønderup Enge eller i Arresø, og ses tit sidde i et træ tæt på søen. Fiskeørn kommer regelmæssigt på besøg og fisker i søen. Den ses efterhånden både om foråret og om sommeren. Andre rovfugle der ses her er rød glente, blå kærhøg (om vinteren) samt musvåge og duehøg.

Flere andearter raster i søen, bl.a. gravand, pibeand, knarand, krikand, gråand og troldand. Om vinteren ses både stor skallesluger og lille skallesluger. Andre rastende fugle ved søen er fiskehejre, knopsvane, grågås (ofte i flokke af flere hundrede fugle) og de almindelige mågearter. Sølvhejre ses i området flere gange om året.  Bortset fra viben, optræder vadefugle kun sporadisk og i lille antal. Med held kan man se en isfugl ved søen. Ravn ses hele året rundt både på engene og over skoven.

Adgang
Engene ses bedst fra fugletårnet syd for søen. Man kan komme hertil fra rute 16 der fører syd om Arresø fra Frederiksværk. Ca. 1km øst for Meløse drejer man ind på Marguerit-routen, der går øst om Arresøen. Når man kommer til Nejede, fortsætter man i retning Alsønderup. Denne vej hedder Ravnsbjergvej. Man kan parkere ved en P-plads i skoven. (Det lille skilt ”Fugletårn” ved vejen kan være let at overse). Fra P-pladsen går man ad en skovvej gennem Nejede Vesterskov. Efter ca. 100m drejer man til højre ad en anden skovvej. Efter ca. 1km når man skovbrynet, og ca. 20m til venstre herfra finder man en sti til søen og fugletårnet. Der er ikke adgang til selve fuglereservatet.

Naturstyrelsen henstiller til, at man ikke færdes i den centrale del af Nejede Vesterskov pga. det ynglende havørnepar.


Stor skallesluger. Foto: Helge Sørensen