Hornsherred, halvøen mellem Roskilde Fjord og Isefjord 

Flere ynglende rovfugle og rødrygget tornskade, hulrugende arter samt almindelige skovfugle.
Se Google-map med P-pladser m.v. 

 
Kongeegen, Jægerspris Nordskov. Foto: John Hansen

Beskrivelse
Jægerspris Nordskov er en af Danmarks store skove. Den dækker 13km2 af det nordøstlige Hornsherred og består af fire skove: Fællesskoven mod vest, Studehaven mod øst, samt Kohaven og Slotshegnet i syd. De danner et sammenhængende skovområde, der strækker sig som en 10km lang bræmme af løvskov langs Roskilde Fjord fra Kulhuse i nord og sydpå til Jægerspris.

Nordskoven ligger i et kuperet terræn med sandet, mager jordbund. I nogle områder er sitkagran, fyr og birk de almindeligste træarter. Fællesskoven og Studehaven rummer mange små vådområder og skovsumpe nede mod kysten. Her findes også landets mest berømte kæmpeege: ”Storkeegen” og ”Snoegen” (begge døde) samt ”Kongeegen”, der er 1400-2000 år gammel men stadig i live. Her ligger også Bredvig Mose, der siden 1918 er udlagt som urørt skov med el, ask, eg og bøg, og længere vestpå findes den meget smukke sø Kongens Lyng. Sydligst i Studehaven ligger Grønnelyng, et område med søer der desværre er stærkt præget af fodring af gråænder til jagt.

Kohaven er overvejende løvskov, med mange bøgetræer, og Slotshegnet er en bynær skov med mange skovgæster. Den danner en del af parken omkring Jægerspris Slot.

Mellem skoven og fjorden ligger vidtstrakte strandenge: Nordskovsengene. På den østligste pynt finder man Dyrnæsmolen, der er et gammelt udskibningssted for et tidligere teglværk. Omkring molen er et stort mudret og lavvandet område. Vest for Nordskoven ligger store militære øvelsesområder. Udfor den sydlige del af Nordskovsengene ligger den lille ø Øksneholm.

Skoven er ejet af Kong Frederik d. VIIs Stiftelse på Jægerspris.

Fugle
Ynglefugle
I skovene yngler de mest almindelige skovfuglearter der kan ses i Nordsjælland, deriblandt skovpiber, drosler, halemejse, sumpmejse, sortmejse, træløber og kernebider. De mange gamle træer tiltrækker hulrugende arter som huldue, sortspætte, stor flagspætte, lille flagspætte, rødstjert, broget fluesnapper og spætmejse. Skovsanger høres hvert år. Ravn yngler her også. En del rovfugle har reder her: havørn, hvepsevåge, musvåge, duehøg og spurvehøg. Natravn høres i de nordlige dele af skoven og her er der også ynglende skovsneppe.

Rødrygget tornskade yngler i området og kan ses i hegn og i skovbryn, i rydninger i skoven og i buske på Nordskovsengene.

Træk- og rastefugle
Nordskovsengene samt det lave vand og mudderbankerne ud til fjorden tiltrækker vadefugle på forårs- og efterårstræk. Ude i fjorden ligger ænder, gæs og svaner.

Havørn ses i området hele året rundt og fiskeørn ses tit under trækket forår og efterår.

Om vinteren kan man se fjeldvåge, blå kærhøg og stor tornskade på de militære øvelsesområder vest for Nordskoven og på Nordskovsengene. Små flokke bjergirisk kan fouragere på engene. Lille korsnæb er en regelmæssig vintergæst i skovene.

Adgang
Jægerspris ligger i den nordlige del af Hornsherred og kan nås fra rute 53 mellem Frederikssund og Lyngerup. Hvis man kommer fra Frederikssund, drejer man til højre på rute 207 lige efter broen over Roskilde Fjord. Hvis man kommer sydfra, drejer man til venstre på Landerslevvej i Lyngerup. Man kan parkere ved Jægerspris Slot, ved Skoven Kirke (nord for Jægerspris på rute 207) og for enden af Barakvej i Kulhuse. Der er også en stor P-plads inde i skydeterrænet ved Louiseholm.  Kør ind fra Kulhusvej ad Nygårdsvej, men vær opmærksom på, at adgang kan være spærret ved militær øvelsesaktivitet.

Med kollektiv trafik kan man tage med bus 316 fra Frederikssund Station mod Kulhuse og stå af i Jægerspris ved Slotskroen (som ikke er kro mere), ved slottet, Skovens Kirke eller ved endestationen på Barakvej. Bus 230 R kan også bruges fra Frederikssund Station, men kun til Jægerspris. Her kan man stå af ved JAS (Jægerspris Amatør Scene - bed chaufføren sige til ved ankomst), hvor der er 75m til Slotshegnet.

Man kan også stå af bussen ved Vænget, gå ad Vængetvej og til højre ad diget ud mod den lille havn i Vænget, hvorfra der er fin udsigt til Øksneholm, der er en fin fugleø i Roskilde Fjord.

Jægerspris Nordskov er en privat skov med offentlig adgang. Man må gå og cykle på stier og veje i skoven i dagtimerne. Adgangsvejene i skoven er generelt gode. Fra alle større P-pladser er der gode handicap- og barnevognsvenlige veje ind i skoven, men det kan knibe når man bevæger sig ind på de mindre veje.

 


Rødrygget tornskade. Foto: Gerner Majlandt