Mellem Helsingørmotorvejen og Gentofte by

Et fascinerende naturområde med mange naturtyper og fuglearter, kun otte km fra Københavns centrum og klos op af en befærdet motorvej

Se Google-map 

Gentofte Soe Birgitte Bak w

Gentofte Sø - udsigt fra nordenden. Foto: Birgitte Bak

Beskrivelse:
Gentofte Sø (på knap 27 ha) og Brobæk Mose, der tilsammen dækker 53 ha, er det største sammenhængende vådområde i Gentofte Kommune. Søen er en af de vigtigste botaniske lokaliteter i det tidligere Københavns Amt med en rig artsvariation. Oprindeligt dannede søen grundlag for erhvervsfiskeri, og eksempler på de gamle fiskerhuse ses stadig tæt på søbredden. Indtil 1959 blev søen anvendt til vandindvinding, og den er i dag en af landets ti reneste søer >20 ha. Søen var oprindeligt en del større, men i forbindelse med udvidelse af Helsingørmotorvejen omkring 1970 blev dens areal indskrænket. Den fremtræder i dag som en parksø med flere tagrørs-øer i den vestlige del. Villagrunde når ned til østbredden. Ligeledes ved østbredden ligger Folkeparken med mange gamle træer. Til området hører den lille sø Langkær, der ligger mellem søen og Gentofte Kirke mod øst.

Brobæk Mose vest for søen var tidligere kendt som Insulinmosen, da den var ejet af Nordisk Insulinlaboratorium. Mosen blev fredet i 1988. Mosen med tørvegrave, ellesump og pilekrat er bevaret. Naturskoven i mosen lades urørt, så den naturlige udvikling af ny opvækst samt gamle væltede træer bevares. Der tilstræbes at bevare de lysåbne arealer syd for mosen (Gentofte Enge), hvor mange sjældne planter, f.eks. gøgeurter, forekommer. 

Fugle:
Ynglefugle:
Gentofte Sø er ynglested for flere svømmefuglearter, f.eks. toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand og blishøne. Mindst to par troldand og taffeland yngler ligeledes. Rørskoven er hjemsted for ynglende vandrikse og rørhøne samt sivsanger, kærsanger, rørsanger og rørspurv. Nogle få par skægmejser yngler hvert år og ses ofte fint fra pontonbroen langs søens nordvestlige bred.

Omkring søen kan man opleve mange almindelige småfugle, bl.a., sjagger og halemejse. Op til fem par viber yngler på det åbne område og mange ringduer samt musvåge, spurvehøg, store flagspætter, træløber og skovskader har rede i skoven. Visse år yngler også den sjældne lille flagspætte, senest i 2016.

Folkeparkens gamle træer med deres mange huller er yndede redepladser for mange småfugle. Her yngler bl.a. rødstjert, grå fluesnapper, træløber, spætmejse, stær, gærdesmutte, musvit, blåmejse samt den mindre almindelige korttåede træløber 

Træk- og rastefugle:
Om foråret kan der forekomme flokke af toppet lappedykker, knopsvane, grågås og stor skallesluger i større antal.

Havørn, duehøg, spurvehøg og isfugl ses regelmæssigt. 

I træktiden kan man være heldig at se overflyvende flokke af bl.a. traner, hvepsevåger og spurvehøge. Fiskeørn er en regelmæssig gæst i træktiden og ses fiske i søen. I træktiden kan skovsnepper, dobbelt- og enkeltbekkasin samt svaleklire slå sig ned i mosen.

Vintergæster tæller bl.a. fiskehejre, sangsvane, gråand, knarand, skeand, troldand, lille skallesluger og blishøne. Vandrikser og skægmejser holder til i tagrørene og hvert år ses der en enkelt rørdrum. Mosens mange isfrie kildevæld er kendt for om vinteren at tiltrække pæne antal af vandrikse og skovsneppe – samt af ornitologer.
.
Af sjældnere fugle kan nævnes rødhovedet and, der har været en regelmæssig gæst her hvert år siden 2015. Sølvhejre er senest set i oktober/november 2018 og september 2020. Siden 2013 er der dagligt observeret op til seks fouragerende rovterner over søen i sommermånederne – både voksne og ungfugle.

Man kan få mere detaljerede oplysninger om fuglelivet ved Gentofte Sø på DOF-Caretaker-gruppens hjemmeside. Der findes desuden en facebookgruppe "Fugle og natur ved Gentofte Sø og Brobæk Mose". Se links til højre. 

Adgang:
Den nærmeste S-tog-station er Gentofte Station. Herfra er der ca. 500 meters gang til den nordlige ende af området. Hvis man kommer med bil, kan man parkere på vejene rundt om søen. Der er toiletter ved bådebroen på søens sydøstlige bred.

En ca. 5 km lang sti fører rundt om søen og dernæst igennem Brobæk Mose. 

Gentofte soe Roedhovedet an

Gentofte Sø - rødhovedet and. Foto: Henrik Friis