Sydsjælland, umiddelbart syd for Næstved

Et vigtigt område for rastende andefugle. Meget store fugleflokke i isvintre. Havørn yngler i området. 
Se Google-map med P-pladser m.v. 

 
Knopsvane på rede ved Gavnøbro. Foto: Finn Jensen

Beskrivelse
Fladstrand er en lavvandet fjord syd for Næstved. Gavnø danner dens vestlige kystlinie og Vejlø-halvøen ligger sydpå. Øst for fjorden, mellem Vejlø Skov og Basnæs Skov samt langs Fladsåen, ligger store marker. Rundt om fjorden er store strækninger af strandenge, der er afgræssede af kreaturer. De største rørskovsområder findes i den nordlige del af fjorden. Der er større skovpartier på både Gavnø og Vejlø.

Fugle
Mange fuglearter – inklusiv havørn - yngler i området, men det er mest kendt for de store flokke af andefugle der raster her under trækket og om vinteren.

Ynglefugle
Af ynglende vandfugle kan nævnes lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, gravand, spidsand og atlingand. Et af Danmarks første par af nyinvandrede havørne har ynglet i området i flere år. Andre ynglende rovfugle er rørhøg, musvåge og tårnfalk. 

Træk- og rastefugle
Under træktiden og især om vinteren er Fladstrand et samlingssted for store flokke af svaner, gæs og ænder. Både knopsvane, sangsvane og pibesvane ses her. Der kan raste op til 10.000 bramgæs i området. Grågæs ses i antal op til 3000 mens canadagæs er fåtallige. Især troldand og hvinand er meget talrige og optræder i tusindvis, men pibeand, gråand og taffeland ses også i pænt antal. Både stor skallesluger, toppet skallesluger og lille skallesluger gæster fjorden.

Flere rovfuglearter tiltrækkes af markerne, engene og skovene. Havørn har været en regelmæssig gæst i mange år, hvor den er set over de store marker og skove på Gavnø og omkring Vejlø. Den yngler nu i området. I den kolde del af året raster der flere unge havørne omkring fjordene. Af og til iagttages der kongeørn og om foråret og om efteråret kan man sommetider se vandrefalk. Blå kærhøg og fjeldvåge er regelmæssige vintergæster.

Adgang
Man kan komme til Vejlø Skov ad en mindre vej der fører sydpå fra rute 22 ved Rettestrup, lige udenfor Næstved. Fra P-pladsen i Vejlø Skov kan man gå hen til skovbrynet. Herfra kan man se ud over den nordlige og den vestlige del af Fladstrand. Desværre er der ikke længere adgang til Gavnø, men man kan se over til øen fra den lille P-plads syd for Appenæs eller fra vejen mellem Næstved og Karrebæksminde, f.eks. fra P-pladsen udenfor Karrebæk kirke, hvor der er et fint udsyn over Karrebækfjord. 

 Sangsvaner. Foto: Albert Steen-Hansen