Hornsherred, Sjælland

En af Sjællands fuglerigeste søer
Se Google-map med P-pladser, fugletårn, osv. 

Selsø Sø. Foto: Pelle Andersen-Harild

Beskrivelse:
Selsø Sø ligger ca. 12km syd for Frederikssund og var oprindeligt en lavvandet del af Roskildefjord. I 1600-tallet byggede man en dæmning over fjorden, og Selsø Sø opstod. I 1800-tallet forsøgte man at afvande søen med henblik på opdyrkning, men afvandingen lykkedes ikke og området begyndte at vokse til i rørskov. I 1967 blev den nordlige del af søen afskåret ved en dæmning og arealet blev tørlagt ved pumpning, men 30 år senere blev arealet naturgenskabt. I dag fremstår søen som en lavvandet sø omgivet af rørsump og enge, der græsses af kreaturer. Den dækker et areal på 90 ha og har en max. vanddybde på 2 m. Søen og dens omgivelser er fredet og der er forbud mod færdsel.

Fugle:
Ynglefugle:
Søen huser ynglende gråstrubet og toppet lappedykker, knopsvane, grågås og en hel del andearter, nemlig gravand, knarand, gråand, skeand, atlingand, taffeland og troldand. Desuden yngler blishøne, grønbenet rørhøne og vandrikse. Der er en hættemågekoloni på ca. 600 par og omkring 20 par klyder. En fjordternekoloni er desværre forsvundet.. Sorthovedet måge er set i forårsmånederne, men yngler ikke.

Over 400 par skarv yngler ved søen, delvis i kolonier på østbredden af søen, og delvis i små grupper i træerne rundt omkring søen. På engene omkring søen ses ynglende vibe, stor præstekrave, dobbeltbekkasin og rødben. Der er ynglende rørhøge ved søen.

Andre ynglefugle omfatter bl.a. gøg, gul vipstjert, nattergal, sivsanger, kærsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv.

Træk- og rastefugle:
Mange fugle holder til ved søen udenfor yngletiden. Der er især mange ænder, der ses hele året rundt. Gråand danner tusindtallige flokke, men der ses også hundredtallige flokke af pibeand, knarand, krikand, skeand, taffeland og hvinand. Desuden toppet lappedykker, skarv, fiskehejre, knopsvane og blishøne.

I vinterhalvåret raster mange tusinde troldænder i søen om dagen. Her ligger de bare. Omkring en time efter solnedgang flyver de ud i Roskilde Fjord for at fouragere. De vender tilbage til søen en times tid før solopgang.

Selsø er en vigtig fældningsplads for grågæs. I maj-juni fælder de svingfjerene og kan så ikke flyve i nogle uger. Grågæs holder til ved søen hele året. Om sommeren og indtil midten af september er det mest gæs fra Østdanmark, senere kommer der grågæs fra Sverige og Norge. Op til et par tusinde kan ses ved søen og markerne omkring. Siden begyndelsen af 2010'erne ses større og større flokke af bramgæs og også blisgæs optræder nu om foråret med hundredtallige flokke.

Især i eftersommeren og først på efteråret ses mange vadefugle. Hyppigst vibe, men der ses også mange tinksmede, brushøns, mudderklirer, sortklirer og hvidklirer. 

Om vinteren ses sangsvane og desuden, når søen er isfri, lille skallesluger og stor skallesluger.

Havørn ses regelmæssigt ved søen – det drejer sig mest om et nærtliggende ynglepar. Fiskeørn ses i træktiden i april og august-september. Der ses jævnligt rød glente og vandrefalk. Ved østlige vinde kan der om efteråret passeret et pænt rovfugletræk. 

Adgang:
Kommer du til Frederikssund station med S-tog kører bus 318 til Selsø. Stå af ved stoppested ”Selsø Kirke” – spørg evt. chaufføren. Der er (også her) langt mellem busafgangene, så kig i køreplanen/rejseplanen.

Er du selvkørende, skal du i en rundkørsel i Skibby køre ad Selsøvej mod Sønderby. Efter 1,7km kommer et T-kryds i Manderup og man kan se søen. Søen og engene kan ses fra vejen, der fører rundt om søen, men der er flere steder, hvor man kan parkere og få en fin udsigt over søen.

Ved at køre nordpå fra T-krydset i Manderup kommer du til Ventevej på din højre side. Den kører du ned ad, og hvor vejen svinger til venstre fortsættes ligeud ad jordvej, som bringer dig til en P-plads nord for søen. Herfra er der godt udsyn til arealet, der ikke ses fra fugletårnet.

Man kan også dreje sydpå fra T-krydset hen til en P-plads i sydenden af søen ved Møllekrog. Fra pladsen følger man vejen til fods mod øst et par hundrede meter indtil man ser en trampesti på venstre side af vejen. Stien fører hen til et fugletårn, hvorfra der er en god udsigt over det meste af søen. Ved at køre videre ad den samme vej kommer man til Selsø Kirke. Her kan man parkere og se ud over søen fra bakken umiddelbart nord for kirken.

Andre seværdigheder:
Fra parkeringspladsen ved Møllekrog er der en god udsigt over Roskilde Fjord. En sti fører langs fjorden til Skrivernæbbet. I vinterhalvåret kan man herfra se store flokke af hvinænder, blishøns og knopsvaner. Selsø Slot ligger øst for søen og er åbent i sommerhalvåret. (Se link til højre).

Fra Møllekrog er etableret en trampesti til Selsø Kirke. Fra stien er der fin udsigt til Bredvig Sø, der er et nyetableret naturgenopretningsområde. Der er tale om en ferskvandssø med godt potentiale – men det skal deles med jægerne!

Selsø Kirke var oprindelig en rundkirke. Sit nuværende udseende fik den omkring år 1100. På marken nord for kirken og umiddelbart øst for Teglværksvej udgravedes i 1994 et stort antal grubehuse fra tiden 700-1000. Det antages at stedet har været en naturhavn, hvor vikingeskibe kunne opankres, når der ikke var brug for dem andetsteds. I Selsø har de kunnet ligge i læ og samtidig i skjul.


Skarvkoloni ved Selsø Sø. Foto: Pelle Andersen-Harild