Nordkysten af Nordsjælland

Blandt Nordens største småfugletræk om foråret, samt et godt rovfugletræksted 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v. 


Fiskeørn. Foto: Per Ekberg 

Beskrivelse
Gilbjerg Hoved, vest for Gilleleje, er Sjællands nordligste punkt. Det er en 33m høj, stejl græsklædt moræneklint. De stejle kystskrænter og det omkringliggende overdrev har et rigt og interessant flora- og sommerfugleliv. Øst for Gilleleje ligger Nakkehoved fyr ovenpå skrænten omgivet af skov og krat, og 1km inde i landet mod syd ligger Hesbjerg.

Fugle
Ynglefugle
Tårnfalk, natugle, forskellige mejser og sangere yngler i området.

Træk- og rastefugle
Det er trækfuglene der er den stor attraktion ved Gilleleje. Der er et stort forårs- og efterårstræk af småfugle og et stort forårstræk af rovfugle. Antallet af fugle der ses trække over området er meget afhængigt af vindretningen. Efterårstrækket af havfugle er også betydeligt. 

Forårstrækket begynder sidst i februar og fortsætter indtil først i juni. Hver måned er der bestemte arter, der dominerer trækket.

Sidst i februar – marts: duehøg, musvåge, huldue, hedelærke, sanglærke og allike. Hovedtrækket af traner og bogfinker finder normalt sted sidst i marts.
April: De to første uger er normalt det tidspunkt hvor kæmpestore flokke af småfugle trækker over Gilleleje. Finker ses i stort antal, men der kommer flere andre arter som rørhøg, blå kærhøg, spurvehøg, fjeldvåge, fiskeørn, tårnfalk, dværgfalk, vandrefalk, trane, bjergvipstjert og drosler.
Maj: Nu dukker de fugle op der overvintrer i Afrika, hovedsageligt svaler og sangere, mursejler, gul vipstjert og brogede fluesnapper, men også flere rovfugle, bl.a. hvepsevåge og lærkefalk.
Juni: Trækket fortsætter, selv om antallet af fugle ikke er så stort længere. Mursejlere og grå fluesnapper kommer forbi.

Der er altid chance for at se sjældenheder. Gennem årene er der set stor og lille skrigeørn (på Hesbjerg), sort stork, hvidvinget terne, turteldue, perleugle, rødrygget svale, alpejernspurv, hvidhalset fluesnapper, pirol, rosenstær og krognæb.

Efterårstrækket af småfugle er pænt, men de indtrækkende fugle optræder ikke i nært så stort antal som de udtrækkende fugle om foråret. Til gengæld er der en væsentlig større andel, som går ned og raster, og på dage med tåge eller gråvejr kan krattene være et mylder af liv.

Sjældenheder der er set under efterårstræk omfatter bl.a.  høgeugle, perleugle, gråsejler, alpesejler, ørkenstenpikker, fuglekongesanger, hvidbrynet løvsanger, humesanger, schwarzsanger, brun løvsanger, steppetornskade, rosenstær, krognæb og pileværling.

Fra august til midten af november er der chancer for at opleve et betydeligt hav- og stormfugletræk. Vinden skal være eller lige have været hård til kuling fra vest eller nordvest, og det skal helst være i forbindelse med et lavtryk der kommer ind fra Atlanterhavet, hvor vinden starter i sydvest og derpå drejer, hvorved fuglene presses fra Nordsøen ind i Kattegat og ned til Sjællands nordkyst. Trækket kan omfatte rødstrubede lommer, suler, ederfugle, sortænder, rider og alkefugle. Med held kan man se islom, mallemuk, sodfarvet skråpe, almindelig skråpe og en eller flere af kjovearterne. Hvidnæbbet lom, kuhls skråpe og sabinemåge optræder også til tider. Der er også set storskråpe og lille stormsvale. Er blæsten meget kraftig fra nordvest er der også muligheden for stor stormsvale.

På andre årstider kan man også se havfugle - f.eks. er sommeren god til almindelig skråpe og vinteren til rider, alke og lomvie - men ikke i de store antal og den store mangfoldighed som om efteråret.

Adgang
Fra motorvejen E47/E55 drejer man af ved udkørsel 9 mod Hillerød. Ca. 3km efter Hillerød drejer man mod højre og fortsætter til Gilleleje, hvor man kører gennem byen og drejer mod venstre i rundkørslen mod Rågeleje. Et par hundrede meter længere hen ligger en P-plads. Herfra kan man gå på en sti gennem reservatet og op til Gilbjergstenen.

Man kan også tage S-toget til Hillerød og derfra Gribskovbanen til Gilleleje Station. Gå eller cykel gennem byen og langs kysten på Gilbjergstien, eller tag bussen fra Gilleleje Station til Gilleleje Feriecenter, hvorfra det tager 10 minutter at gå hen til Gilbjerg Hoved. Der kører også tog fra Helsingør til Gilleleje.

Der er fire gode udsigtspunkter/fuglelokaliteter ved Gilleleje:

1. Gilbjerg Hoved er en klint 2,5km vest for Gilleleje by og en af de bedste lokaliteter i Danmark for at se på forårstræk af især småfugle. Hundrede tusinde småfugle flyver over dette punkt under deres træk nordpå til ynglepladserne i Sverige, Finland og Rusland. Gilbjerg Hoved er det bedste sted i området at stå hvis vinden kommer fra syd eller sydøst. Mange småfugle slår sig ned i krattet i området. Småfugletrækket plejer at ebbe ud først på eftermiddagen men afløses af rovfugletræk.
2. Det offentlige areal ved enden af Vibehusvej (ca. 1km øst for Gilbjerg Hoved) er et foretrukket sted for at se på havfugletræk om efteråret.
3. Nakkehoved (2,5km øst for Gilleleje) er et godt sted at finde rastende småfugle, der opholder sig i krattet i det fredede område ved Nakkehoved Fyr: Sangere, drosler, fluesnappere, mejser, m.m. Mange svaler fouragerer i området. Under forårstrækket over Hesbjerg kan overdrevet mellem kystvejen og den østlige del af Nakkehoved være et udmærket udsigtspunkt. Der er P-pladser ved Nakkehoved, der kan nås ved at dreje af vejen til Hornbæk. Der er også en bus til og fra Gilleleje Station der kører forbi stedet, og der er en sti fra Gilleleje langs kysten.
4. Hesbjerg er et godt træksted for rovfugle. Det er det bedste observationspunkt for rovfugle når vindene er svage og især når de kommer fra øst og sydøst. Det ligger ca. 1km indland fra Nakkehoved og er det højeste punkt i området (50m) med udsigt over til Sverige, Hornbæk og Gribskov. På toppen er en gravhøj med buske og småtræer. Hesbjerg kan nås ad en markvej, men undgå venligst at gå ud på markerne. Det er nemt at nå stedet i bil ved at køre ad Gillelejevej, derefter ad Bregnerødvej og til venstre ad Hesbjergvej. Man kan parkere ved enden af vejen og gå de sidste 100m op til Hesbjerg. Med tog fra Gilleleje mod Helsingør kan Hesbjerg også nås. Man står af ved Firhøj og går 1km nordpå ad Hesbjergvej.


Spurvehøg. Foto: Per Ekberg