På Sjælland, i det nordøstlige hjørne af Furesøen, vest for Holte

I Vaserne ses et meget stort antal forskellige fuglearter
Se Google-map med fugletårn m.v.  


Vaserne. Foto: Joy Klein 

Beskrivelse
Vaserne er navnet på et sumpet område på ca. 86ha der ligger nord for Store Kalv i Furesø. I 1999 blev 14ha af området overdraget til Fugleværnsfonden af Aage V. Jensens Fonde. Området er præget af rørskov, ellesump, vandfyldte tørvegrave, gammel løvskov og enge. Engen bliver afgræsset af kvæg og af heste hele året for at tiltrække vadefugle.  Ellesumpen har i mange år fået lov til at passe sig selv og er meget artsrig. På de gamle ellestubbe vokser mos os bregner og i selve sumpen lever mange smådyr, blandt andre vandspidsmus, padder og snog.

Fugle
Ynglefugle
I rørskoven findes bl.a. ynglende lille lapppedykker, gråstrubet lappedykker, blishøne, rørhøne, en del vandrikser og småfugle som skægmejse, rørsanger og rørspurv. De fleste almindelige skovfugle yngler i krattet og i løvskoven samt nogle lidt mere usædvanlige arter som svaleklire, kernebider, kortået træløber og ravn. Området er kendt for sine hulrugende fuglearter som har rede i de mange hule elletræer, for eksempel stor flagspætte, rødstjert og spætmejse og - som noget særligt - den sjældne lille flagspætte. På den afgræssede eng yngler dobbeltbekkasin samt engpiber og visse år vibe. Visse år kan man være heldig at opleve spillende plettet rørvagtel på engen - senest sommeren 2019. Isfugl er blevet ret almindelig hele året og yngler visse år.

Træk- og rastefugle
Hvis man er heldig kan man om foråret eller i det tidlige efterår se fiskeørnen der fouragerer ude over Store Kalv eller over de gamle tørvegrave i Vaserne. Der ses meget ofte 1-2 gamle havørne, der fouragerer ved Olsens sø på jagt efter de mange skarver, der yngler i kolonien. Spurvehøg og duehøg yngler i området og ses ofte i Vaserne. Fra fugletårnet kan man især om vinteren se store flokke af ænder, især troldand, samt stor og lille skallesluger. Solsort, sjagger og vindrossel kan tit ses i oktober i større flokke i bærbuskene i Vaserne. Om vinteren ses flere småfuglearter i skoven, bl.a. gråsisken, grønsisken og kvækerfinke, og stor tornskade er en vintergæst. Knarand er en regelmæssig efterårs- og vintergæst.

Adgang
Fra Holte S-togstation er der ca. 1km til Vasernes begyndelse. Desuden kører bus 334 fra Holte Station hhv Farum Station til Fyrrebakken ved Vasevej. I bunden af Fyrrebakken er der en mindre P-plads, eller man kan parkere i rabatten ved Turistvej.

Der findes et flot Naturrum, der blev indviet i november 2023, der er fint udstyret med plancher, bålplads og siddepladser. Her kan man hente Fugleværnsfondens foldere om reservatet, eller man kan downloade dem fra Fugleværnsfondens hjemmeside (se link til højre). Flere stier går på kryds og tværs i området. For enden af Engstien står et fugletårn med udsigt over Store Kalv. Den nederste etage af tårnet er tilgængelig for kørestolsbrugere og barnevogne via en lang bræddebro fra stisystemet. En vindeltrappe fører til den øverste etage, der er overdækket og har udsyn i alle retninger. Ved "Olsens Sø" er der et skjul, der kan nås ad en smal bro. Her er der opsat informationstavler over fugle og dyr.

Lille flagspætte. Foto: Axel Mortensen