Nordvestsjælland, mellem Isefjord og Kattegat ved Nykøbing Sjælland 

Stort forårstræk af småfugle og rovfugle ved Korshage. Ynglende og rastende vandfugle ved Hovvig.
Se Google-map med fugletårne, udsigtspunkter, P-pladser, m.v.  

Hov Vig

 Hov Vig. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Rørvighalvøen har et flot og varieret landskab og består af bakkede marker, hede, overdrev og plantager, samt mindre søer og vandområder. Det marine forland er domineret af systemer af strandvolde. I slutningen af stenalderen for 6000 år siden var havniveauet over 4m højere end i dag og området var delt op i en række øer. Sidenhen har landet hævet sig og områderne mellem øerne er blevet tørlagt. På denne tørlagte havbund findes der nu store sommerhusområder, samt Rørvig Sandflugtsplantage. Plantagen blev etableret midt i 1800-tallet for at bekæmpe sandflugten, der havde plaget halvøen siden 1500-tallet.

Mellem Nykøbing og Nakke ligger Hovvig, der består af store sammenhængende vådområder omkranset af rørskove, enge og mindre skovområder. Hovvig blev afskåret fra Isefjorden med en dæmning omkring 1870 og skulle tørlægges til landbrugsformål. Diget blev dog gennembrudt af en storm i 1902 og Hovvig blev oversvømmet. Diget blev genetableret men tørlægningen blev ikke genoptaget og området blev brugt til jagt, fiskeri, rørskær og græsning. Det er nu vildtreservat og en god fuglelokalitet. Øst for Hovvig har Slettemoseområdet været genstand for et naturgenopretningsprojekt, der har skabt en åben habitat.

Fugle
Ynglefugle
På de åbne områder ved Korshage yngler flere par af sortstrubet bynkefugl samt rødrygget tornskade.

Hovvig er en god ynglelokalitet for vandfugle. Her yngler lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, gråand, skeand, taffeland og troldand. Endvidere findes ynglende vandrikse, blishøne, vibe og dobbeltbekkasin. I krattet og i rørskoven findes nattergal, sivsanger og rørsanger. Sydlig blåhals ynglede her i 2023. Skægmejse og pungmejse har ynglet med nogle få par. Der er en større skarvkoloni i træerne ved reservatets nordvestlige grænse.

Træk- og rastefugle
Korshage er først og fremmest et godt træksted om foråret især ved vestlige og nordvestlige vinde. Men også om efteråret er der mulighed for at se flere arter af havfugle, som fra Vesterhavet presses ind i Kattegat under efterårsstorme, f.eks. mallemuk, skråper, sule, kjover og alkefugle.

Et stort antal forskellige fugle trækker hvert forår ud ved Korshage. Mange rovfuglearter ses, f.eks. hvepsevåge, rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg, duehøg, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge, fiskeørn, tårnfalk, dværgfalk og lærkefalk. Traner trækker også forbi. Der er blevet set op til næsten 1000 på en dag. For nogle fuglearter er det enorme antal, der trækker ud over Korshage. Særlig markant er de mange duer med f.eks. op til 15.000 ringduer pr. dag. Mellem disse ses ofte trækkende hulduer. Kragefugle og drosler ses også i stort antal, og bogfinker og kvækerfinker kan dukke op i store flokke. Der ses forskellige arter af pibere. Af øvrige trækkende fugle kan nævnes mosehornugle, gul vipstjert og ringdrossel. Vendehals kan iagttages rastende i træktiden. Langs kysten ses ofte træk af gæs og forskellige svømme- og dykandearter.

Hovvig er en vigtig rastelokalitet for mange ande- og vadefugle. Blandt de forskellige arter af svømme- og dykænder bør især nævnes hvinand og bjergand, der her kan optræde i stort tal. Alle tre skalleslugerarter ses regelmæssigt ligesom knopsvane, sangsvane, blisgås, grågås og canadagås. Flere arter af rovfugle raster i området omkring Hovvig. Fiskeørn ses jævnligt i Hovvig og på Korshage i træktiden. Havørn yngler i nærheden og ses så godt som dagligt i Hovvig. Blå kærhøg fouragerer her om vinteren. I vinterhalvåret ses ofte stor tornskade i buskene omkring vigen.

Rørvig Fuglestation, som er en lokal forening, har en hjemmeside med daglige opdateringer om fugleobservationer samt meget andet (se link til højre).

Adgang
Man kommer til Rørvighalvøen fra Nykøbing Sjælland. For at køre til Korshage kører man til Rørvig by og følger skiltene til Korshage (man kører ad Nørrevangsvej og Korshagevej). Efter knap 4½km, hvor vejen slår et skarpt sving, er der en P-plads. Herfra kan man gå langs kysten ud til spidsen. Det bedste observationssted ligger 2-300m syd for selve spidsen.

Man kan også standse undervejs på Korshagevej ("observationssted Nørrevang" på google-kortet).  Stedet er det højeste punkt i området og det sted, hvor man bedst overskuer mest i alle retninger. Dog er stedet ikke særligt publikumsvenligt, idet man sidder på vejen og fordi der intet læ findes.

For at komme til Hovvig kan man dreje sydpå fra Nykøbing-Rørvig-vejen mod Nakke. Ved T-krydset i Nakke drejer man først til højre og straks til venstre og fortsætter mod syd ad Nakke Vestvej. Efter knap 1km drejer man til højre ad Hovvigvej hvor der er en mindre P-plads for enden af vejen. Herfra kan man fortsætte til fods for at komme til Hovvig. Lige indenfor reservatgrænsen finder man et stort fugletårn med udsigt over hele reservatet. Lidt længere hen ad dæmningen står et gammel bådehus der er indrettet med borde og bænke.

Det anbefales at gøre brug af Naturstyrelsens miniguide med kort over Hovvig (se link til højre). Her er der flere oplysninger om andre interessante områder, f.eks. naturområdet omkring Slettemosegård. Man kan også se placeringen af et andet fugletårn i den nordlige ende af Hovvig.

Naturstyrelsen har også udgivet en folder om Rørvig Sandflugtsplantage (se link til højre).

Hovvig er et reservat med visse begrænsninger i adgangsforholdene. Det er ikke tilladt at færdes ude på engene, i rørskoven eller på den yderste dæmning. Dog kan man komme tæt på det rige fugleliv fra vejen over reservatet og man har et godt overblik fra de to fugletårne.

Sortstrubet bynkefugl Jorge
Sortstrubet bynkefugl. Foto: Jørgen Scheel