København

Populær fuglelokalitet kun 7km fra Københavns centrum. Tillidsfulde grågæs og en stor hættemågekoloni. 
Se Google-map

 Utterslev Mose. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Utterslev Mose ligger i den nordvestlige del af Storkøbenhavn mellem forstæderne Gladsaxe, Søborg, Bispebjerg og Brønshøj. Før København voksede sig stor, var området et mosedrag med store rørskove. I dag omfatter mosen tre søer med en del rørskov og flere småøer. Store græsplæner ligger omkring og giver området en parkagtig karakter.  Vandet i de tre søer er stærkt belastet af spildevand. I 1998 blev et ”grønt renseanlæg” taget i brug i et forsøg på at forbedre vandkvaliteten.

Fugle
Ynglefugle
Den mest markante fugl i Utterslev Mose er grågåsen. Den normalt sky gås går her rundt mellem mennesker og kan betragtes på nært hold. De mest tillidsfulde tager endda brød af hånden. Gæssene ankommer til mosen omkring marts og begynder at yngle meget snart efter ankomsten. Antallet af ynglende fugle varierer men det er nærmest eksploderet de sidste par år og der er formodentlig nu omkring 250 par (dog med svingende ynglesucces fra år til år). Tidligere kunne gåsefamilierne iagttages indtil august, på hvilket tidspunkt de fløj sydpå, men efterhånden er der flere og flere der overvintrer og der kan godt være omkring 200 rastende fugle i vintermånederne.

En anden karakterfugl i mosen er hættemågen, der yngler på de små øer i søerne. For mange år siden var kolonien den største i Europa med 20.000 ynglepar, men antallet er gået tilbage og er nu på omkring 1000 par. 

Andre ynglefugle er toppet lappedykker, knopsvane, gråand, blishøne, grønbenet rørhøne og i nogle år troldand. Rørsanger og skægmejse yngler i rørskoven og munk, nattergal, løvsanger, gransanger og korttået træløber (formodentlig 3-5 par) yngler i parkområdet. Musvåge har ynglet hvert år de sidste 5-6 år, med en rede i Højmosen. Et rørhøgepar har ynglet i mosen siden 2001, dog ikke i 2012 og 2013, formodentlig p.g.a. forstyrrelser. Isfugl ses nogle år i yngletiden og blev set med en unge i 2012, men der er formodentlig ingen stabil ynglebestand.

Træk- og rastefugle
En ny art for Utterslev Mose er rovternen, der yngler på Saltholm og flyver langt på fourageringstogter. I 2014 blev der set op til 7 individer fiskende og rastende i Vestmosen i den første uge af september.

Fra slutningen af august indtil oktober kan man iagttage trækkende rovfugle.

Om vinteren ser man stor skallesluger, knopsvane og af og til sangsvane. Mange ænder overvintrer, deriblandt skeand, taffeland, hvinand og troldand. Selv i kolde vintre er den del af søen der ligger op til Grønnemose Allé normalt isfri og her er gode chancer for at komme tæt på de mange ænder og måger der samles i det åbne vand. Omkring 20 grønbenede rørhøner kan holde til her. I parkområdet kan man om vinteren tit se sjaggere, andre drosler og silkehaler, og med held kan man få øje på en overvintrende rørdrum i rørskoven.

Adgang
Man kan køre til Utterslev Mose ad adskillige ruter og der er mulighed for parkering på de omkringliggende veje og P-pladser. Flere busser kører i nærheden: Linie 2A kører ad Åkandevej, linier 5A og 350S ad Frederikssundsvej, og linie 6A har endestation ved Emdrup Torv, hvorfra man kan gå de 500m ad Grønnemose Allé til Utterslev Mose.

Der er mange stier hvor man kan gå eller cykle hele vejen rundt om mosen. Flere platforme er anlagt fra bredden ud i søerne. Der er offentlige toiletter ved stien i det østligste hjørne af mosen. 

 Grågæs. Foto: Helge Sørensen