København

Populær fuglelokalitet kun 7 km fra Københavns centrum. Tillidsfulde grågæs og en stor hættemågekoloni. 
Se Google-map

 Utterslev Mose. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Utterslev Mose ligger i den nordvestlige del af Storkøbenhavn mellem forstæderne Gladsaxe, Søborg, Bispebjerg og Brønshøj. Før København voksede sig stor, var området et mosedrag med store rørskove. I dag omfatter mosen tre søer med en del rørskov og flere småøer. Store græsplæner ligger omkring og giver området en parkagtig karakter. Der er et fugletårn i den sydvestlige ende af mosen. Vandet i de tre søer er stærkt belastet af spildevand. I 1998 blev et ”grønt renseanlæg” taget i brug i et forsøg på at forbedre vandkvaliteten. Gennem de sidste år har et hold frivillige ryddet krat, pil og andet vildtvoksende på Langholmen - en tange, der stikker ud fra Midtmosens nordside - hvorved flere spændende planter er kommet frem i lyset og der er igen fri udsigt sydover til rørskoven fra Langholmen. 

Fugle
Ynglefugle
Den mest markante fugl i Utterslev Mose er grågåsen. Den normalt sky gås går her rundt mellem mennesker og kan betragtes på nært hold. De mest tillidsfulde tager endda brød af hånden. Der er mange rastende grågæs ved mosen i ynglesæsonen, men antallet af ynglefugle er faldet de seneste par år. Der er størst chance for at se grågæs med gæslinger i Østmosen og Vestmosen. Tidligere kunne gåsefamilierne iagttages indtil august, på hvilket tidspunkt de fløj sydpå, men i milde vintre overvintrer de fleste og der kan godt være op til 300 rastende fugle, der kommer og går til lokaliteten i takt med evt. sne og kuldeperioder.

En anden karakterfugl i mosen er hættemågen, der yngler på de små øer i søerne. For mange år siden var kolonien den største i Europa med 20.000 ynglepar, men antallet er gået tilbage og er nu på omkring 1000 par. 

Andre ynglefugle er toppet lappedykker, knopsvane, gråand, blishøne, rørhøne, troldand og i nogle år taffeland. Knarand er gået stærkt frem i antal de sidste år og forventes at yngle her i nærmeste fremtid. Rørsanger og skægmejse yngler i rørskoven og munk, løvsanger, gransanger og korttået træløber (mindst 3-5 par) yngler i parkområdet. Syngende nattergal høres næsten hvert år i Midtmosen. Musvåge og rørhøg har ynglet tidligere, men gør det ikke længere. Isfugl ses ofte i yngletiden, men der er formodentlig ingen stabil ynglebestand.

Træk- og rastefugle
Takket være en indsats for at beskære store arealer af tagrør både i Øst- og Midtmosen er det nu muligt nogle år at se flere arter vadefugle, der raster og fouragerer her i foråret, bl.a. brushane, enkelt- og dobbeltbekkasin, rødben og tinksmed, foruden lille præstekrave. Sorthovedet måge, der ynglede på "mågeøen" i 2017 men ikke siden hen, kan med lidt held observeres fra fugletårnet i foråret rastende under forårstrækket. Rørdrum ses i foråret i både Vestmosen og Midtmosen, op imod tre forskellige individer.

En relativ ny art for Utterslev Mose er rovternen, der yngler på Saltholm og flyver langt på fourageringstogter. Der ses regelmæssigt normalt 1-3 fugle i perioden ultimo juli/primo september, med rekord i 2014, da der blev set op til 7 individer fiskende og rastende i Vestmosen i den første uge af september.

Fra slutningen af august indtil oktober kan man iagttage trækkende rovfugle.

Om vinteren ses tit 1-2 havørn. Den ses somme tider jagte blishøns i en våge nær Teglholm og ellers ses den jævnligt overflyvende alle søerne.

Om vinteren ser man stor skallesluger, lille skallesluger, knopsvane og af og til sangsvane. Mange ænder overvintrer, deriblandt skeand, taffeland, hvinand og troldand. Rødhovedet and ses i ny og næ. Selv i kolde vintre er den del af søen der ligger op til Grønnemose Allé normalt isfri og her er gode chancer for at komme tæt på de mange ænder og måger der samles i det åbne vand. Omkring 20 rørhøner kan holde til her. Med held kan man få øje på en overvintrende rørdrum i rørskoven. I parkområdet kan man om vinteren tit se sjaggere, andre drosler og silkehaler, og de sidste år har man kunnet finde rødtoppet fuglekonge både i Østmosen og Midtmosen, hvor den tit fouragerer i store brombærkrat.       

Adgang
Man kan køre til Utterslev Mose ad adskillige ruter og der er mulighed for parkering på de omkringliggende veje og P-pladser. Flere busser kører i nærheden: Linjerne 350S, 5C og 2A har stoppested ved Åkandevej (Vestmosen) og linjer 4A og 18 kører til Emdrup Torv (Østmosen), hvorfra man kan gå de 500 m ad Grønnemose Allé til Utterslev Mose.

Der er mange stier hvor man kan gå eller cykle hele vejen rundt om mosen. Flere platforme er anlagt fra bredden ud i søerne. I den sydvestlige ende af mosen er der et stort fugletårn med en platform for oven og en underetage med bænke. Herfra er der udsigt fra vest til nord-øst, og man kan se over til mågeøen. Der er offentlige toiletter i alle tre mosedele, hhv. Åkandevej, Hareskovvej/Mosesvinget og Grønnemose Alle/stien i østenden. 

 Grågæs. Foto: Helge Sørensen