Nordsjælland, øst for Roskilde Fjord

Fuglereservat med ynglende vandfugle og småfugle 
Se Google-map med fugletårne, P-pladser, m.v.

 
 Gundsomagleso BoardWalk ves
Gangbro, Gundsømagle Sø. Foto: Erik Agertoft

Beskrivelse
Området er på over 300ha. Udover søen omfatter det store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave og enge. Dertil kommer moser, skov, marker og græsklædte skrænter. 60ha blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 1984 for at genskabe den fuglerige sø.

Søen var for 100 år siden den rigeste fuglesø i hele Nordsjælland med flere sjældne, ynglende fugle. Men tilførsel af urenset spildevand op gennem 1950erne og 60erne forurenede søen stærkt. Al vegetation i søen døde, søbunden blev mudret, vandet fyldt med opblomstrende planktonalger, og det rige fugleliv forsvandt. Selv om søen ikke længere tilføres så meget spildevand som tidligere, er sigtedybden kun 20cm i sommermånederne, og det ser desværre ud til, at der vil gå mange år, før forureningen med næringsstoffer aftager og vandkvaliteten forbedres. 

Naturen omkring søen plejes bl.a. ved at holde vandstanden i søen og rørskoven så høj som muligt og ved at skære tagrørene ned med jævne mellemrum.

Fugle
Selv om der ikke er så mange fuglearter som tidligere i Gundsømagle Sø er området et godt sted for at se nogle af de almindeligste småfugle og at komme tæt på rørskovens fugleliv. De bedste fugleoplevelser får man om foråret og om efteråret.

Ynglefugle
Der yngler ca. 100 par småfugle af forskellige arter. I skovene kan man bl.a. se eller høre gærdesmutte, rødhals, solsort, sjagger, mejser, træløber, korttået træløber, munk, rødstjert og bogfinke. De gamle træer i skoven bliver ikke fældet. De har mange huller der bruges som redesteder af spætter, mejser og stære. Et par natugler yngler normalt hvert år, oftest i Østskoven nær P-pladsen i Østrup.

Rørskoven ved Gundsømagle Sø er Østdanmarks største. I rørskoven og krattene yngler vandrikse, nattergal, sivsanger, rørsanger, kærsanger og rørspurv. Rørdrum ses og høres ofte i perioden marts til maj. Skægmejse er en anden fugleart, der kan opleves - især hvis man benytter sig af gangbroen, der går ud i rørskoven i den vestlige ende af reservatet. Skægmejsen yngler i gammel uhøstet rørskov og optræder sommetider med op til 30 individer, især udfløjne unger som bliver fodret af de gamle. Om foråret har man de seneste år også kunne opleve blåhalsen sidde og synge fra buskene i rørskoven vest for det vestlige fugletårn. Rørhøgen gør yngleforsøg og kan ses glide over tagrørene fra april til oktober.

Toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand og blishøne yngler ved søen.

Træk- og rastefugle
Hele året rundt kan man se skarv og fiskehejrer, der fouragerer i området. Musvåge og fasan er regelmæssige gæster. I det tidlige efterår kan man være så heldig at se fiskeørn over søen.

Om vinteren ligger store flokke af troldænder ude på søen, hvor de hviler om dagen. Om natten flyver de ud på Roskilde Fjord for at fouragere. Taffeland og hvinand ses også på søen. Gråand, knarand og pibeand er faste gæster fra august til april. Stor skallesluger og lille skallesluger ses jævnligt fra tårnene om vinteren. Grågæs og bramgæs raster i store antal ved søen, når den er isfri. Både blå kærhøg og fjeldvåge kan ses over engene og rørskoven.

Andre dyr  
I den vestlige del af skoven er der en stensamling hvor snogene ligger og varmer sig i solen forår og sommer. Stenene kan nemt ses fra den anlagte gangbro/trampesti, men man skal gå forsigtigt, ellers smutter snogene ind mellem stenene. Skrubtudse, spidssnudet frø og butsnudet frø kan også træffes i reservatet hist og her.

Rådyr, ræv, grævling, egern og hare opholder sig fast i reservatet.


Adgang
Fra rute 6 mellem Roskilde og Ølstykke drejer man fra og kører over Gundsømagle by til landsbyen Østrup i østenden af søen. Hvis man kommer syd- eller østfra kan man køre over Sengeløse, Veksø eller Smørumovre. I Østrup viser et skilt til P-pladsen på St. Valbyvej overfor Østrupgård. Herfra er der adgang til søen.

Man kan også gå ned til sydsiden af søen ad en mindre markvej, der går fra en P-plads på Kirkerupvej mellem Kirkerup og Østrup.   

Der er ikke adgang til selv reservatet bortset fra ad stierne fra de to P-pladser på den sydlige bred, hvorfra der er en god udsigt over søen, rørskoven og engen. Fugletårnene er overdækkede og forbundet af en 800m lang trampesti. I rørskoven vest for det vestlige fugletårn findes der en 300m lang gangbro, der giver nogle gode muligheder for at opleve fugle- og dyrelivet i rørskoven på nært hold. 

Fugleværnsfonden har udgivet fire foldere om området der kan fås i reservatet eller downloades fra fondens hjemmeside (se linket til højre).   

 
gaerdesmutte Gundsoemaglesoe EAg
Gærdesmutte ved Gundsømaglesø. Foto: Erik Agertoft