Vestsjælland, 15km sydøst for Kalundborg

Ynglende klyder og dværgterner. Vigtig rasteplads for gæs og andefugle og for overvintrende sangsvaner og pibesvaner.
Se Google-map med P-pladser m.v.


Tissø

Beskrivelse
Tissø er Danmarks fjerdestørste sø (12,3km2) og har en forholdsvis jævn bund med en dybde på op til 14m. Under den sidste istid var det et dødishul. Den er karakteriseret af store svingninger i vandstanden, som gør at de brede enge og rørskove ofte er dækkede af vand om foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret kan vandet tit være så lavt at kysten består af sand og sten. På østsiden findes tørre overdrevsskrænter med en interessant plantevækst og en lille løvskov.

Fugle
Ynglefugle
Tissø er særlig interessant da der yngler klyde og dværgterne, der normalt er knyttet til kysten. Begge arter yngler sammen med fjordterne på fugleøerne i den sydøstlige del af søen. Her er dværgmåge også observeret de sidste år men det er uvist om de har haft ynglesucces.

Andre ynglefugle ved søen er bl.a. knopsvane, grågås, rørhøg, blishøne, stor præstekrave og gul vipstjert. Isfugl ses jævnligt i den sydlige del af søen og i den nordlige del ved åudløbet ved Roklubben.

Træk- og rastefugle
Efterhånden kan man se rastende sølvhejrer regelmæssigt hele året rundt i større eller mindre flokke, med et maximumantal indtil videre på 52 fugle. Der kan raste store flokke af skarv på søen, sommetider op til 500-600 fugle.

Om foråret høres rørdrum pauke i rørskoven.

Om efteråret huser området en del vadefugle, bl.a. brushaner og viber. Fiskeørn ses både forår og efterår.

Om vinteren er Tissø et vigtigt rasteområde for vandfugle, hvor der ses toppet lappedykker, knarand, krikand, gråand (ofte i stort antal), skeand, taffeland, troldand og hvinand. Søen og de omkringliggende marker er en meget vigtig vinterlokalitet for gæs, især sædgås, grågås og canadagås. Blisgås og bramgås ses jævnligt men i mindre antal. Nogle få knortegæs er set fra tid til anden. Knopsvane, pibesvane og sangsvane raster i pænt antal. Af andre rastende fugle kan nævnes gravand, lille skallesluger, stor skallesluger og blishøne.

Havørn yngler med mindst fem par i omegnen og ses hyppigt ved søen. Andre rovfugle der ses regelmæssigt i området er musvåge, rød glente og vandrefalk. Enkelte kongeørn er set ved den østlige del af søen. Rød glente har i de senere år overvintret i stort tal omkring søen og kan ofte ses kolonivis overnattende øst for søen med omkring 80 eksemplarer.

Nogle usædvanlige fugle, der er blevet set ved Tissø, er rødhalset gås (forår 2022) og indisk gås (efterår 2022).

Adgang
Vejen der forbinder Svebølle i nord og Høng i syd går forbi østsiden af Tissø. Der er bus til søen fra både Kalundborg og Slagelse.

Der er fine oversigtsmuligheder fra de offentlige veje omkring søen, men søen og dens bredder er ikke tilgængelige. Især fra vejen langs søens østside har man et godt udsyn over søen. For at se ud over sydbredden kan man dreje fra ovennævnte vej mod Hallenslev ud for Sæby Kirke. 300m ad vejen mod vest fra kirken ligger der en P-plads med fugleskilt. På vejen efter Hallenslev passeres Bøstrup Å. Fra vejen og fra en P-plads ved åen kan man iagttage fuglelivet på engene omkring åen.

Man kan også parkere ved Fugledegård Naturcenter, der ligger ved Bakkendrupvej på den vestlige side af søen. Her er gode parkeringsforhold, picnicborde, et fugletårn samt et flot fugleskjul ved bredden.  


Dværgterne. Foto: Helge Sørensen