Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2010 har Videnskabeligt Udvalg afholdt 4 møder. 

Udvalgets primære fokus har været:
(1)”Fremtidens fugleovervågning i Danmark”. Udvalget har udarbejdet et notat vedrørende fremtidens fugleovervågning i Danmark med anbefalinger til fremtidig fugleovervågning. Notatet har været diskuteret på et møde med HB.
(2) DOFTs redaktionelle struktur. På baggrund af den udførte faglige evaluering af DOFT har udvalget diskuteret strukturen omkring det redaktionelle arbejde i DOFT.

Årets arbejdsindsats har i øvrigt været centreret omkring:
(1)    Skriveworkshop 2011. På baggrund af positive erfaringer fra tidligere møder planlægger udvalget en ny workshop i november 2011.
(2)    Feltornitologiske projekter i DOF. VU arbejder videre på at finde måder at hjælpe disse projekter med rådgivning og evt. hjælp til publicering
(3)    Caretakerprojektet. Rådgivning i forbindelse med rapportering.
(4)    Atlas III. Deltagelse i følgegruppen og ved arrangement i Fuglenes Hus.
(5)    DOF’s A-fuglestationer (Blåvand, Gedser, Skagen). Opfølgning på fuglestationssymposium.
(6)    Lav selv fuglestudier. Opdatering af denne vejledning lagt på hjemmesiden.
(7)    DOFT og VU på dof.dk. Udvalget arbejder videre på at få hele DOFT lagt på nettet
(8)    Møde med HB om samarbejde og kommissorium.
(9)    Projektmidler. Udvalget har støttet x ud af x ansøgninger om midler til udførelse af faglige projekter (se neden for)

Uddeling af projektstøttemidler:
Videnskabeligt Udvalg har givet tilsagn om at støtte x videnskabelige projekter:
(1)    Kørsel i forbindelse med et Duehøge-projekt i Nordjylland
(2)    Transportudgifter i forbindelse med fangst og ringmærkning af overvintrende sortgrå ryler i Danmark
(3)    Kørsel i forbindelse med ynglefugletællinger på Rågø
(4)    Støtte til dækning af transportudgifter i forbindelse med fugleundersøgelser i DOF’s projektområde på Flores
(5)    Kørsel i forbindelse med en undersøgelse af den sønderjyske tranebestand
(6)    Støtte til dækning af opholdsudgifter i forbindelse med småfugle radiomærkning i tilknytning til DOF’s trækfuglearbejde i Ghana

Faglig rådgivning:
Gennem året har Videnskabeligt Udvalg diskuteret og rådgivet DOF i forbindelse med foreningens faglige projekter, bl.a. Villumprojektet, punkttællingerne, trækfugleprojektet og DOF-basen.

Udvalget:
Udvalgets medlemmer er: Jan Drachmann, Jon Fjeldså, Marie Frandsen, Kaj Kampp, Bo Kayser (udtrådt pr. 7.4.2011), Hans Meltofte, Bo Svenning Petersen, Lars Ulrich Rasmussen, Iben Hove Sørensen, Kasper Thorup (formand), Ole Thorup og Anders P. Tøttrup. Som sekretær fra Fuglenes Hus fungerer Henning Heldbjerg.

 
Kasper Thorup, formand for VU