Timmiaq er en gruppe under Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med hjemsted i Nuuk. Timmiaq betyder fugl på grønlandsk. Gruppen er oprettet af hovedbestyrelsen under DOF i hht DOF’s vedtægter

Formål:

Timmiaq repræsenterer DOF i Grønland i forhold til myndighederne og offentligheden. Formålet er også at rådgive DOF i spørgsmål der vedrører Grønland. Timmiaq har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse i Grønland. Dette formål søges fremmet ved at:

  •  indsamle og udbrede viden om fugle i Grønland
  •  fremme beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af fugle, der i deres livscyklus er afhængige af levesteder i Grønland og i grønlandske farvande
  •  fremme beskyttelse og forbedring af fugles levesteder i Grønland
  •  opnå godkendelse som høringspart for myndigheder i spørgsmål vedrørende den grønlandske natur

Timmiaqs ansvars- og arbejdsområde:

Timmiaq er rådgivende over for Hovedbestyrelsen og Fuglenes Hus i spørgsmål vedr. fuglebeskyttelse i Grønland. Timmiaq deltager aktivt i arbejdet for en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af de grønlandske naturressourcer med relevans i forhold til fugle. Timmiaq søger at opnå ret til at rejse fredninger i Grønland i hht den grønlandske lovgivning. Timmiaq søger at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse i Grønland gennem offentligt arrangerede fugleture, foredrag og gennem oplysning via skriftlige og elektroniske medier.

Timmiaqs medlemmer:

Timmiaqs medlemmer udgøres af medlemmer af DOF bosat i Grønland, der arbejder for Timmiaqs formål. Øvrige medlemmer af DOF og andre interesserede kan modtage gruppens informationer per e-mail.

Gruppens konstituering:

Gruppens sekretær vælges blandt gruppens midte. Gruppens sekretær er ansvarlig for at rapportere alle væsentlige forhold vedr. gruppens arbejde til DOF’s hovedbestyrelse. Gruppens sekretær aflægger årligt beretning til DOF’s repræsentantskab. Beretningen afleveres senest fire uger før afholdelse af repræsentantskabets efterårsmøde. Gruppens sekretær kan udtale sig i offentligheden på vegne af gruppen og dermed DOF efter aftale med kontaktpersonen i hovedbestyrelse.