Rovfuglegruppen er dannet af en gruppe aktive ornitologer med interesse specielt i rovfuglene og deres yngleforekomster i Danmark. Gruppen er rådgivende over for Hovedbestyrelsen og Fuglenes Hus.

IMG 8326 Foto: Hvepsevåge, Per Ekberg

Gruppens formål er at:

  • undersøge bestandsudviklingen for de almindelige rovfugle i Danmark
  • fremme kendskabet til og interessen for rovfuglene i Danmark
  • formidle viden om rovfuglene
  • formidle rovfuglene i pressen, såvel lokalt som nationalt.
  • medvirke til at beskytte rovfuglene i Danmark ved hjælp at ovenstående 

Rovfuglegruppens arbejdsform

Rovfuglegruppen er sammensat af ornitologer fra hele landet, og et krav er, at man har et specielt område (censusområde), hvor den enkelte overvåger og undersøger forskellige arters fødevalg, ungeproduktion, habitatvalg samt deres levevilkår i Danmark.

Censusområdet kan være stort eller lille og defineres af den der tager ansvaret for området. Det kan være en kommune eller et bestemt skovområde eller flere skove. I visse områder er censusområdet så stort, at det dækkes af flere som har samlet sig i en gruppe, som har hvert deres mindre ansvarsområder, men hvor man samarbejder i gruppen om de opgaver, der foreligger. Hvilken form man ønsker at arbejde under er op til den enkelte og der kan være store fordele ved at samle sig i grupper, fordi gruppen kan optage uøvede, som de kan oplære og gruppen i øvrigt kan videndele med hinanden.

Arbejdet i rovfuglegruppen foregår ud fra optællingsvejledninger, hvor optællerens adfærd, metode, optællingstidspunkter og fuglenes ynglebiologi er beskrevet. 

Skulle du være interesseret i at blive en del af gruppen og have lyst til at udføre en del af dette vigtige arbejde, så henvend dig gerne til gruppens sekretær. Du finder oplysningerne under "Kontakt" her på siden.