For at sikre den størst mulige troværdighed omkring arbejdet med danske fugle har DOF nedsat et sjældenhedsudvalg (SU). SU's primære opgave er at vurdere, hvorvidt fund af meget sjældne fugle er tilstrækkeligt dokumenterede til at kunne offentliggøres i DOFs publikationer.

For at SU kan tage stilling til et fund af en fugl må fundet på en eller anden måde være dokumenteret. Det kan enten være i form af en beskrivelse, hvor iagttageren beskriver udseendet af fuglen, eller det kan være fotos, båndoptagelser eller dødfundne fugle. Ved bedømmelsen vurderes primært dokumentationen. Men alle forhold, såsom artens sjældenhed, observationsbetingelser og observatørens erfaring indgår i det helhedsbillede, som vurderes. SU kan herefter godkende eller forkaste (evt. henlægge) den forelagte dokumentation. I mange tilfælde af forkastelser vurderer SU ikke, at bestemmelsen er forkert - dokumentationen er blot fundet utilstrækkelig.

SU har udarbejdet en liste - kaldet SU-listen - som angiver hvilke arter, som skal godkendes af udvalget før offentliggørelse. Herudover behandler udvalget nye arter for landet og forekomster på helt usædvanlige steder, tider eller antal.
I forbindelse med behandling af sager afgør SU ligeledes hvilken kategori fundet skal placeres i - altså om fundet skal regnes som undsluppet fra fangenskab, eller det skal regnes spontant.

De godkendte fund offentliggøres i en årlig SU-rapport i "Fugleåret".

SU består af 10 personer med et indgående kendskab til de danske (og potentielle danske) fuglearter. Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen - halvdelen vælges af DOFs repræsentantskab, halvdelen af hovedbestyrelsen.

Alle sagerne behandles ved skriftlig afstemning blandt udvalgets medlemmer. Ved enstemmighed er afgørelsen gældende, ellers diskuteres sagen på et SU-møde, hvor en godkendelse kræver mindst 6 stemmer for og højst 2 imod (for førstegangsforekomster for landet dog mindst 8 for og ingen imod). Udvalget vil dog ofte vælge at henlægge vanskelige sager til videre diskussion eller indhentning af yderligere oplysninger.

Der godkendes normalt 75-80% af de indsendte sager. Hovedparten af forkastelserne skyldes, at SU finder beskrivelsen for utilstrækkelig til helt at udelukke andre arter. Dette kan skyldes, at indsenderen ikke har været opmærksom på vigtige detaljer, eller at fuglen er set for dårligt. Kun i et fåtal sager vurderer SU, at der har været tale om en anden art, eller at observationsbetingelserne (for stor afstand eller for kort tid) ikke har tilladt en sikker bestemmelse.

Når en sag er afgjort får indsenderen besked fra et af udvalgsmedlemmerne. Forkastelser begrundes skriftligt, mens godkendelser kan meddeles mundtligt