Formål, arbejds- og ansvarsområder
Udvalget er nedsat af foreningens hovedbestyrelse (HB) og refererer til denne.

Udvalget har til formål at sikre, at meddelelser om forekomster af sjældne fugle i Danmark, som ønskes offentliggjort i DOF’s publikationer, er tilfredsstillende underbygget. Udvalgets godkendelse er en forudsætning for, at de pågældende meddelelser kan publiceres. Udvalget kan ligeledes behandle sager fra Grønland og Færøerne.

Udvalget offentliggør en liste (SU-listen) over de sjældne iagttagelser, der skal forelægges udvalget, herunder nærmere bestemmelser om, hvilke arter, underarter, landsdele og tidspunkter for forekomster, der kræver udvalgets behandling.

Udvalget publicerer løbende rapporter med udvalgets afgørelser og tilrettelægger sin publiceringspraksis i samarbejde med de respektive ansvarlige for DOF’s medier.

Den danske fugleliste
Udvalget fører DOF´s liste over danske fugle.

Principperne for kategorisering af forekomster, spontanitet, taksonomi samt afgrænsningen af det geografiske område, hvorfra forekomster skal behandles af SU udarbejdes i samarbejde med HB.

Sammensætning
Udvalget vælges i henhold til DOF’s vedtægter og sammensættes af 10 medlemmer, hvor halvdelen indstilles af HB og den resterende del af Repræsentantskabet (REP).

Det er afgørende for udvalgets virke og autoritet, at medlemmerne besidder ekspertviden på udvalgets område.

Opstår der en vakant plads i udvalget, kan de øvrige medlemmer i udvalget supplere sig med en person, der har samme stemmeret som de øvrige medlemmer, og som er fungerende indtil næste valg.

Udvalget vælger selv sin formand, som er kontaktperson til HB. Konstituering finder sted på første møde efter valget på et repræsentantskabsmøde.

Et medlems funktionstid er maksimalt 10 år i træk, hvorefter den pågældende ikke er valgbar i to år.

Forretningsorden
Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden, men orienterer HB om denne.

Økonomi
En økonomisk ansvarlig i udvalget vælges.Kommissoriet godkendt af DOF’s hovedbestyrelse på møde den 10/10 2013.