Her kan du læse om rettigheder og pligter for gruppe i DOF 

JE/EØ. Den 22. april 2004.

DOF’s vedtægter
Oprettelsen af faglige grupper under DOF er hjemlet i foreningens vedtægter, hvor det fastslås, at hovedbestyrelsen kan oprette grupper.

Grupper oprettes for at skabe rum for særlige aktiviteter med udgangspunkt i DOF’s interesser og et antal medlemmers ønske om at bidrage til foreningens formål gennem frivilligt arbejde.

Synlighed
Gruppen er som minimum synlig i ”DOF-nøglen”, som er foreningens adressebog. Heri optræder navnene på de involverede, hvoraf en er ”sekretær”. Medlemmer af grupper optræder med fuld adresse i DOF-nøglen. Tilsvarende oplysninger ligger på DOF’s hjemmeside.

Generelle regler for grupper
En gruppe består af minimum 4 personer, der alle er medlemmer af DOF.

Gruppen vælger sekretær hvert andet år efter en demokratisk procedure. Hvis en gruppe består af mere end 10 medlemmer, vælges yderligere 3 gruppemedlemmer, der sammen med sekretæren udgør gruppens ledelse.

Medlemmer af DOF har i øvrigt ret til at følge en DOF-gruppes arbejde, hvilket tilsikres af sekretæren, der evt. kan etablere et netværk af interesserede medlemmer.

DOF’s hovedbestyrelse godkender på indstilling gruppens sammensætning og valg af sekretær.

Gruppens sekretær er ansvarlig for gruppens budget og regnskabsaflæggelse over for DOF’s økonomichef.

Gruppens sekretær er ansvarlig for at rapportere alle væsentlige forhold vedr. gruppens arbejde til DOF’s hovedbestyrelse (HB). HB udpeger en kontaktperson til alle grupper under DOF.

Gruppens sekretær aflægger årligt beretning til DOF’s repræsentantskab. Beretningen afleveres senest fire uger før afholdelse af repræsentantskabets efterårsmøde.

Gruppens sekretær kan udtale sig i offentligheden på vegne af gruppen og dermed DOF efter forudgående aftale med kontaktpersonen i HB.

Kommissorium
Alle grupper i DOF arbejder efter et kommissorium, der min. indeholder følgende:

  •   Gruppens navn
  •   Formål
  •   Ansvars- og arbejdsområde

Kommissoriet godkendes af HB efter indstilling fra gruppens medlemmer.

Budget/Regnskab
Mod slutningen af et kalenderår kontaktes gruppens sekretær af DOF’s økonomifunktion med henblik på budgetønsker for det kommende år. Senere meddeles det gruppen, om og i hvilket omfang det har været muligt at imødekomme ønskerne.

Gruppen får dækning for sine omkostninger på basis af godkendt budget ved indsendelse af originale, attesterede bilag til DOF. I særlige tilfælde kan gruppen søge om forskud.

Budgetoverskridelser kan udelukkende ske efter forudgående aftale med DOF’s direktør eller dennes stedfortræder, økonomichefen.

Når et kalenderår er overstået, får gruppen frist frem til ca. den 20. januar i det næstfølgende år til at indsende bilag. Sker dette ikke inden fristens udløb, dækkes udgifterne ikke.

Vedtaget af DOF’s hovedbestyrelse den 16/4 2004.