Nedenfor kan du læse de vigtigste nyheder om rovfuglebestanden og rovfuglegruppens arbejde:

 
Hvepsevåge. Foto: Per Ekberg

En flot markering af Rovfuglegruppens 50-års jubilæum 2022

Rovfuglene blev forfulgt op gennem 1900-tallet, og DDT og andre gifte i landbrugsdriften blev et stort problem for rovfuglebestanden i Danmark.
Mange ornitologer forsøgte at gøre noget ved situationen, og det blev starten på en uformel gruppe i oktober 1970 ved et møde i Ganløse. Gruppen havde en energisk start med første nummer af bladet Accipiter i 1971.
Rovfuglegruppen blev i 1972 en formel faglig gruppe under Dansk Ornitologisk Forening med et kommissorium, som beskriver gruppens formål og opgaver.
Siden har Rovfuglegruppens medlemmer arbejdet ihærdigt med optællinger af ynglende rovfugle i forskellige cencusområder, og flere har produceret artikler om resultaterne. Gruppen har et stort antal medlemmer, som da den var størst tegnede op til 40 medlemmer. Aktuelt er vi 23 medlemmer af Rovfuglegruppen.
Det er nu 50 år siden, det hele startede, og vi besluttede på vores årsmøde i 2019, at det selvfølgelig skulle markeres med et rovfuglesymposium og et jubilæumsskrift i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.
Planlægningen startede i efteråret 2020, hvor Corona forhindrede afholdelse af det ordinære årsmøde i Rovfuglegruppen. Der blev nedsat en jubilæumsarbejdsgruppe bestående af Hans Meltofte fra Hovedbestyrelsen, Steen Kryger, Charlotte Moshøj og Luise Ekberg fra Rovfuglegruppens styregruppe.
Med økonomisk hjælp fra hovedforeningen lykkedes det at få stablet et flot program for Rovfuglesymposiet på benene, og der arbejdes nu på at få et stort jubilæumstidsskrift udsendt i efteråret 2022 med økonomisk hjælp fra Aage W. Jensens Fonde. Artiklerne i tidsskriftet beskriver i detaljer de faglige oplæg, som blev holdt på symposiet.
Jubilæumssymposiet blev afholdt d. 30. okt. 2021 på Dalum Landbrugsskole, hvor veloplagte foredragsholdere (både interne og eksterne) berigede os med den nyeste viden om rovfuglene. 60 deltagere (heraf 25 tidligere og nuværende medlemmer af gruppen) havde en rigtig god dag.
Efter symposiet var der en festmiddag for foredragsholdere og Rovfuglegruppens medlemmer. Festtalen blev afholdt af Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard.
Nedenfor kan du se Egon Østergaards tale og udvalgte PowerPoint oplæg fra dagen.

Festtale af Egon Østergaard

Status for Danmarks rovfugle gennem det sidste halve århundrede v. Jan Tøttrup Nielsen

Rovfuglenes bestandsændringer og udbredelse v. Charlotte Moshøj

Duehøgen i Danmark gennem det sidste halve århundrede v. Jan Tøttrup Nielsen

Viden om Kongeørn fra GPS-projektet v. Anders Tøttrup

Er der plads til Kongeørnen i Danmark? v. Jan Tøttrup Nielsen

Hvad viser aflæsninger af farvemærkede Havørne om oprindelsen af den danske bestand? v. Kim Skelmose og Ole Friis Larsen

Status for fiskeørn: bestandsudvikling og ynglesucces v. Leif Novrup

Hvilken rolle spiller Havørn og Vandrefalk for ynglende og rastende vandfugle i Danmark? v. Thomas Bregnballe

Effekter af forstyrrelser af ynglende rovfugle v. Peter Sunde

/Luise Ekberg


Mountainbike notat 2019

Naturpolitisk udvalg har udarbejdet et notat om betydningen af kørsel på mountainbike i de danske skove. Notatet har også betydning for beskyttelsen af rovfuglene.

Notatet kan læses her

 /Luise Ekberg

Ynglende rovfugle m.fl. og forstyrrelser i Store Dyrehave – er der en sammenhæng?

En rapport udarbejdet i forbindelse med et dialogmøde med Naturstyrelsen
Luise & Per Ekberg, Dansk Ornitologisk Forenings Rovfuglegruppe, 2016 

Rapporten kan læses her

/Luise Ekberg

December 2015

Vi har i rovfuglegruppen søgt efter nye medlemmer, som kunne have interesse i at udføre et stykke arbejde i forbindelse med beskyttelsen af Danmarks ynglende rovfugle. Sekretær Per Ekberg har sendt en forespørgsel og opfordring ud til alle lokalafdelingernes formænd. Dog har de kun givet nogle enkelte henvendelser. 

Rovfuglegruppen er meget interesseret i henvendelser fra medlemmer som har lyst til at påtage sig et såkaldt Censusområde, hvor de ynglende rovfugle optælles og følges i løbet af en årrække, således at bestandene kan kortlægges og nødvendige beskyttelses tiltag kan sættes i gang i fællesskab med de enkelte lodsejere.

Rovfuglegruppens medlemmer vil naturligvis være vejledende og behjælpelige ved problemer, så den enkelte optæller ikke lades alene.

/Luise Ekberg