Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2007 har Videnskabeligt Udvalg afholdt 4 møder. 

Årets arbejdsindsats har været centreret omkring:
(1)    Skriveworkshop. VU afholdt en særdeles vellykket workshop i januar 2008 for udvalgte DOFere med store mængder upublicerede data. Herunder blev der arbejdet med videnskabelige artikler om vandrefalk, havørn, slørugle, spurvehøg og vandstær.
(2)    Fugleovervågningen i Danmark: DOFs faglige projekter. Udvalget har fulgt arbejdet i DOFs faglige projekter – punkttællingsprojektet, DATSY, Caretaker-projektet og DOFbasen samt det udvidede hedehøgeprojekt og trækfugleprojektet.
(3)    Jeremy Greenwood. Udvalget har diskuteret den omfattende artikel af den tidligere chef for BTO, om organisering af frivilligt fuglearbejde. Hans tanker er formentlig relevante for en bredere kreds i DOF. Jeremy holder derfor oplæg på repræsentant-skabsmødet, hvortil VU har lavet et dansk resumé af hans engelske artikel.
(4)    Feltornitologiske projekter i DOF. VU arbejder fortsat på at hjælpe disse projekter med rådgivning og evt. hjælp til publicering (se også under 1, skriveworkshop).
(5)    DOFT. Udvalget har fulgt indholdet og tilgangen af stof til tidsskriftet. Efter visse opstartsproblemer skulle DOFT 1996-2008 være frit tilgængeligt på nettet. Udvalget arbejder på ligeledes at få ældre årgange gjort tilgængelige på dof.dk.
(6)    Møde mellem fagornitologiske miljøer. Som opfølgning på VU’s succesfulde fagornitologiske møde i 2006 afholder DMU Kalø fagornitologisk møde 21.11.2008.
(7)    Ny strategi for DOF. Der arbejdes fortsat med input fra VU til DOFs nye strategi.
(8)    Projektmidler. Udvalget har vurderet et antal ansøgninger om midler til udførelse af faglige projekter og har støttet 5 ud af 6 ansøgninger (se neden for).
(9)    Kvindelige medlemmer. Udvalget har uden held forsøgt at finde egnede og interesserede kvindelige medlemmer. Udvalget vurderer, at dette er en sag for foreningen generelt, da der er meget få kvinder engageret i det faglige arbejde, hvilket vanskeliggør rekruttering.

Uddeling af projektstøttemidler:
I 2008 har Videnskabeligt Udvalg givet tilsagn om at støtte 5 videnskabelige projekter:
(1)    Kørsel i forbindelse med et Duehøge-projekt i Nordjylland.
(2)    Ringmærkning af Sortgrå Ryle.
(3)    Kørsel ved tre landsdækkende optællinger af Storspove, samt én af Vibe og Hjejle.
(4)    Udstyr til Constant Effort Site ringmærkning.
(5)    Overvågning af Rød Glente i Vejle Amt (midler som i forvejen er øremærket til formålet).

Faglig rådgivning:
Gennem året har Videnskabeligt Udvalg diskuteret og rådgivet DOF i forbindelse med foreningens faglige aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om følgende sager:
(1)    Artslisten for Artscaretakerdelen i Caretaker II -projektet
(2)    Udvidet forskningsprojekt på hedehøg med vinge- og satellitmærkning
(3)    Relevante analyser af trækfugledata særligt med henblik på afrikatrækkere

Udvalget:
Siden november 2007 er Anders P. Tøttrup og Bo Kayser indtrådt i Videnskabeligt Udvalg. Udvalgets øvrige medlemmer er: Jan Drachmann, Jon Fjeldså, Kaj Kampp, Jørn Lennart Larsen, Hans Meltofte, Bo Svenning Petersen, Lars Ulrich Rasmussen, Kasper Thorup (formand) og Ole Thorup. Som sekretær fra Fuglenes Hus fungerer Henning Heldbjerg.

Kasper Thorup, formand for VU