Anders Tøttrup (formand)
Iben Hove Sørensen (næstformand)
Gitte Høj Jensen
Jacob Sterup
Jan Drachmann
Jannie Linnebjerg
Kasper Thorup
Ole Thorup
Sigrid Ilsøe
Stefan Stürup
Kevin Kuhlmann Clausen
Peter Teglhøj
Daniel Palm Eskildsen (Udvalgssekretær)


Se præsentation af medlemmerne længere nede på siden.

 Anders P. Tøttrup    (formand)

Mine primære interesser ligger inden for økologiske og populations biologiske spørgsmål med fokus på langdistance-trækkende småfugle. Desuden arbejder jeg med naturforvaltning og naturbeskyttelse i Danmark med det klare formål, at vi i Danmark får en vidensbaseret naturforvaltning.

Jeg har arbejdet en del med tidsmæssige (fænologiske) ændringer i fugletrækket i forhold til klimaændringer. Nogle af de mest interessante spørgsmål er efter min mening, hvor og hvornår trækfuglene påvirkes af klimaet samt i hvor høj grad og hvorledes de tilpasser sig de ændrede livsbetingelser. Derfor er jeg sådan set interesseret i hele trækfuglenes livscyklus inkl. yngle- og vinterperioden. Jeg har arbejdet rigtig meget med ringmærkningsdata, men senest har arbejdet med at kortlægge trækfuglenes årlige bevægelser vha. lysloggere optaget mig, idet vi her har muligheden for at finde svar på nogle af alle spørgsmålene med ny detaljeret viden om, hvor og hvornår individerne bevæger sig.

Min interesse for fugle startede i løbet af forårstrækperioden i 1988, og jeg blev medlem af DOF i 1989 og aktiv i foreningen fra 1996. Siden har jeg studeret biologi ved Københavns Universitet hvorfra jeg i 2009 forsvarede jeg min Ph.d. afhandling omhandlende fænologiske ændringer i fugletrækket. Siden har jeg været post doc ved Københavns Universitet (KU) og bl.a. arbejdet med klimamodeller (”species distribution models”), ringmærknings- og punttællingsdata, forskellige former for telemetri og kortlægning småfuglenes træk. Fra 1. maj har jeg været lektor i conservation biologi ved KU.

Mit faglige arbejde med fuglene, har som sidegevinst givet mig mulighed for at lave feltarbejde i en række lande såsom Tanzania, Ghana, Niger, USA, Israel, Sverige, og selvfølgelig Grønland.

Jeg har siddet i DOF’s Videnskabelige Udvalg siden 2008 og har været formand siden juni 2012. Mine aktiviteter i DOF startede i 1996 med at arrangere ungdomsture i Københavnsafdelingen og siden startede har jeg været aktiv i store dele af foreningen: Hovedbestyrelse (2007-2011), Repræsentantskabet (1998-2011), Københavnsafdelingens bestyrelse (2002-2012) heraf Næstformand (2006-2011), Centrale Ungdomsudvalg (1998-2004) heraf formand (2001-2003), Københavnsafdelingens ungdomsudvalg (1996-2001), medstifter og redaktør af DOF’s ungdomsblad, Pullus, (1998-2003), ansvarshavende redaktør for Københavnsafdelingens lokalblad, PICA (2000-2003), DOFT redaktionen (2001-2006), Feltornitologisk Udvalg (2007-2009), Fuglestationsudvalget (2009- stadig aktiv) og Arbejdsgruppen for DOFs Trækfugle Projekt (ATP) (2009- stadig aktiv).

Mens jeg studerede havde jeg fornøjelsen af at være studentermedhjælp i nu hedengangne Ornis Consult (1998-2002) og senere redaktør af DOF’s feltornitologiske medlemsblad, Fugle i felten (2003-2005). Så jeg har haft meget regelmæssig gang i Fuglenes Hus i en årrække. Af lignende aktiviteter har jeg været medforfatter i Rørvigs Fuglestations (RF) årsrapport (1994-2012), medlem af RF’s bestyrelse (1999-2008) og formand for RF (2006-2008).

I privaten er jeg gift og har tre dejlige børn. Vi bor i Bagsværd mellem Smør/Fedtmosen og Hareskov. Familiens sommerhus ligger i Rørvig, hvor fugleinteressen startede tilbage i slutningen af 80’erne. Herudover har Christiansø, Vejlerne og den jyske vestkyst et særligt sted i mit hjerte. De største fugleoplevelser er for mig de uventede samt store trækdage. Fugletræk er ganske enkelt et af naturens største vidundere. Til første kategori hører fundet af en Rosenstær på en ungdomslejr i Vejlerne, som alle deltagerne nåede at opleve. I den anden kategori hører 600.000 trækkende rovfugle (tilhørende 16 arter) på efterårstræk i løbet af blot 6 timer i Mexico. Begge intense oplevelser på deres vidt forskellige måde.

Iben Hove Sørensen (næstformand)

Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet i 2005 med speciale i ornitologi, og jeg har en særlig interesse for fuglenes ynglebiologi og adfærd. Fuglene har siden studietiden både været min største fritidsinteresse og den røde tråd gennem mit arbejdsliv.

Jeg er ansat som biolog i Danmarks Jægerforbund, hvor jeg primært beskæftiger mig med forvaltning af vandfugle samt en række relaterede forskningsprojekter. En stor del af mit arbejde foregår på tværs af grænserne, og jeg er bl.a. medlem af AEWA’s tekniske komité samt diverse arbejdsgrupper i AEWA, FACE og CIC med fokus på trækfugle, biodiversitet og implementeringen af EU’s naturdirektiver. Jeg repræsenterer desuden Nordisk Jægersamvirke i den danske IUCN-nationalkomité og koordinerer arbejdet i Waterfowlers’ Network.

Jeg har tidligere arbejdet som biolog/fagredaktør i DOF (2011-2015), naturvejleder i Fugleværnsfonden (2011), biolog på Fjord&Bælt (2009-2011) samt fugleguide i Spanien (2005-2009).

Siden jeg i 2009 blev artscaretaker for lærkefalk og brushane har jeg båret mange forskellige DOF-kasketter. Samme år deltog jeg for første gang i satellitmærkningen af de danske hedehøge, og jeg har siden været aktiv i DOF’s arbejde med hedehøg samt medlem af DOF’s Rovfuglegruppe. I årene 2010 og 2011 var jeg udsendt som frivillig ringmærker på DOF’s trækfugleprojekt i Ghana.

Som ansat i DOF varetog jeg en bred vifte af opgaver og var bl.a. ansvarlig for Projekt Hedehøg, Projekt Ørn, Vildtstribeprojektet og Trækfugleprojektet i Ghana, samt redaktør af Pandion. Jeg har været medlem af Videnskabeligt Udvalg siden september 2015 og var ligeledes medlem i 2010-2011, inden jeg blev fastansat i DOF.

Jeg har siden januar 2020 repræsenteret DOF i Rungstedlundfondens bestyrelse, og jeg er VU’s repræsentant i DOF’s Fuglestationsudvalg.

Gitte Høj Jensen

Gitte2

Jeg har taget en cand.scient. i biolog med sidefag i idræt og med fokus på friluftsliv efterfulgt af en Ph.d. fra Aarhus Universitet i ”Wildlife management”.

Det var dog under mit speciale ”Fugle i frit fald” at jeg første gang blev opmærksom på de konflikter, der kan opstå mellem naturen og friluftslivsinteresser. Det vækkede min interesse for balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen. Dette fokus har lige siden været den røde tråd i mit arbejdsliv, der ellers både har omhandlet forvaltningen af primært gæs men også bæver og makrel.

Jeg har desuden siddet på ”begge sider af bordet i forvaltningen”, først i Naturstyrelsen som aftager af anbefalinger, og sidenhen på Aarhus Universitet, i den Europæiske Gåseforvaltningsplatform (EGMP), som afgiver af anbefalinger til vores nationale såvel som internationale samarbejdspartnere.

Mit nuværende arbejde i EGMP består af en bred vifte af opgaver fra dynamisk bestandsmodellering, forbedring og udvikling af overvågningsmetoder og programmer til samarbejder med nationale såvel som internationale interesseorganisationer og myndigheder.

Min familie vil sige jeg er en fuglenørd, men blandt inkarnerede ornitologer, er jeg lidt af en amatør ;)

Jeg er i 2021 blevet medlem af Videnskabeligt Udvalg.

Jacob Sterup

Kommer snart.

Jan Drachmann

Jeg har set på fugle siden slutningen af 1970'erne både lokalt og rundt om i den store Verden. Jeg har en phd i populationsbiologi og adfærdsøkologi fra Århus Universitet, og efter min phd var jeg ansat til at analysere Jan Tøttrups duehøgemateriale fra Vendsyssel.

I de senere år har jeg været selvstændig biolog, hvor jeg arbejder med formidling og rådgivning. Jeg er også aktiv ringmærker, hvor jeg beskæftiger mig med Constant Effort Sites og mærkning af mejser i forbindelse med et redekasseprojekt.

Jannie Fries Linnebjerg

Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale i populationsbiologi, og har de sidste tre år, som en del af min ph.d. (udført hos DMU, nu Institut for Bioscience, Aarhus Universitet), beskæftiget mig med ynglende havfugle (alk, almindelig lomvie og polarlomvie) i Sydvestgrønland. Min forskning gik ud på at få en mere detaljeret viden om, hvordan havfuglene udnytter det marine miljø. Dette blev blandt andet gjort ved at kortlægge fødesøgningsområderne for de tre arter, samt undersøge deres trækruter og overvintringsområder.

Jeg er helt vild med at arbejde med havfugle i Arktis, men har også en forkærlighed for varmere himmelstrøg idet jeg tidligere har arbejdet på Mauritius hvor jeg var involveret i bevaringen af den Lyserøde Due Columba mayeri og bevaringen af Echo Parakitten Psittacula echo. Jeg har også i samarbejde med Mauritian Wildlife Foundation arbejdet med den truede Paradise Flycatcher Terpsiphone bourbonnensis desolata i udarbejdelsen af mit bachelorprojekt og den invasive Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus i udarbejdelsen af mit speciale.

Jeg er i 2012 blevet medlem af Videnskabeligt Udvalg (VU).

Kasper Thorup

Medlem af VU siden 2002 og formand fra 2005 til 2012. Har været medlem af DOF siden 1982 og i en periode været medlem af repræsentantskabet. Har skrevet Fugle på Sjælland i 1990'erne og desuden været medlem af Sjældenhedsudvalget 1998-2008 (formand 2006-08).

Jeg har kigget på fugle siden 1981 og fugletræk har altid været og er stadigvæk min store passion. Er ansat som lektor og leder af Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

Ole Thorup

Fik vakt min fugleinteresse som 12-13-årig i et skjul i toppen af en bjergfyr, hvor topmejser og sortmejser var nærmeste naboer. Siden 1975 har fugle fyldt en stor del af mit liv, siden 1981 har jeg også levet af dem.

Lever som freelance-konsulent især for det lille konsulentfirma Amphi Consult. Arbejder primært med artsbeskyttelse og habitatforvaltning med hovedvægten på fugle på enge og i andre landbrugslandskaber, og mit arbejde foregår udover i hele Danmark i Estland, Sverige, Tyskland og Litauen. En betragtelig del af mit arbejde foregår i felten.

Jeg har siddet i Videnskabeligt Udvalg siden 1999 og var formand 1999-2005, desuden har jeg været med i den centrale følgegruppe for DOF's projekter siden 2004. Før det var jeg medlem af DOF's Sjældenhedsudvalg 1988-1998. Af andet frivilligt fuglearbejde har jeg været med i bestyrelsen af netværket for vadefugleinteresserede International Wader Study Group siden 1993, hvor jeg var projektkoordinator 1996-2008 og er næstformand fra 2008.

Jeg er bidt af at undersøge fuglenes ynglebiologi, og jeg har fulgt engrylerne tæt på Tipperne siden 1989. Tipperne har et af Europas bedste overvågningsprogrammer for ynglefugle, og mange af mine største fugleoplevelser har jeg haft her: Da jeg genfandt den første engryle – jeg havde mærket som nyklækket – som voksen på en rede; da jeg år efter år genfandt en mærket engryle i sit gamle territorium – sidste gang 15 år efter mærkningen som rugende fugl – og da engene i det våde forår 2012 lige pludselig var levende af ynglende brushøner og atlingænder efter en række magre år.

Jeg ville gerne have troperne som mit vinterhjem, og jeg prøver på at opholde mig i regnskovene i Latinamerika 4-7 uger hver vinter. Diversiteten her er overvældende, og jeg bliver aldrig træt af at se og prøve at forstå specialiseringen, f. eks. hvorfor én gnateater kun er nord for den 1 km brede Napo-flod, en anden kun er syd for floden, mens adskillige arter spurvefugle kun er på nydannede øer midt i floden, men ikke inde i land.

Sigrid Ilsøe

Kommer snart.

Stefan Stürup

DOF Farve 27

Jeg er født på Frederiksberg i 1968 og begyndte at se på fugle med en kammerat da jeg var 10 år gammel, jeg har været medlem af DOF siden 1984. I de første mange år koncentrerede jeg mig om fuglene i naturen og blev først foreningsaktiv i 2000, da jeg boede i USA, hvor jeg sad i bestyrelsen for den lokale afdeling af Aududon Society i Hanover, NH. Jeg flyttede tilbage til Danmark i 2004 og kom hurtigt med i København afdelingens bestyrelse, hvor jeg var formand fra 2006-2012. Siden 2012 har jeg siddet i hovedbestyrelsen for DOF.

Jeg er bredt interesseret i foreningens mange facetter, men er særligt optaget af forholdene for foreningens frivillige og deres mulighed for at bidrage til og få indflydelse på foreningens arbejde, desuden har de økonomiske og organisatoriske forhold min interesse.

Til daglig bor jeg i Dragør med min kone Lene og vores fire børn. Jeg er ansat som lektor i kemi på Københavns Universitet, hvor jeg forsker i analytisk kemi og udvikling af nye metal-baserede kræft lægemidler, samt underviser de kommende farmaceuter i kemi. Jeg sætter stor pris på at se på fugle dagligt og lokalt, hvor jeg gerne kører efter spændende fugle i Københavns området og på Amager, men tager sjældent længere væk. Desuden har jeg en forkærlighed for fuglene på USA's østkyst. Fuglene er en vigtig del af mit liv og er for mig en god måde at kombinere fugle-nørderi med naturoplevelser og samtidig få en pause i en travl hverdag.

Kevin Kuhlmann Clausen

kevinK

Jeg er opvokset på den jyske vestkyst, hvor fugleinteressen i første omgang centrerede sig om vandfugle. Sidan da er repertoiret udvidet, og i dag finder jeg stor glæde i både kratlusk, trækobservationer, punkttællinger og ringmærkning. Jeg er ansat som seniorforsker ved Aarhus Universitet, hvor mit arbejde koncentrerer sig om vandfugleøkologi med et særligt fokus på gæs, men jeg har efterhånden også fået berøring med mange andre artsgrupper. Meget af mit arbejde omhandler emnerne habitatbiologi, migrationsøkologi og forvaltning.

I fritiden er jeg en inkarneret artsnørd på tværs af flere taksonomiske grupper, og jeg bruger hvert år mange timer i bopælsområdets grønne perler i det midtjyske, på at opstøve interessante arter med fjer, hår, skel eller exoskelet.

Jeg har været medlem af Videnskabeligt Udvalg siden 2022.

Peter Teglhøj


Kommer snart.