Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2005 har Videnskabeligt Udvalg afholdt 4 møder.

Årets arbejdsindsats har været centreret omkring:

 1. Fugleovervågningen i Danmark: DOFs faglige projekter. Udvalget har fulgt arbejdet i DOFs faglige projekter, punkttællingsprojektet, DATSY, Caretaker-projektet og DOF-basen, og bl.a. diskuteret kvaliteten af de data, der indsamles. Desuden har udvalget diskuteret igangsættelse af mulige nye store faglige projekter.
 2. Feltornitologiske projekter i DOF. VU arbejder fortsat på at hjælpe disse projekter med rådgivning og evt. hjælp til publicering.
 3. DOFT. VU har arbejdet videre med at styrke fagligheden indenfor DOFs virke, bl.a. en omstrukturering af DOFT, så tidsskriftet bliver et mere attraktivt medie for faglig kommunikation. Desuden bliver DOFT fremover lagt frit tilgængeligt på nettet.
 4. Pressestrategi. Udvalget har diskuteret, hvordan det faglige niveau sikres i forbindelse med DOFs pressestrategi.
 5. Håndtering af fugle ved ringmærkning. Udvalget har udarbejdet et notat vedrørende hold af fugle i benene i forbindelse med ringmærkning.
 6. Møde mellem fagornitologiske miljøer. Udvalget arbejder på at arrangere et møde mellem de fagornitologiske miljøer (f.eks. universitetsmiljøer, sektorforskning og konsulentfirmaer) i Danmark.
 7. Projektmidler. Udvalget har vurderet et antal ansøgninger om midler til udførelse af faglige projekter og har støttet 4 ansøgninger.

Uddeling af projektstøttemidler:
I 2006 har Videnskabeligt Udvalg givet tilsagn om fortsat at støtte tre videnskabelige projekter, der også blev støttet i 2004 og 2005:

 1. Kørsel i forbindelse med et duehøge-projekt i Nordjylland.
 2. Ringmærkning af sortgrå ryle.
 3. Rejseudgifter ved optælling af ynglefugle på Græsholmen.

Desuden har udvalget givet tilsagn om at støtte deltagelse for én person på en havfuglekonference. Herudover har udvalget tildelt midler, som i forvejen er øremærket til overvågning af Rød Glente i Vejle Amt.

Faglig rådgivning:
Gennem året har Videnskabeligt Udvalg diskuteret og rådgivet DOF i forbindelse med foreningens faglige aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om følgende sager:

 1. Arter der påvirkes af problemer uden for landets grænser. VU har udarbejdet et notat til INTUD, vedrørende videnskabelig dokumentation for hvilke arter, der påvirkes af problemer udenfor landets grænser.
 2. Udlevering af DOFs data. Udvalget anbefaler en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med udlevering af DOFs data for at sikre, at disse i videst muligt omfang kan medvirke til at skabe ny viden.

Udvalget:
Siden november 2005 har Knud Falk forladt Videnskabeligt Udvalg. Udvalgets øvrige medlemmer er: Jan Drachmann, Jon Fjeldså, Kaj Kampp, Jørn Lennart Larsen, Hans Meltofte, Palle Nygaard, Bo Svenning Petersen, Lars Ulrich Rasmussen, Kasper Thorup (formand) og Ole Thorup. I perioden marts-juni har Jan Drachmann fungeret som formand for udvalget, mens undertegnede har været på udlandsophold. Som sekretær fra Fuglenes Hus fungerer Henning Heldbjerg.

Kasper Thorup,
formand for VU