Miljøportalen

Ståbi til DOF's arbejde i kommunerne 

DN's hjemmeside om klagesager

Brevparadigme som hjælp til DOF’s høringssvar vedrørende udkast til Natura 2000-naturplaner marts-april 2011

 

Lovgivning

Jagt- og vildtforvaltningsloven

Lov om beskyttelse af havmiljøet  

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelsesloven

Miljømålsloven 

Nationalparkloven

Naturbeskyttelsesloven

Planloven

Råstofloven

Skjern Å Naturprojektloven

Skovloven

Tøndermarskloven

Vandløbsloven

 

Direktiver og konventioner

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Habitatdirektivet

Aarhus-konventionen