Hans Meltofte (formand)

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 3535 2787
Strandvejen 87B, 3-2
2100 København Ø

Om:
Jeg er født i 1946 i København og har i næsten hele mit liv haft natur, fugle, mennesker og rejser over hele verden som mine største interesser. Jeg blev oprindelig uddannet som radiomekaniker og arbejdede en del år på vejrstationer i Nordøstgrønland. Siden 1973 har jeg hovedsageligt arbejdet som ornitolog, hvorunder jeg opnåede den naturvidenskabelige doktorgrad i 1994. Sideløbende har jeg deltaget i bunker af frivilligt arbejde bl.a. som bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening, WWF Verdensnaturfonden (næstformand), Friluftsrådet, BirdLife International og Wetlands International. Nu arbejder jeg på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet med effekterne af klimaændringer i Arktis samt vandfugle i Danmark. Jeg har skrevet mere end 600 videnskabelige og populære artikler samt skrevet eller redigeret adskillige bøger.

Tillidsposter i DOF:
Medlem af Repræsentantskabet siden oprettelsen i 1972, medlem af Hovedbestyrelsen siden 1977, medlem af Naturpolitisk Udvalg siden 1977 og formand for udvalget siden 1988, medlem af redaktionen af Dansk Ornitologisk Forenings Tids­skrift siden 1982 og hovedredaktør siden 2012, medlem af Det Grønne Kontaktudvalg (samarbejdsorgan for 16 danske naturbeskyttelsesorganisationer) siden oprettelsen i 1983 og næstformand siden 2010, dansk delegeret i bestyrelsen/repræsentantskabet for Wetlands International (tid­ligere IWRB) siden 1982, medlem af Vildtforvaltningsrådets reservat­udvalg 1983-2002, medlem af Internationalt Udvalg 1990-2000, medlem af redaktionsudvalget for Fugle og Natur samt DOF Nyt 1992-2000, medlem af Videnskabeligt Udvalg 1996-2012, medlem af Naturrådets repræsentantskab 2000-2002 og medlem af Vildtforvaltningsrådets udvalg vedr. udsætning af skydefugle 2004-2005.

Marco Brodde (næstformand)

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 30351637
Tværvej 1
6720 Fanø

Om:
Uddannet lærer og er i dag ansat som naturvejleder hos NaturKulturVarde Bosat på Fanø I Vadehavet, der har min store interesse. Har fungeret  naturvejleder på øen i 12 år. Følger udviklingen i Nationalpark Vadehavet tæt og er blandt andet medlem af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet og deltager samtidig  i det trilaterale arbejde om det store, sammenhængende naturområde.

Tillidsposter i DOF:
Næstformand i DOF, Næstformand i NATUD, Medlem af Friluftsrådets bestyrelse, udpeget af DOF, Medlem af Det Rådgivende udvalg for Vadehavet, Medlem af ngo-gruppen The Wadden Sea Team, Medlem af Wadden Sea Forum, HB kontaktperson til Rovfuglegruppen, Medlem af DOF Sydvests bestyrelse
Indvalgt i Natud af HB i 2009 


Poul Blicher Andersen

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 30258818
Fyrrestien 7 Birgittelyst
8800 Viborg

Om:
Jeg er uddannet biolog, og arbejder til dagligt i Viborg Kommunes teknik- og miljøområde. Har set på fugle siden 60'erne, hvor jeg bl.a. blev meget fascineret af Urfuglenes spil på hederne, og fugletrækket over Skagen. Har deltaget i udvalget siden 1993? 

Tillidsposter på vegne af DOF:
Jeg er DOF's repræsentant i "Det rådgivende udvalg for landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (LBB) og Natur og Miljøprojekter (NMP)" i NaturErhvervsstyrelsen, samt medlem af DOF's hæderudvalg.

Sten Asbirk

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
tlf. 46371217
Helgesvej 1
4000 Roskilde

Stig Englund
 

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
tlf: 72682417
Bolandsvang 17
3400 Hillerød

Om:
Jeg er uddannet biolog og naturvejleder. Jeg var ansat som naturvejleder i Københavns Amt fra 1993-2006. Nu er jeg biolog i Rudersdal Kommune, hvor jeg arbejder med naturforvaltning særligt naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000, Bilag IV-arter, plejeplaner, skadevoldende vildt mv.

Jeg har interesseret mig for fugle i mange år og været medlem af DOF i næsten lige så mange. I dagligdagen bliver det desværre ikke til så meget fuglekikkeri, men på rejser rundt i verden, gerne med min kone, som også er biolog, og vore to piger, bliver kikkert og kamera brugt meget flittigt.

Jeg har været aktiv i Københavnsafdelingens Fredningsudvalg siden 1980érne og efter oprettelsen af DOF Nordsjælland i 2007 er jeg blevet kontaktperson for DOF til Hillerød Kommune og er medlem af lokalafdelingens meget aktive naturpolitiske udvalg. Jeg har været medlem af NATUD siden slutningen af 1980érne og valgt af repræsentantskabet.

Peter Bonne Eriksen

email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
tlf: 44486213
Dalsø Park 38
3500 Værløse

Christian Hjorth

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 9744 8370
Skrænten 20
Sevel
7830 Vinderup

Lars Maltha Rasmussen

email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
tlf: 2155 6111
Strandvejen 87 A, st. th.
2100 København Ø

Niels Riis

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 2310 8250
Bjørnemosen 75
5260 Odense S

Om:
Jeg har altid interesseret mig for natur og dyreliv. Jeg kom i Fynske Lystfiskeres vandplejeudvalg som 15-årig. Siden 1979 har jeg uafbrudt været aktiv i først Natur og Ungdom, dernæst DN og siden 1997 i DOF. Det startede med fisk og frøer og endte med fugle, men fælles for mine 35 år som aktivist har været interessen for livet i og omkring vore vandområder. Jeg er uddannet biolog og har arbejdet i rådgivende ingeniørfirmaer i 25 år med speciale i naturgenopretning og vandløbsrestaurering. I dag driver jeg min egen virksomhed NaturRådgivningen.
 
Tillidsposter på vegne af DOF:
Næstformand for DOF
Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg
Næstformand for DOFs internationale udvalg, INTUD
Medlem af NATUD siden 2009
Medlem af Referencegruppen for Atlas III
Lokalafdelingskontakt for DOF Fyn og Sydøstjylland
Medlem af WWF Danmarks præsidie
Medlem af miljøministerens rådgivende gruppe om vandplanerne

Boris Schønfeldt

boris

email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

tlf: 2048 2058
Kløvertoften 40
7100 Vejle

Om: 
Helt fra barnsben har naturen betydet meget for mig, og ret tidligt vidste jeg, at jeg ville arbejde med naturen. Som barn var det specielt fuglene i haven og på foderbrættet, der interesserede mig, men også svampene i skoven husker jeg fra utallige ture med min mormor. Siden blev det Naturbeskyttelse, der optog mig, med samtidens historier i nyhederne om kemiaffald, overfiskning og atomprøvesprængninger, historier, der gjorde mig rigtig bekymret for fremtiden.

Efter endt uddannelse som biolog i ferskvandøkologi fandt jeg igen tid til at kigge på svampe og fugle. Hurtigt blev det dog fuglene, der vandt mit hjerte, fordi de er lette at formidle og forstå og tiltrækker sig megen opmærksomhed fra de fleste mennesker. Alle kender mindst et par af de almindelige fugle eller har minder om fuglesang i den ene eller anden sammenhæng. Da fuglene samtidig er gode indikatorer på naturens tilstand, er de gode ambassadører for naturbeskyttelsessagen, og det er som sådan, jeg ser, at min interesse/hobby kan kombineres med noget brugbart og vigtigt i en større sags tjeneste.

Henrik Wejdling

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 5550 0559
Ålehusvej 20
Ravnstrup
4160 Herlufmagle

Egon Østergaard

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
tlf: 3116 2030
Kirkestræde 10, Hodsager
7490 Avlum

Om:
Jeg bor i Hodsager mellem Herning og Holstebro og har siddet i HB siden 1998. I 2011 blev jeg valgt som formand efter at have været næstformand i DOF siden 2004. Jeg sidder i Naturpolitisk Udvalg, Forretningsudvalget og i bestyrelsen for Fugleværnsfonden. Til daglig er jeg folkeskolelærer på Sct. Jørgens Skole i Holstebro, hvor jeg underviser store elever i dansk, matematik, geografi og biologi. Privat er jeg gift med Ulla, og sammen har vi 3 voksne børn.

Ud over fuglene interesserer de fleste dyr og planter mig også, og naturbeskyttelse har alle årene optaget mig meget. Min naturinteresse stammer tilbage fra folkeskolen, hvor en inspirerende biologilærer lagde grunden, bl.a. ved at vise os dansende urfugle på Borris Hede. Gennem arbejdet i en lokalafdeling af organisationen Natur & Ungdom i Skjern blev min naturinteresse styrket, og det førte senere til et medlemskab af DOF.

Mine bedste fugleoplevelser er bl.a., da jeg fandt 152 rastende pomeransfugle på Skjern Enge i 1978, fandt to perleugler tude i en midtjysk plantage i 2008 og oplevede at se over 400 nye fuglearter på 10 dage under et besøg i Amazonas og Pantanal i Brasilien.   

Knud Flensted (udvalgssekretær)

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
direkte telefon: 3328 3833

Hovedarbejdsområde i DOF: Naturpolitik i Danmark og EU, fugle- og naturbevarelse i Europa, natur- og artsforvaltning, invasive eksotiske arter, DOF's jagt- og fredningspolitk, biodiversitet i almindelighed. Sekretær for DOF's naturpolitiske udvalg.

Motto: Flere Fåtallige Fugle For Fremtiden