1.    Navn

Udvalgets navn er Naturpolitisk Udvalg (NATUD)

2.    Formål, arbejds- og ansvarsområder


Udvalget er nedsat af foreningens Hovedbestyrelse og refererer til denne.

Udvalget har til formål at rådgive foreningen og dens tillidsrepræsentanter i sager, der vedrører forvaltning af danske fuglearter og deres levesteder. Udvalget forelægger principielle sager for Hovedbestyrelsen.

Udvalgets arbejdsområder omfatter lovgivning, planlægning og forvaltning i Danmark og EU, herunder national og EU-lovgivning samt internationale konventioner, der har relevans for dansk natur- og fuglebeskyttelse.

Udvalget samarbejder med DOF’s øvrige udvalg, lokalafdelinger og grupper.

3.    Opbygning

Udvalget vælges i henhold til DOF’s vedtægter og sammensættes af maksimalt 12 medlemmer, hvor halvdelen udpeges af HB og den resterende del af repræsentantskabet.

4.    Virksomhed

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt udvalgsmedlemmerne. Konstituering finder sted på første møde efter valget på et repræsentantskabsmøde.

Udvalget fastlægger selv nærmere bestemmelser for mødevirksomhed, mødeledelse, referat etc.
En ansat i DOF’s naturfaglige afdeling fungerer som udvalgets sekretær.

5.    Mandat

Udvalget er af Hovedbestyrelsen bemyndiget til at forestå naturpolitisk rådgivning af foreningen, jf. punkt 2. Udvalget kan forvente, at Hovedbestyrelsen rådfører sig med udvalget forud for væsentlige beslutninger. Udvalget kan også på eget initiativ behandle sager og vurdere politiske strategier i dialog med Hovedbestyrelsen. Som hovedregel behandler udvalget sager af national karakter, mens lokale naturpolitiske spørgsmål varetages af foreningens lokalafdelinger. Når lokale sager har større eller principiel betydning, eller når en lokalafdeling ønsker rådgivning, kan sådanne sager behandles i udvalget.’

Kommissoriet er besluttet af DOF’s hovedbestyrelse den 19/4 2013.