1. Udvalgets navn er: FELTORNITOLOGISK UDVALG, dagligt kaldet Feltud. Udvalget er nedsat af DOF’s repræsentantskab og hovedbestyrelsen som fast rådgivende udvalg i henhold til DOF’s vedtægter.

2. Udvalgets ansvars- og arbejdsområder:
- At styrke og fremme feltornitologien ved at engagere og aktivere fugleinteresserede.
- At styrke samarbejdet mellem feltornitologien og DOF’s fuglestationer. Feltud har plads i DOF’s fuglestationsudvalg.
- At medvirke til at stimulere det feltornitologiske stof i DOF’s publikationer.
- At arrangere aktiviteter som feltornitologiske træf, landsdækkende optællinger mm. Udvalget afholder mindst 2 møder årligt. Det tilstræbes, at det ene møde holdes øst for Storebælt og det andet vest for Storebælt. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand. Udvalget er ansvarligt for budget og økonomi.

3. Udvalget aflægger årligt beretning til repræsentantskabet samt til øvrige relevante fora.

4. Udvalget har 8-10 medlemmer.
Udvalgets placering i DOF’s organisation giver naturlige grænseflader med hovedbestyrelsen, fuglestationsudvalget, redaktionsudvalget, ungdomsudvalget, videnskabeligt udvalg og Zoologisk Museums ringmærkningsafdeling.

Kommissoriet vedtaget af hovedbestyrelsen den 19. marts 2010.

DOF's feltudvalg