Møn

Et af Østdanmarks bedste fugleområder. Meget vigtigt område for især andefugle og vadefugle, både som rasteplads og som yngleplads. 
Se Google-map med fugletårne, P-pladser m.v.


 Nyord Enge i morgendis. Foto: Joy Klein
 

Beskrivelse
Nyord Enge, der dækker 400 ha på øen Nyord ved den nordligste spids af Møn, er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i Østdanmark. Engene har aldrig været opdyrket eller drænet. Omkring halvdelen af engene ejes af Fugleværnsfonden, der siden 1971 har opkøbt engarealerne for at bevare dem som et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle. Fugleværnsfonden sørger for pleje af engene for at give optimale forhold for de ynglende vade- og engfugle, bl.a. ved at der sættes kvæg ud til at afgræsse engene.

Fugle
Ynglefugle
Flere arter af vadefugle og ænder yngler på Nyord Enge. Vadefuglene omfatter stor præstekrave, strandskade, klyde, vibe og rødben. Forvaltningen af engene har de seneste år betydet en markant fremgang for de tre sidstnævnte arter. Nyord Enge er et af de sidste steder i Østdanmark hvor stor kobbersneppe yngler. Desværre er tallet for ynglende store kobbersnepper styrtdykket de senere år og der er nu kun få ynglepar tilbage. Af ynglende andefugle kan nævnes grågås, gråand, spidsand, knarand. Af ynglende spurvefugle kan nævnes sanglærke, engpiber, gul vipstjert og rørspurv.

Træk- og rastefugle
Om efteråret og delvis om vinteren raster knopsvaner, gæs, ænder og vadefugle i stort antal. Især arter som pibeand, skeand, krikand og spidsand kan ses i store flokke på engene og på fladvandet omkring Nyord. Grågås og bramgås er de talrigste gåsearter - bramgås kan ses i flokke af op til 5-7000 individer. Området er rasteplads for hundredevis – nogle år tusindvis - af hjejler og viber, stære og land- og digesvaler.

Grågås og fiskehejre kan ses på engene hele året rundt og det samme kan sølvhejre.

Storspove og hjejle overvintrer ofte i mindre antal på engene. Af rovfugle kan nævnes tårnfalk, fjeldvåge og blå kærhøg. Havørn (ofte indtil flere) og vandrefalk ses hele året rundt. Om vinteren ses af og til små flokke af bjergirisk.

Adgang
Fra Stege på Møn fører en vej nordpå ud af byen. Følg skiltene til Ulvshale og Nyord. Man når frem til Nyord Enge, lige så snart man har passeret broen til Nyord.

Den bedste udsigt over engene fås fra fugletårnet midt på engen. Her er også en handicapvenlig rampe. På arealet er der også en P-plads med bænke og informationsfoldere. Lidt længere vestpå er der en udsigtsplatform ved Naturcenter Hyldevang, hvorfra man kan overskue de sydvestlige dele af engene.

 


Stor kobbersneppe. Foto: Axel Mortensen