Møn

Et af Østdanmarks bedste fugleområder. Meget vigtigt område for især andefugle og vadefugle, både som rasteplads og som yngleplads. 
Se Google-map med fugletårne, P-pladser m.v.


 Nyord Enge i morgendis. Foto: Joy Klein
 

Beskrivelse
Nyord Enge, der dækker ca. 400 ha på øen Nyord ved den nordligste spids af Møn, er et af de største og mest fuglerige strandengsområder i Østdanmark. Omkring halvdelen af engene ejes af Fugleværnsfonden, der siden 1971 har opkøbt engarealerne for at bevare dem som et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle. Fugleværnsfonden sørger for pleje af engene for at give optimale forhold for de ynglende vade- og engfugle, bl.a. ved at der sættes kvæg ud til at afgræsse engene.

Fugle
Ynglefugle
Flere arter af vadefugle og ænder yngler på Nyord Enge. Vadefuglene omfatter stor præstekrave, strandskade, klyde, vibe og rødben. Forvaltningen af engene har de seneste år betydet en markant fremgang for de tre sidstnævnte arter. Nyord Enge er et af de sidste steder i Østdanmark hvor stor kobbersneppe yngler. Desværre er antallet af ynglende store kobbersnepper gået tilbage. Af ynglende andefugle kan nævnes grågås, gråand, spidsand, knarand. De ynglende spurvefugle omfatter sanglærke, engpiber, gul vipstjert og rørspurv.

Træk- og rastefugle
Om efteråret og om vinteren raster knopsvaner, gæs, ænder og vadefugle i stort antal. Især arter som pibeand, skeand, krikand og spidsand kan ses i store flokke på engene og på fladvandet omkring Nyord. Grågås og bramgås er de talrigste gåsearter - bramgås kan ses i flokke af op til 5-7.000 individer. Området er rasteplads for hundredevis – nogle år tusindvis - af hjejler og viber, stære og land- og digesvaler.

Grågås og fiskehejre ses på engene hele året rundt, og det samme gælder sølvhejre.

Storspove og hjejle overvintrer ofte i mindre antal på engene. Af rovfugle kan nævnes tårnfalk, vandrefalk, fjeldvåge og blå kærhøg. Om vinteren kan et usædvanligt stort antal havørne regelmæssigt ses raste på engene. Af og til optræder små flokke af bjergirisk.

Adgang
Fra Stege på Møn fører en vej nordpå ud af byen. Følg skiltene til Ulvshale og Nyord. Man når frem til Nyord Enge, lige så snart man har passeret broen til Nyord.

Den bedste udsigt over engene fås fra fugletårnet midt på engene. I efteråret 2021 blev det oprindelige fugletårn udskiftet med et helt nyt. Ved fugletårnet er der informationstavler. Der er også en mindre platform med en rampe, der giver adgang med kørestol. Fortsætter man vestpå fra fugletårnet, kan man fra en udsigtsplatform ved Naturcenter Hyldevang overskue de sydvestlige dele af engene.

 


Stor kobbersneppe. Foto: Axel Mortensen