Lolland

Ynglende havørn, skarv, rødhovedet and og fiskehejre. Rastende gæs og ænder. Danmarks vigtigste lokalitet for knarand
Se Google-map med udsigtspunkter, fugletårne, P-pladser, m.v.


Hejrede Sø - fugleskjulet ved vestsiden. Foto: Lars Munk

Beskrivelse
Maribosøerne består af fire søer: Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø sydøst for Maribo by og den mindre Nørresø, der ligger nordvest for byen og er delt af en motorvejsdæmning. I forhold til det ellers flade og opdyrkede Lolland er området ret bakket og et typisk herregårdslandskab med marker og skov. Landskabet her blev dannet af smeltende dødis efter den sidste istid. Dette har formet søerne, der har en bugtet kystlinie med vige, næs, småøer og holme. De er omgivet af rørsumpe, græssede enge og skov.

Gennem mere end 15 år gennemførte det tidligere Storstrøms Amt og de daværende kommuner omfattende genopretningstiltag for tre af søerne. Ved amtets nedlæggelse var først Røgbølle Sø og senere Søndersø blevet klarvandede med mange vandplanter. Ved begyndelsen af 10-erne ses igen en årlig algeopblomstring som resultat af fortsat dårlig vandkvalitet og at genopretningstiltagene er ophørt.

I oktober 2019 erhvervede Aage V. Jensen Naturfond 1130 hektar natur ved Søholt Gods. Det er målet at forvilde landskabet, slippe naturlig dynamik løs, få vandet tilbage og samle det opdelte kulturlandskab i en sammenhængende forvaltning. (Link til Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside om projektet kan findes i boks til højre).

Fugle
Ynglefugle

Havørne har fået unger ved Maribøsøerne hvert år siden 1997. Redetræet knækkede i en storm i 1999, siden har ørnene bygget hele to nye reder i samme skovpart. Der er altid både unge og gamle havørne ved søerne. Vil man se dem er chancerne størst ved engene ved Søholtvej eller ved fugleskjulet mellem Søndersø og Hejrede Sø.

På Askø og Lindø i Søndersø er der blandede kolonier af skarv (ca. 750 par) og fiskehejre (200-300 ynglepar). Ved søerne finder man ynglende toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, gråand, skeand, taffeland og troldand. Der er en stor ynglebestand af grågås, og søerne har landets største bestand af knarand. Rødhovedet And har ynglet ved søerne med få par siden 2003 og kan træffes det meste af året, ofte 2-3 stykker ad gangen i de store flokke af andre ænder. Rørhøg yngler i rørskoven. Om sommeren er rørskovene fyldt med fuglesang, bl.a. sivsanger, rørsanger og rørspurv.

Træk- og rastefugle
Maribosøerne er en vigtig rasteplads for mange gæs og ænder. Grågæs ses her hele året rundt i store mængder. Andre gåsearter ses især i vinterhalvåret. Om vinteren kan der ses nogle af de største tal i landet af knarand med omkring 1000 fugle. Desuden store andeflokke af især taffeland og troldand, med flere tusinde fugle.  Stor og lille skallesluger raster også i store tal, de senere år især lille skallesluger. Blishøns ses tit i store flokke. De mange andefugle, blishøns og skarver udgør et stort spisekammer for havørne. Mange unge havørne opholder sig derfor ved søerne året rundt, når bare her kan findes åbent isfrit vand. Disse unge ørne kan være unger født lokalt på Lolland, men kan lige så godt være tyske eller svenske ørne som strejfer omkring i flere år, inden de finder sig en mage for at slå sig ned i et egnet område.

Fiskeørn kan i træktiderne forår og efterår ofte ses jage over søerne. Mere sjældne fugle der kan træffes er hvidvinget terne, som er truffet hvert forår i de senere år, sølvhejre, savisanger, drosselrørsanger med flere.

Adgang
Fra motorvej E4 mellem Sakskøbing og Rødbyhavn drejer man af ved udkørsel 47 og følger skiltene mod Maribo. Fra byen strækker søerne sig i sydlig retning. Der er kun adgang til søerne ad skovvejene men på de omgivende veje er der flere steder hvorfra man kan se over vandarealet. Følgende udsigtspunkter/P-pladser er let tilgængelige (se også Google-map):

1. Fugletårn ved skoven Kidnakken. Man kan parkere ved skoven for enden af Meinckesvej, nær Frilandsmuseet. I Maribo er der skiltning til Frilandsmuseet, og fra museet er der skiltning til tårnet. En sti går gennem skoven og helt om til Naturskolen.
2. Naturskolen på den vestlige bred af Søndersø er et af de nemmeste steder at komme ned til søen, da det er statsejet. Her er en P-plads, men man kan også nå derhen på en gå-/cykelsti fra Maribo. Her er picnicborde, heriblandt to kørestolsvenlige bord-bænkesæt, en grill der er tilgængelig for kørestolsbrugere og et kærestolsvenligt toilet i nichen under halvtaget i vestsiden af naturskolen.
3. Vest for Søholt Gods, der ligger syd for Søndersø, er engene nord og syd for vejen om efteråret rasteplads for grågæs. Her kan man holde ved en vigeplads/P-plads langs Søholtvej.
4. Man kan også parkere på en P-plads på østsiden af Søholt park.
5. Længere mod sydøst på Søholtvej ligger en P-plads i skoven, der er ideel hvis man vil gå en tur i det sønære skovområde, f.eks. ud mod Skelsnæs.
6. Tæt på krydset Frederikshusvej/Røgbøllevej er der en rasteplads med et bord-bænkesæt og med udsigt over Røgbølle Sø.
7. Ved den sydlige ende af Røgbølle Sø, på vejen mellem Bøsserup og Sørup, er der et overdækket fugletårn med udsigt over søen. Man kan parkere ved P-pladsen lige vest for Sørup, hvor der er toilet, bord-bænkesæt og en rampe med en platform der er egnet for kørestolsbrugere. Her et det muligt at komme helt ud til søbredden med en kørestol. Tårnet er lidt længere hen mod højre.
8. Ved Hejrede Sø, hvor vejen passerer mellem denne sø og den østlige ende af Søndersø, er der et fugleskjul. Her er P-plads med picnicborde.

Det er også muligt (men vanskeligt) at komme tæt på søen ad skovvejene. De fleste skove er privatejede og reglerne for adgang på private områder skal derfor respekteres.

Der er flere seværdigheder i området, bl.a. Maribo Domkirke nord for Søndersø, Søholtgods, og en række gravhøje og voldsteder.

 
Knarand. Foto: Albert Steen-Hansen