Nordkysten af Lolland

Et af Lollands vigtigste områder som raste- og overvinteringsplads for vandfugle
Se Google-map med fugletårn, P-plads m.v. 


Majbølle Nor set fra tårnet. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Majbølle Nor er et fuglereservat på Lollands østkyst umiddelbart vest for Guldborgsundtunnelen. Det er på 34 ha, hvoraf vandarealet udgør 21 ha. Det oprindelige Majbølle Nor blev inddæmmet i 1923 og de mange strandenge blev forvandlede til agerland. I forbindelse med etableringen af motortrafikvejstunnelen under Guldborgsund i 1985, blev 34 ha landbrugsjord brugt som oplagsplads for mudder og slam. Arealet blev overtaget af Storstrøms Amt i 1988. Området blev indhegnet og gjort til fuglereservat i 1991 og er efterhånden blevet til en naturlig strandeng, der afgræsses af kreaturer. Et fugletårn er blevet bygget syd for reservatet, hvorfra der er et godt overblik over området.

Fugle
Ynglefugle
Området huser ynglende lille lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, knarand, gråand og skeand. Af ynglende vadefugle kan nævnes klyde og rødben. Rørhøg har rede i rørskoven i området og engen huser ynglende sanglærke, engpiber og gul hvipstjert.

Træk- og rastefugle
Området tiltrækker mange vandfugle der raster her under trækket. Nogle kan ses hele året rundt, bl.a. grågås, der kan optræde i store flokke især om efteråret. På søerne ses gravand, pibeand, knarand, krikand, gråand, skeand, taffeland og troldand. De fleste vadefuglearter, der ses i Danmark, træffes ved noret, men kun i begrænset antal. Bl.a. ses strandskade, klyde, stor præstekrave, brushane og rødben, samt ryler og klirer. Odinshane ses årligt. Især om efterår ses større flokke af vibe og hjejle. Om efterår kan der raste flokke af bramgæs, og om vinteren dukker sangsvaner, store skalleslugere og bjergænder op.

Blandt de rovfugle der ses i området er havørn, musvåge, tårnfalk og vandrefalk. Rørhøg ses sommeren igennem og i vintermånederne blå kærhøg.

Adgang
Landsbyen Majbølle ligger lige nord for E47-motorvejen ved Guldborgsund. I nordenden af landsbyen på Norvej viser et skilt ud til fuglereservatet ad en vej, der går østpå mod Guldborgsund. Fuglereservatet ligger lige op ad motorvej E47. Vejen ud til fugletårnet er lang og kroget. Først kommer man forbi en lille bådplads ved sundet og herfra fører en smal grusvej i læ af et dige videre et par kilometer. Til sidst ender man ude ved motorvejen. Her er en lille P-plads. En sti fører op til et fugletårn og et bord-/bænkesæt. Fra tårnet er der en udmærket udsigt over de lavvandede søer og engene. I meget våde perioder er det nødvendigt med gummistøvler for at komme fra P-pladsen til tårnet.

Man kan også gå på markvejen der følger den østlige grænse af reservatet, ved siden af motorvejen. Herfra kan man se vandet og engene fra en anden vinkel.

Det kan være en god idé at se efter tornskade undervejs ud til tårnet – rødrygget tornskade om sommeren og stor tornskade i vinterhalvåret. Om vinteren kan det anbefales at gøre holdt ved pumpestationen for at se efter den i disse områder sjældne isfugl.


Grågæs. Foto: Albert Steen-Hansen