Lolland, nord for Sakskøbing

Lolland-Falsters vigtigste lokalitet for ænder og vadefugle
Se Google-map med fugletårne, P-pladser, m.v. 


Kalløgrå. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Kalløgrå ligger ud til Tårs Vig i Smålandshavet på det nordlige Lolland. Det er en lavvandet vig omgivet af strandenge. Området blev i 20 år brugt til deponering af slam fra Sakskøbing Sukkerfabrik. I 2003 blev ca. 30ha erhvervet af Aage V. Jensen Fonde, der gennemførte en omfattende naturgenopretning, således at området nu er et vådområde med søer, våde og tørre enge, hvor dele af arealet afgræsses, samt rester af diger. 

Fugle
Ynglefugle
Adskillige vadefugle yngler ved Kalløgrå, bl.a. vibe, rødben og strandskade. På fugleøen er der en større klydekoloni og en mindre hættemågekoloni. Desuden yngler stormmåge, havterne og fjordterne. Blandt andefuglene yngler knopsvane, gravand, knarand, gråand og troldand. Der er nogle få par lille lappedykker og flere par gråstrubet lappedykker. Toppet lappedykker ynglede for første gang i 2017. Der er en del ynglende blishøns. Rørhøg yngler i rørskoven med et par. Rørdrum blev observeret for første gang i 2011 og er sidenhen hørt nogle år i yngletiden. I rørskoven yngler ligeledes kærsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv. Vandrikse høres med jævne mellemrum. På engene er der nogle få ynglende gule vipstjerter.

Træk- og rastefugle
Området er en meget fin rasteplads for ande- og vadefugle. Grågås ses hele året rundt, med de største forekomster forår og efterår, og om vinteren ses større flokke bramgås. Under forårs- og efterårstrækket er Kalløgrå rasteplads for flere arter andefugle, f.eks. pibeand, knarand, krikand, spidsand og troldand. Enkelte atlingænder optræder om foråret.

Om efteråret ses større mængder af rastende klyde, hjejle, almindelig ryle og storspove, samt i mindre antal strandhjejle, dværgryle, krumnæbbet ryle, dobbelt bekkasin, sortklire og hvidklire. Enkelte kærløber kan iagttages om efteråret.

Andre fugle der gæster området er digesvaler, der går til overnatning i rørskovene i sensommeren og vandrefalk der viser sig af og til. Havørn ses regelmæssigt året rundt og dagligt om vinteren. Blå kærhøg er almindelig om vinteren.  

Af de mere usædvanlige fugle kan nævnes sølvhejre, der efterhånden viser sig hvert år i maj måned. I 2017 dukkede den endda op om vinteren og var ret stationær hele vinteren igennem. Sorthovedet måge ynglede her i 2021.

Adgang
Fra rute A153 mellem Sakskøbing og Guldborg køres nordpå til Kallø. Man kører ind i byen og derefter nordpå ad Kalløgråvej, der bliver til en grusvej. Ved at fortsætte på grusvejen kommer man til et fårehegn, hvor man kan parkere. Herfra er der adgang til et fugletårn, hvorfra der er en fremragende udsigt over området.

Det er tilladt at gå og cykle indenfor indhegningerne, men af hensyn til de rastende og ynglende fugle bedes man blive på stierne.

Hvis man besøger Kalløgrå kan man benytte lejligheden til at komme ud til Fladet, der er en vig der er afskåret fra havet af et dige. Området er et statsejet reservat med en sø, tagrørsbevoksninger, afgræssede strandenge, krat og hegn. Et fugletårn giver udsigt over hele området. Man kommer til Fladet ved at køre nordvestpå ud af Tårs på Skovbyvej. Der er skiltning til fugletårnet. Færdsel er forbudt i selve Fladet hele året rundt.

Man kan også vælge at fortsætte længere ud ad Skovbyvej mod Kalløgrå. Hvor Skovbyvej ender, går der en grusvej skarpt til højre og efter ca. 200m er der en P-plads. Herfra går man ca. 100m mod øst, hvorpå man går gennem folden ad en trampesti op til fugletårnet ved Kalløgrå. Denne adgang har den fordel at begge reservater kan besøges på samme rute. 

Uanset årstiden er det en god ide at gå ind på DMIs hjemmeside (se link til højre) og kontrollere vandstanden inden et besøg. Ved normal eller lav vandstand er vigen fuld af liv, mens der ved højvande næsten er tomt. 


Gråstrubet lappedykker. Foto: Helge Sørensen