Vestlolland

En fin rasteplads for større flokke af svaner, gæs og ænder om efteråret og vinteren
Se google-map for P-plads, udsigtspunkter, osv.

Nakskov Indrefjord FVF

Nakskov Indrefjord. Foto: Fugleværnsfonden

Beskrivelse
Nakskov Indrefjord var oprindeligt en del af Nakskov Fjord men efter bygning af en sluse ved Nybro i Nakskov by i 1870’erne blev vandet hurtigt ferskt og minder mest om en sø. De mange bassiner og stier i den nordlige del stammer fra sukkerfabrikkens første tid (1882). Fabrikken fik tilladelse til at bruge vandet til roevask mod at anlægge stierne og tilplante området, som derved blev et rekreativt område for byen. Bassinerne med deres frodige bevoksning minder om et flodlandskab.

Fugleværnsfonden har ejet 10 ha af den sydlige del af fjorden siden 1987.

Fugle
Ynglefugle
Året rundt er der mulighed for gode fugleoplevelser. Af ynglefugle kan nævnes lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, skeand, taffeland, hvinand og blishøne. Rørhøg yngler i rørskoven og ses fouragere over området hele sommeren.

Skægmejse ses hele året rundt og yngler med flere par i rørskoven, hvor man også kan se og høre rørsanger, kærsanger og rørspurv. Vandrikse er en anden fugleart, der optræder i rørskoven. Isfugl ses af og til, men det er uvist, om den yngler her.

Træk- og rastefugle
Som rasteplads er Indrefjorden et fint fugleområde. Der ses især store flokke af troldand (med op til 5000 individer efterår og vinter), taffeland (sommetider over 1000 fugle) og grågås, hvor et par tusinde fugle kan raste her sensommer og efterår. Mindre flokke af knopsvane bruger også området som rasteplads. Enkelte knarænder ses næsten hele året rundt og optræder ind imellem i mindre flokke. Blishøne ses året rundt og især i sensommer kan der være flokke på flere hundrede individer, og i nogle år endda et par tusinde. Havørnen passerer ofte henover afpatruljerende på sin vej til fjorden.

Af mere usædvanlige fuglearter kan nævnes sølvhejre, hvoraf en enkel rastede her i efterår 2018 og igen i begyndelsen af 2020, samt en rødhovedet and, der gæstede området forår 2018.

Adgang
Rute 291, der fører sydpå fra Nakskov by, passerer tæt forbi Indrefjordens nordøstlige del. Man kan parkere ved Lienlund eller ved pumpestationen på Rødbyvej. Herfra kommer man til stisystemet der dækker en stor del af den østlige side af søen samt til en bro, der fører over til den vestlige side. Fra broen, stierne eller dæmningen omkring søen er der et fint overblik over området. Fra pumpestationen ved Holleby får man en god udsigt over den sydlige del af området.

Top. lappedykker GM

Toppet lappedykker. Foto: Gerner Majlandt