Falster, vest for Stubbekøbing

Et af Nordfalsters bedste fuglesteder om foråret
Se Google-map for P-plads m.v.


Gangbro ved Barup Sø ved oversvømmelse. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Barup Sø er én blandt flere søer og moser der blev dannet i en lang tunneldal der strækker sig fra Nørre Alslev til Stubbekøbing. For 4-5000 år siden var dalen en smal fjord. I 1930’erne forsøgte man at dræne søen og dyrke græs til høslet på den genindvundne jord, men området kunne ikke drænes tilstrækkeligt og projektet måtte opgives. Søen opstod igen og samtidig indfandt der sig ænder og andre vandfugle samt en hættemågekoloni. Med tiden groede området dog til med rørskov og pilekrat og i 1960 forsvandt mågekolonien.

I 1988 blev området erhvervet og er nu et reservat under Fugleværnsfonden.

En stor del af reservatet består af rørskov, mens søen nu er begrænset til små åbne vandflader. I ekstremt våde perioder kan hele reservatet dog blive omdannet til en stor sø. Desuden er der pilekrat og elleskov.

Fugle
Ynglefugle
Reservatet huser mange ynglefugle der er typiske for rørskoven. Der er mange ynglende vandrikser, samt et par rørdrum og flere par rørhøg. Desuden sivsanger, kærsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv. Den sjældne savisanger er hørt flere gange. Ved de små søer yngler knopsvane, gråand, grønbenet rørhøne og blishøne.

I pilekrattet mellem P-pladsen og fugletårnet yngler mange nattergale, hvilket gør lokaliteten til det bedste sted på Falster for denne fugleart. Desuden yngler stor flagspætte, nogle år lille flagspætte, samt alle de almindelige fuglearter der hører til i moseområder og krat, bl.a. halemejse, træløber og stær. Nogle år ses broget fluesnapper og rødrygget tornskade. Musvåge yngler i elleskoven.

Træk- og rastefugle
Sidst i august sværmer millioner af dansemyg over rørskovene og tiltrækker mange svaler på deres træk mod syd. Flokke af stær raster her før de trækker videre. På dette tidspunkt ses også fiskeørn.

Adgang
Fra motorvej E47, der krydser Falster, tager man afkørsel 43 og kører mod Stubbekøbing på rute 293. I Blæsebjerg drejer man til højre mod Lillebrænde og efter knap 1km ses et Fugleværnsfondsskilt, hvor man kan parkere i vejkanten. Herfra går en markvej ned til Barup Sø. En informationstavle er opsat ved indgangen til reservatet. En gangbro fører hen til et fugletårn i den sydlige del af rørsumpen, men fugletårnet er p.t. lukket. Det er en god idé at køre nord for søen på Barup Søvej, hvor man kan få en god udsigt over den nordlige del af reservatet. Der er opsat bord-/bænkesæt ved vejen. 

Barup Sø er altid et besøg værd, men det er afgjort perioden fra tidligt forår til midt på sommeren der er det bedste tidspunkt. 

 
Halemejse. Foto: Helge Sørensen