Møn

Trækfugle om foråret – rastende havfugle om vinteren
Se Google-kort med P-plads osv.

Ålebæk Strand. Foto: Per Schiermacker-Hansen

Beskrivelse:
Ålebæk Strand ligger på det nordøstlige Møn. Kyststrækningen blev dannet efter, at der var bygget en dæmning for at afskære Borre Sømose fra havet. Sømosen blev sidenhen tørlagt og består nu af landbrugsjord. Stranden er en stenstrand, og havet er ret lavvandet. På skråningen bag stranden og diget vokser der fyrretræer og buske. Mod øst i retningen af Møns Klint møder man flere smukke pynter.


Fugle:
Ynglefugle:
En del småfugle yngler i bevoksningen, bl.a. nattergal og gulbug, mens 1-2 par rødrygget tornskade af og til kan ses i de åbne områder.

Træk- og rastefugle:
Ålebæk Strand er et fint udsigtspunkt for at se på fugletræk om foråret. Det drejer sig især om småfugle, bl.a. lærker, vipstjerter, sangere, drosler, mejser, bogfinker og siskener. Mange småfugle raster i området og holder til i bevoksningen. Med held kan man endog se rødtoppet fuglekonge, der optræder jævnligt. Større flokke af kragefugle trækker ud over Ålebæk Strand eller langs kysten, samt mange duer, deriblandt hulduer. Efterhånden ses også mange bramgæs der trækker forbi. Traner, havørn, våger og rød glente tælles også blandt trækfuglene.

Om vinteren er havet ud for Ålebæk Strand rasteplads for en hel del vandfugle. Der ses ederfugl, havlit, sortand, fløjlsand, hvinand og toppet skallesluger. En del lappedykkere raster også her, især gråstrubet lappedykker, men det er forekomsten af nordisk lappedykker, der er noget særligt, da arten ofte ses i tocifret antal, hvilket er meget udsædvanligt for Danmark, men de ligger tit langt ude. De nordiske lappedykkere ankommer midt i oktober og kan ses frem til april. Et andet ret usædvanligt fænomen er forekomsten af større koncentrationer af sortstrubede lommer, der raster udenfor kysten.


Adgang:
I Ny Borre, der ligger ved rute 287 mellem Stege og Møns Klint, drejer man ved siloen mod nordøst ad Liselundvej. I Ålebæk holder man til venstre og kører nordpå ad Ålebæk Strandvej, hvor man fortsætter til vejen ender i en P-plads. Herfra kan man gå ad en jordvej mod kysten. Lige før skrænten ned til stranden drejer man til venstre ad en sti, der følger kysten vestpå, hvorfra man kan se både fugletræk og de rastende fugle.

Området er privatejet, men diget er offentligt tilgængeligt.


Trækkende hulduer. Foto: Klaus Malling Olsen