Nordfalster

En grusgrav med et varieret fugleliv, især i yngletiden
Se Google-kort med P-plads osv.


Gråstrubet lappedykker. Foto: Klaus Dichmann

Beskrivelse:
Bavnehøj Fritidsområde er en grusgrav beliggende på Nordfalster. Der bliver fortsat arbejdet i grusgraven, men Guldborgsund Kommune har i samarbejde med ejeren etableret en natursti rundt om hele grusgraven, hvorfra der er en rigtig god oversigt over hele området. Stien er en kombineret gang-, cykel- og ridesti, ligesom den også er en yndet sti for motionister. Der er opsat tre overdækkede observationsskure langs stien. Stien har ikke nogen negativ effekt på fuglelivet – det kan det til gengæld have, at der også foregår en del hundetræning, primært på hverdagsaftener.

Fugle:
Ynglefugle:
Fuglelivet er meget alsidigt, men absolut mest interessant i yngletiden. Naturen er meget varieret, så udover alle de mest almindelige småfugle yngler her lille præstekrave, strandskade, tårnfalk, rørhøg og natugle. Der er en ret stor digesvalekoloni og i de fleste vandhuller yngler gråstrubet lappedykker. Af andre ynglende vandfugle kan nævnes gråand, grågås, blishøne og toppet lappedykker og nogle år taffeland og troldand. Af lidt mere fåtallige fugle yngler jævnligt husrødstjert, rødstjert, stenpikker og grå fluesnapper. Også rødrygget tornskade ses i yngletiden.


Træk- og rastefugle:
Ravn, som stadig er sjælden på disse kanter, ses jævnligt, og det er heller ikke ualmindeligt at det lokale havørnepar flyver en tur hen over området. Det er vist nok det eneste sted øst for Storebælt hvor der i ”nyere” tid (2007) er registreret stor hornugle.

I træktiden kan der raste få vadefugle, bl.a. hvidklire, svaleklire, mudderklire og rødben.

I vintertiden er der ret stille, men i den store sø i sydsiden kan der til tider raste op mod 2000 troldænder. I de mere åbne områder er det værd at kigge efter stor tornskade og småflokke af stillits og bjergirisk.

Adgang:
”Hovedindgangen” er fra Nr. Vedbyvej ca. 1km øst for Storstrømsvej (hovedvej 153 mellem Gulborg og Vordingborg). Her er der gode parkeringsforhold og informationstavler i den nærliggende informationshytte. Fra hytten er der en god udsigt over store dele af grusgraven. Går man hele rundturen på ca. 4km, anbefales det at starte her.

En anden mulighed for adgang er fra sydsiden for enden af Bavnehøj lige øst for Nr. Vedby kirke. Her er parkeringsforholdene knap så gode, da man skal holde i vejkanten. Til gengæld er der en storslået udsigt over den største af søerne og direkte adgang til skoven.

Kommer man en aften eller weekend, hvor der ikke arbejdes i grusgraven, kan det være en mulighed at gå ned i selve grusgraven. Her kan man komme tæt på digesvalekoloni og måske være heldig at komme ganske tæt på præstekraverne.

Lille Præstekrave. Foto: Klaus Dichmann