Odense Fjord

En af Fyns bedste fuglelokaliteter, med ynglende vadefugle og rastende gæs og ænder
Se Google-map 


Strandskader. Foto: Albert Steen-Hansen

Beskrivelse
Området ligger på Odense Fjords vestside ca. 4km øst for Otterup. Området var oprindelig en del af Odense Fjord men blev inddæmmet i 1800-tallet for at skabe landbrugsjord. I 1993 brød fjorden gennem digerne på et tidspunkt med høj vandstand og kraftig blæst og mere end 100 ha jord blev oversvømmet. På baggrund af et forslag til et naturgenopretningsprojekt udarbejdet af DOF blev myndighederne interesserede i en naturgenopretning. En stor del af området blev derefter opkøbt af Aage V. Jensen Naturfond, der sidenhen har erhvervet flere parceller, således at naturområdet nu består af 158 ha. Op mod halvdelen af de 158 ha er vanddækket vinter-forår, mens søområderne ofte tørrer kraftigt ud i løbet af sommeren og efteråret. Der er etableret tre øer i det såkaldte ”Mellemstykke”, der blev genoprettet i 2009, og én ø i Lammesø Inddæmningen.

Fugle
Efter naturgenopretningen udviklede området sig til en spændende fuglelokalitet, med mange ynglefugle og tusindvis af rastende trækfugle.

Ynglefugle
Der yngler i området vibe, rødben og strandskade. Desuden yngler her fire lappedykkerarter samt knopsvane, grågås, gråand og regelmæssigt skeand og knarand. De tidligere tusindtallige hættemågekolonier er nu desværre forsvundet.

Træk- og rastefugle
I træktiden raster store flokke at vadefugle her, bl.a. hjejle, vibe, almindelig ryle, lille kobbersneppe og storspove. Sjældne arter som odinshane og kærløber ses næsten hvert år. Desuden raster der tusindvis af gæs, især grågås og bramgås, samt fåtallige flokke at blisgæs. Efter genskabelsen af Mellemstykket i 2009 har området udviklet sig til Fyns vigtigste rasteplads for krikand sammen med Engsøen på Gyldensteen. Desuden ses store flokke af pibeand samt skeand og knarand.

Vinter-forår ses store flokke af sangsvaner og gæs. Der er iagttaget op til godt 2.000 grågæs og 7.400 bramgæs samt mange hundrede sangsvaner. Når der raster flokke af sangsvaner i nærheden, trækker de i løbet af dagen til Ølundområdet for at bade og drikke.

Havørn ses året rundt. Vandrefalk ses næsten dagligt i træktiden.

Fra tid til anden ses her sjældne fugle, bl.a. er der observeret sumpvibe (2015), drosselrørsanger (2015, 2023), kærløber (2015, 2017, 2018, 2023) og odinshane (næsten årligt siden 2015).

Adgang
Området kan nås ved at køre nordpå ud af Odense på rute 162 til Otterup, hvor man kører mod øst ad Klintebjergvej. Man fortsætter nu ligeud, idet vejen skifter navn til Skebyvej, gennem landsbyen Skeby, videre til Hessum. I Hessum skifter vejen navn til Hessum Bygade. I T-krydset i den østlige ende af Hessum drejer man til venstre, stadig ad Hessum Bygade. Efter 200m kører man videre mod øst ad Ølundgyden. I Ølund drejer man til venstre ad Lammesøvej og fortsætter ca. 100m. Ølundgårds inddæmning ligger umiddelbart syd for Lammesøvej.

På Lammesøvej er der en P-plads, hvorfra man kan nå fugletårnet ved 4-talsstranden, ved at følge en markvej ca. 500m mod nord. Fra dette tårn har man en meget fin udsigt over 4-talsstranden samt det såkaldte ”Mellemstykke”. Desuden kan man se dele af Egensedybet, hvor der af og til kan ses havørn fra fugletårnet.

Fra en lille vigeplads 100m øst for P-pladsen ved 4-talsstranden findes et godt sted at opleve store dele af området. Ved at blive i bilen kan man se fuglene på tæt hold. Et par hundrede meter længere mod øst kommer man til en anden P-plads.

Fra P-pladsen kan man gå ca. 500m hen til et fugletårn, hvorfra der er en fremragende udsigt over Ølundgårds Inddæmning.

Det er en god idé at have teleskop med, når man skal se ud over områderne fra de to fugletårne.


Bramgæs. Foto: Klaus Malling Olsen