På Fyn, ca. 10km nordøst for Fåborg

Ved Brændegård Sø er der gode chancer for at se havørn. Der er en skarvkoloni ved Nørresø og i træktiden er begge søer rasteplads for store flokke af andefugle.  
Se Google-map med P-pladser m.v. 

braendegaard-soe-JKL 
Brændegård Sø. Foto: Joy Klein

Beskrivelse:
Søerne ligger i det smukke landskab De Fynske Alper og er blandt Fyns bedste fuglelokaliteter. Brændegård Sø er med 104ha Fyns tredjestørste sø. Søen er sammen med Nørresø beliggende i et smukt og varieret sydfynsk herregårdslandskab, hvoraf en stor del er skovbevokset. Skovene breder sig langt omkring, så der dannes et af de største sammenhængende skovområder på Fyn.

Fugle:
Samlet er der iagttaget over 200 forskellige fuglearter ved Brændegård Sø og næsten 120 ved Nørresø.

Ynglefugle:
Brændegård Sø har været kendt for sin skarvkoloni, som i sine velmagtsdage i 1990’erne var blandt de største i Europa med op til 7100 par. Siden er det gået nedad bakke, og i 2019 kom der for første gang i 46 år ingen skarvunger på vingerne fra øen i søen. En af grundene til nedturen har været skarvernes faldende adgang til føde i de danske farvande, men de senere år har havørne været den afgørende faktor, da flere og flere unge havørne er kommet på besøg i søen, hvor de æder skarvernes æg og unge og jager de voksne fugle. Til gengæld har skarvkolonien spredt sig til Nørresø, hvor der siden 2004 har været ynglende skarver. Her kan fuglene yngle i træer langs søen, hvor de er i lidt større sikkerhed for ørneangreb.

Havørn yngler i nærheden af Brændegård Sø og ses året rundt.

Øen i Brændegård Sø er en sjælden indlandslokalitet for hele tre af de store mågearter (sølvmåge, sildemåge og svartbag). Ved søen yngler desuden toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, gråand og blishøne. Nørresø har knap så mange ynglefuglearter, men toppet lappedykker og gråand yngler i mindre antal.

Skovene omkring søerne er meget varierede og der er stadig gode partier med gammel højskov, hvilket giver plads til flere sjældnere rovfuglearter, såsom havørn, hvepsevåge, rød glente og duehøg. Af andre skovfugle kan nævnes skovsneppe, huldue, natugle, ravn og kernebider.

Træk- og rastefugle:
Udenfor yngletiden raster store mængder af ænder og andre svømmefugle i Brændegård Sø. Der er store forekomster af rastende grågås, knarand, gråand, skeand, taffeland, troldand og vibe. Om vinteren ses stor og lille skallesluger. Der ses hyppigt vandrefalk. Om efteråret ses tit fiskeørn, og rød glente og blå kærhøg dukker op regelmæssigt. Nørresø tiltrækker gråand, taffeland og troldand og af og til stor skallesluger. Området besøges jævnligt og i længere perioder af sølvhejre.

Adgang:
Søerne nås let fra rute 8 mellem Nyborg og Fåborg. Ca. 1km øst for Brahetrolleborg går en vej (Brændegårdsvej) sydpå til Vester Åby. Vejen går forbi vestenden af Nørresø og fortsætter forbi østenden af Brændegård Sø. Der er også skiltning fra rute A44 mellem Svendborg og Fåborg i Vester Åby.

Der er P-plads ved indgangen til Nørresø. Den gule sti går gennem et smukt skovlandskab og man har en god udsigt over søen. Brændegård Sø ses bedst fra vejen på østsiden af søen (ved selve Brændegård), hvor man kan parkere i vejkanten. Her er gode oversigtsforhold og der forefindes flere kortbordskassetter, der fortæller om området.

  

braendegaard Havoern flyv HS
Havørn. Foto: Helge Sørensen