Sydlangeland

Imponerende efterårstræk af rovfugle og småfugle 
Se Google-map med P-pladser m.v. 


Gulstav Mose, Dovns Klint og Keldsnor. Foto: Fugleværnsfonden

Beskrivelse
Gulstav Mose ligger ca. 500m nord for Dovns Klint på Langelands sydspids. Mosen er et naturreservat ejet af Fugleværnsfonden og er på 7ha. Den er en naturligt næringsrig mose på kalkbund med små vandflader, sivholme og eng, hvor der bl.a. vokser orkidéer. I begyndelsen af 1960’erne forsøgte man at afvande og dyrke mosen, men projektet lykkedes ikke. Området groede til, og da Fugleværnsfonden købte arealet i 1971 var der kun ét vibepar der ynglede i området. I 1980 byggede man en dæmning for at holde vandet inde i mosen og sidenhen er antallet af plante- og fuglearter steget. Der er gode oversigtsforhold fra fugletårnet i nordenden af Gulstav Mose.

Gulstav Mose og de omkringliggende overdrevsarealer afgræsses af Exmoor-ponyer.

Vandstanden i Gulstav Mose og de nordligere beliggende vandhuller reguleres via en pumpe placeret længst mod syd. Pumpen blev restaureret i januar 2022, og i den forbindelse sank det generelle afpumpningsniveau til et væsentligt lavere niveau end tidligere. Vandstandssænkningen fik en øjeblikkelig negativ effekt på antallet af ynglefugle, og betød at rørdrum nu er forsvundet som ynglefugl. Det er afgørende for både ynglende og rastende fugle, at vandstanden sikres til et højt niveau.

Mosen afgrænses mod vest og mod øst af Gulstavskovene, der er stævningsskove med mange forskellige træer og buske. Syd for mosen ligger Dovns Klint og Gulstav Klint. Klinterne er høje, ligger direkte ud til havet og bliver kraftigt eroderet.

Umiddelbart nordøst fra Dovns Klint ligger Keldsnor, der er en 80ha stor lavvandet brakvandsstrandsø. Den er afskåret fra havet af strandvolde dannet af rullesten. En smal rørbræmme løber langs søens kant, mens der langs strandvolden er eng. I det sydvestlige hjørne er der skov helt ud til vandkanten.

Fugle
Ynglefugle
Over 40 arter ynglefugle er registreret i Gulstav Mose. Der er større bestande af lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, vandrikse og rørhøne. Om sommeren synger rørsanger og kærsanger i mosen. Nogle år høres karmindompap. På engen yngler vibe, mens rødrygget tornskade ses i de spredte tornebuske.

Ved Keldsnor yngler flere fuglearter, f.eks. toppet og lille lappedykker, knopsvane, gråand, vandrikse, blishøne, strandskade, stor præstekrave, rødben og vibe.

Træk- og rastefugle
Fra Dovns Kint kan man følge fuglene gennem året.

I vintermåneder frem til og med marts ses rastende havlit (op til flere hundrede fugle) i havet udfor klinterne. Havet er også en fremragende vinterrasteplads for sortand og især ederfugl. 

I forårsmånederne kan man følge forårstrækket af ænder og gæs ude på havet. I marts og først i april ses store flokke af ederfugle der flyver forbi kysten på vej mod ynglepladserne i Østersøen. Toppet skallesluger, bramgås, knortegås og pibeand flyver også østpå forbi Dovns Klint om foråret.

Dovns Klint er dog bedst kendt som en god lokalitet at se efterårstræk. Det bedste trækvejr er en let vind fra østlige eller sydlige retning med god sigt og solskin. Især rovfugle ses i stort antal. Spurvehøg og musvåge er de mest almindelige arter, men der ses regelmæssigt også hvepsevåge, rørhøg, blå kærhøg, fiskeørn, rød glente, lærkefalk, dværgfalk og tårnfalk. Er man heldig, kan man også få en vandrefalk eller havørn at se. Store flokke af kragefugle og ringduer flyver over klinten, samt mange spurvefugle, hvoraf drosler og finker sommetider optræder i enorme mænger. Mange småfugle raster i krattene og skovene før de flyver over Østersøen til Tyskland. Ederfugl, toppet skallesluger, bramgås, knortegås og pibeand ses nu på vej vestpå over havet efter endt ynglesæson.

Om efteråret kan der være mange vadefugle omkring Keldsnor, bl.a.stor præstekrave, hjejle, vibe, almindelig ryle, sortklire og hvidklire, ligesom man kan se rovfugle der raster før de trækker ud over havet. Her kan man også se mange gule vipstjerter der fouragerer under efterårstrækket. Mange af dem overnatter i Gulstav Mose.

Hele året rundt er Keldsnor rasteplads for store mængder af forskellige fugle, alt efter årstid. Skarv, fiskehejre, grågås, blishøne og flere andearter – især pibeand og troldand – ses det meste af året. Om vinteren ses også bjergand, lille skallesluger og stor skallesluger. En gang imellem ser man mere sjældne fugle, f.eks. nordisk lappedykker, eller endda sølvhejre.

Adgang
Fra Rudkøbing følger man hovedvej 305 mod syd indtil 2km før Bagenkop, hvor vejen slår et skarpt sving. Her afgår en mindre vej sydpå mod Dovns Klint. 500m før Dovns Klint, i et skarpt sving, er der P-plads med adgang til Gulstav Mose. Her er der en meget fin udsigt over området fra et fugletårn på den nordlige side af reservatet.

Selve mosen er afspærret for publikum, men på de tilstødende arealer, der ejes af Naturstyrelsen, er der ingen færdselsregulering. Det betyder et stadig tiltagende og stort færdselstryk, særligt langs mosens vestlige side.

Ved enden af vejen findes der en stor P-plads ved Dovns Klint. Det bedste sted at se på trækket er fra toppen af klinten. Hvis trækket foregår lidt længere mod vest kan man stå på toppen af Gulstav Klint nordvest for Dovns Klint.

For at komme til Keldsnor forlader man P-pladsen i dens nordøstligste hjørne og går ad en sti der fører ud på strandvoldene mellem noret og havet. Herfra har man en god udsigt over noret. Af hensyn til fuglelivet i noret, henstilles til at man bliver på den stenede strandvold, og ikke bevæger sig ud over engene. Bliver man ikke på den stenede strand forstyrres fuglene og forsvinder. Af samme grund skal hunde føres i snor.

Der er toiletter ved P-pladsen. 300m nord for P-pladsen, i Dovnsgården, findes et naturcenter med oplysninger om områdets natur- og kulturhistorie.

Hvis man er heldig kan man måske overvære ringmærkning af småfugle, der gennemføres i området hvert år fra sidst i juli til udgangen af oktober af en gruppe frivillige under DOF Fyn, der også noterer trækobservationer og optæller rastende fugle. Ringmærkningen foregår ikke efter en regelmæssig plan. For flere oplysninger, se DOF Fyns hjemmeside (link til højre). 

Havlit. Foto: Gerner Majlandt